De Regio Deal-dagen 2023: U komt toch ook?

In september is het weer zover: de regionale Regio Deal-dagen 2023! Bent u van plan om samen met regionale partners een voorstel in te dienen voor een Regio Deal voor de vijfde of zesde tranche? Wilt u daarover in gesprek, uw voorstel aanscherpen of meer weten over brede welvaart, de betrokkenheid van de departementen en verschillende vormen van samenwerking? Kom dan naar één van de vier Regio Deal-dagen. U bent van harte welkom!

Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op vier locaties in het land (Rotterdam, Tilburg, Apeldoorn en Groningen) wordt een Regio Deal-dag georganiseerd voor regionale partners die een voorstel voor een Regio Deal willen indienen. Toekomstige partners kunnen regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn.

Voorafgaand aan deze Regio Deal-dagen vindt een webinar plaats. In het webinar en tijdens de Regio Deal-dagen staan onder andere het doel van Regio Deals, de financiering en diverse vormen van samenwerking centraal. Tijdens de Regio Deal-dagen wordt uitgebreider ingegaan op deze thema’s. Ook kunt u in gesprek gaan met deskundigen over deze onderwerpen én met eerdere indieners van een Regio Deal over hun ervaringen.

Aanmelden, data en locatie webinar en Regio Deal-dagen

Het webinar vindt plaats op 4 september tussen 13.30 en 15 uur. 

Aanmelden voor de Regio Dealdagen. Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een e-mail met praktische informatie. 
Voor het webinar kunt u zich hier aanmelden

Programma

Het programma van elke Regio Deal-dag is hetzelfde.

10.00 – 10.30 uur       Inloop en registratie
10.30 – 12.15 uur       Plenair programma
12.15 – 13.15 uur       Lunch
13.30 – 14.15 uur       Themasessies ronde 1 (parallel)
14.30 – 15.15 uur       Themasessies ronde 2 (parallel)
15.15 – 16.15 uur       Napraten met koffie/thee/frisdrank

Tijdens de themasessies kunt u vragen stellen aan experts, ambtenaren van de ministeries en eerdere indieners van een Regio Deal. Op het aanmeldformulier kunt u zich inschrijven voor twee themasessies. Onderaan dit bericht vindt u meer informatie over de verschillende themasessies.

Plenaire sessie en themasessies

Plenair programma en lunch

Het plenaire programma start met een korte inleiding door Natalie Burgers, programmadirecteur Regio Deals. Vervolgens vertellen meerdere ministeries over hun betrokkenheid bij Regio Deals.
Tijdens de lunch kunt u verder in gesprek met medewerkers van de ministeries.

Themasessies

Themasessie Brede welvaart

Met de Regio Deals wordt beoogd de brede welvaart in een regio te vergroten. Het begrip ‘Brede welvaart’ is een relatief nieuw begrip. Wat wordt ermee bedoeld? Welke afwegingen zijn nodig om te komen tot brede welvaartsbeleid? Waar vind je gegevens over de situatie in je regio? Hoe maak je een keuze en hoe bepaal je tijdens de uitvoering van de Regio Deal in welke mate de aanpak bijdraagt aan brede welvaart?

Door: Het Planbureau voor de Leefomgeving

Themasessie Financiën

Aan een Regio Deal nemen meerdere partijen deel. Naast de inhoudelijke bijdrage aan de Regio Deal is vaak ook sprake van een financiële bijdrage of een bijdrage in natura. In deze workshop komen aan de orde:

  • De regionale financiering (publiek, privaat)
  • De rijksbijdrage
  • De uitkeringsvorm 
  • Samenhang tussen Regio Deals en andere rijksinstrumenten
  • Staatssteun

Door: Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Themasessie Brede samenwerking in de regio

Binnen een Regio Deal werken vele partijen samen aan maatschappelijke opgaven. Het kan gaan om publieke partijen zoals gemeenten, provincie en Rijk als ook om bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en initiatieven in de regio. Er zijn verschillende manieren om deze samenwerking vorm te geven. Enkele voorbeelden worden in deze themasessie toegelicht. 

Door: Programmateam Regio Deals en programmacoördinatoren van lopende Regio Deals

Themasessie Samenwerken publieke en private partijen

Steeds vaker zijn ondernemers een belangrijke partner binnen een Regio Deal. Hun mogelijkheden zijn anders dan die van overheden en daarmee een verrijking voor de aanpak van maatschappelijke opgaven. Deze themasessie gaat over de ‘How 2s’ om het bedrijfsleven te betrekken bij de uitvoering en aansturing van Regio Deals. 

Door: VNO-NCW, MKB-Nederland, Fondsen in Nederland, CoFoF en het Rijk

Nog niet uitgepraat?

Tijdens de Regio Deal-dagen informeren wij u over van alles wat er bij de voorbereidingen van een Regio Deal-voorstel komt kijken. Wilt u daarnaast uitgebreider in gesprek over de specifieke opgaven? De medewerkers van de ministeries denken graag met u mee. U kunt daarvoor contact opnemen via regiodeals@minbzk.nl.

Over Regio Deals

In de Regio Deals werken het Rijk en de regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Het gaat immers pas echt goed met Nederland, als het overal in Nederland goed gaat.

Dit kabinet heeft 900 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals. Vanaf vrijdag 7 juli tot en met dinsdag 31 oktober 2023 kunnen regio's een aanvraag indienen voor de vijfde tranche van de Regio Deals. Voor de vijfde tranche is in totaal € 384,6 miljoen beschikbaar.

Contact

Op RVO.nl leest u vanaf 7 juli 2023 alles over de indