Stedelijk gebied Appingedam
Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Elke regio telt nr 5 | 2023

Nieuwe ronde om voorstellen voor Regio Deals in te dienen van start

Van 7 juli tot en met 31 oktober opent weer een nieuwe ronde Regio Deals en kunnen regio’s opnieuw voorstellen indienen. Hiervoor is € 384,6 miljoen gereserveerd. Minister Bruins Slot licht de procedure en de voorwaarden toe in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Regionale Regio Dealdagen 2023

In september is het weer zover: de regionale Regio Dealdagen 2023! Wilt u samen met uw regionale partners een voorstel voor een toekomstig Regio Deal versterken? Wilt u meer weten over beleidsprioriteiten van ministeries, brede welvaart of over vormen van samenwerking? Kom dan naar één van de vier Regio Dealdagen in Rotterdam, Tilburg, Apeldoorn of Groningen.

Lees meer

Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kabinetsreactie ‘Elke regio telt!’: samen werk maken van de kracht van regio’s

De kwaliteit van wonen, werken en leven moet het uitgangspunt zijn voor het handelen van de Rijksoverheid. In alle regio’s in Nederland. Dat schrijft minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in de kabinetsreactie op het rapport ‘Elke regio telt!’. Het Rijk heeft de afgelopen decennia te lang geïnvesteerd in gebieden die al sterk zijn, wat leidde tot onwenselijke verschillen tussen regio’s en het gevoel dat de overheid er niet voor iedereen is. Het kabinet benoemt nu acties om dit aan te pakken, en wil deze zomer samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties beginnen aan de uitwerking hiervan. 

Kabinetsreactie ‘Elke regio telt!’: samen werk maken van de kracht van regio’s

Beeld: ©Raad voor de leefomgeving en infrastructuur / Jenneke Drupsteen Grafische vormgeving

Voortgangsrapportage 2022 Regio Deals: mooie resultaten en aankondiging vervolgonderzoek

"Goede resultaten in veel en gevarieerde Regio Deal-projecten", dat zegt minister Hanke Bruins Slot in haar voortgangsrapportage Regio Deals over het jaar 2022 aan de Tweede Kamer. In deze rapportage wordt de voortgang van 32 Regio Deals beschreven, waarvan inmiddels 3 Regio Deals zijn afgerond. Deze deals zijn in de kabinetsperiode 2018 -2022 afgesloten. Daarnaast kondigt de minister een onderzoek aan naar de effectiviteit van Regio Deals.

Lees meer

Bezoek aan Noord-Holland Noord in teken van ‘Elke regio telt!’

Op maandag 3 juli bracht minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bezoek aan Noord-Holland Noord. Ze was hier op uitnodiging van de regio om verder te praten over het rapport ‘Elke regio telt!’ en de brief die door Noord-Holland Noord hierop in reactie is gestuurd. De minister sprak daarom met zowel bestuurders en inwoners hierover.

Lees meer
Lees ook meer op kopregio.nl

Koning brengt met minister Bruins Slot werkbezoek aan regio Twente

Op woensdag 28 juni bracht minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met koning Willem-Alexander een werkbezoek aan de regio Twente. Het werkbezoek stond in het teken van de Regio Deal Twente, grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en weerbaar bestuur.

Lees meer
Lees ook meer op Twente.com

Complexe maar haalbare uitdagingen voor Regio Deal Veerkrachtige Veluwe

Op 28 juni 2023 was een bestuurlijk Rijk Regio Overleg met de Regio Deal Veerkrachtige Veluwe. Het gezelschap werd ontvangen op landgoed Schovenhorst in Putten en sprak over de complexe uitdagingen in het gebied.

Lees meer

Grote uitdagingen in Rivierenland

Droogte, droogte en droogte, dat zijn grote uitdagingen in het Rivierengebied rondom Tiel. Maandag 5 juni spraken rijksmedewerkers met betrokken partijen van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.

Lees meer

Arne van Hout, directeur-generaal bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bezoekt twee Regio Deals in Zeeland

Op donderdag 1 juni bracht Arne van Hout, directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een werkbezoek aan de twee Regio Deals in Zeeland. Er werd een inkijkje gegeven in de verschillende projecten van de twee Regio Deals. Er werd onder andere verteld over het project ‘Kraamkamer’ waar het doel is een ‘gelijk speelveld’ met Vlaanderen te creëren op gebied van kinderopvang. Hiervoor zijn (peuter)startgroepen opgericht en loopt er een pilot met gratis kinderopvang.

Lees meer
Lees ook meer op Economicboard Zeeland

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Marcel Kentin

Werkbezoek aan Regio Deal Noardeast-Fryslân

Op 25 mei bezochten medewerkers van de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regio Noardeast-Fryslân. Na het bestuurlijk overleg over de voortgang van de Regio Deal kregen zij een rondleiding langs projecten, gefinancierd uit de Regio Deal Noardeast-Fryslân/Holwerd aan Zee met als doel een krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is.

Lees meer

Beeld: Qop

Nieuws uit Regio Deal Foodvalley

Stikstof kan op verschillende plekken worden gemeten: uitstoot in en direct bij de bron (emissie), in de buitenlucht (omgeving) en neerslag (depositie). In regio Foodvalley wordt stikstof op de eerste twee plekken al gemeten via projecten van de Regio Deal Foodvalley. Provincie Gelderland doet nu een aanvullende investering om ook depositie te gaan meten. Daarnaast investeert de provincie in betaalbare en schaalbare meettechnologie voor het monitoren van stikstof in de buitenlucht. Door koppeling van de Regio Deal Foodvalley initiatieven met de nieuwe investeringen van de provincie Gelderland ontstaat een volledig beeld: van uitstoot aan de bron tot en met depositie in natuurgebieden.

Lees meer over de extra investering van provincie Gelderland
Lees meer over het bestaande meetnetwerk van Regio Deal Foodvalley
 

Nieuws uit Regio Deal Groningen-Noord

Kansen voor kinderen is een van de actielijnen binnen de Regio Deal Groningen-Noord. Alle kinderen dezelfde kansen op een mooie toekomst en opgroeien in een veilige, gezonden en stimulerende omgeving, dat is het doel. De kinderen worden ook betrokken bij het vormgeven van hun eigen omgeving. Onder het motto van ‘Kinderdromen Durven Doen’ wordt het mogelijk gemaakt dat kinderdromen uitkomen. Zo is de droom van Lukas, een boomhut in zijn buurt, bijna gereed.

Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland

Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland en Vonk hebben de handen ineengeslagen om een practoraat Smart Technologie op te zetten. Het doel: het verbinden van nieuwe ontwikkelingen in de regio met het onderwijs. Het gaat dan vooral om innovaties op het gebied van maritieme technologie en waterstof. Op 21 juni 2023 werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Lees meer
Bekijk deze video


Op 8 mei heeft Noord-Holland de status van Hydrogen Valley gekregen, een Europese toekenning voor regio's die zich op een onderscheidende manier inzetten voor het ontwikkelen van een energiesysteem op basis van waterstof.  De regio Noord-Holland Noord gaat een belangrijke rol spelen in de productie en distributie van waterstof. En in het Noordzeekanaalgebied ontstaat juist een grote vraag naar waterstof (vooral industrie). Samen vormen de twee regio’s een ecosysteem dat een belangrijke rol gaat spelen in de ontwikkeling van waterstof in Nederland. De toekenning van de status onderstreept dit én bevestigt dat de waterstofinitiatieven in de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland effect hebben. 

Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Noordoost-Brabant

Een feestje voor iedereen die wil proeven aan nieuwe en duurzame technieken. Zo zou je het Traject Technische Oriëntatie (TTO) van SPARK kunnen noemen. In juni kregen de deelnemers aan de vijfde editie hun certificaat uitgereikt. TTO wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost-Brabant. 

Lees meer


Een op de vijf boeren in Noordoost-Brabant krijgt wel eens te maken met drugscriminelen. Om boeren een betere bescherming te bieden tegen ondermijnende drugscriminaliteit, hebben enkele gemeenten samen met de politie, het OM en de lokale afdelingen van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie een aanpak ontwikkeld en vastgelegd in een convenant. Dit convenant is mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost-Brabant.

Lees meer


Strengere wet- en regelgeving, de stikstofproblematiek, klimaatverandering, de omschakeling naar kringlooplandbouw en de plannen van het Rijk om water en bodem sturend te laten zijn bij ruimtelijke keuzes. Dat alles heeft impact op agrarische bedrijven. Het programma ‘Nieuwe perspectieven voor boeren’ heeft 24 boeren ondersteund bij hun zoektocht naar nieuwe manieren van ondernemen. Het programma richt zich op ondernemers die actief zijn in de veeteelt, akkerbouw, tuinbouw of ondernemen in het buitengebied in Noordoost-Brabant.

Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Noord-Limburg

De Universiteit Maastricht is gestart met de bouw van een speciale kas voor wetenschappelijk onderzoek gericht op de land- en tuinbouw van de toekomst. De Venlose kas is een belangrijk onderdeel van het Brightlands Future Farming Institute en biedt ruimte voor onderzoek naar teelt-technieken, ontwikkeling van planten, optimalisatie van gezonde voedingsstoffen en de circulariteit en duurzaamheid van productie.

Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Parkstad Limburg

Unieke samenwerking over de grens: Heerlen krijgt Duitse universiteit. Een mooi resultaat mede door de Regio Deal-middelen. De vakgroep stadsontwikkeling van de technische universiteit Aken (RWTH Aachen University) krijgt een plekje in de gemeente Heerlen. In september wordt de vestiging in het IBA Parkstad kantoor aan de Promenade in Heerlen officieel in gebruik genomen. Door de vestiging van de RWTH Aachen worden ook de banden met de Universiteit Maastricht, de Zuyd Hogeschool, de Brightlands Smart Services Campus en de Open Universiteit aangehaald.

Lees meer
Lees het hele artikel in Stadszaken

Nieuws uit Regio Deal West-Brabant

Samen met partners uit de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke instellingen bereidt Regio West-Brabant (RWB) een nieuwe Regio Deal voor West-Brabant voor. De focus ligt op de 'innovatieve en plantaardige regio'. Er is veel energie, wat terug te zien is in de vele ingediende ideeën voor projecten (projectfiches genoemd). Deze projectfiches worden door een regionale stuurgroep beoordeeld, waar nodig aangescherpt, en gebundeld in programma's.

Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Zeeland

De Regio Deal Zeeland draagt onder ander bij aan het project Get Unlocked van Dockwize. Op donderdag 15 juni vond de kick-off van dit project plaats. Met het project worden innovatieve start-ups, mkb’s en studenten samengebracht met Zeeuwse organisaties om oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen. Deze editie van het innovatie-event is gericht op de energietransitie.

Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Zwolle

Regio Deal Regio Zwolle biedt veel kansen, de eerste projecten zijn afgerond. Woensdag 14 juni kwam een delegatie uit Den Haag op bezoek om bij Perron038 meer te horen over de ontwikkeling in de Spoorzone, één van de Regio Deal projecten, om daarna in overleg te gaan met de regio tijdens het halfjaarlijkse Rijk-Regio overleg. Doel: kennis delen, het bespreken van de voortgang van de lopende Deal en de inzet op een nieuwe Regio Deal in de 5e tranche.

Colofon

Deze nieuwsbrief bevat nieuws en achtergrondartikelen en informatie over bijeenkomsten rond Regio Deals. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de knop onderaan de nieuwsbrief. Neem bij vragen, over de nieuwsbrief of over de Regio Deals en de nieuwe tranche, contact met ons op via regiodeals@minbzk.nl.

Regio Deals. Omdat elke regio telt.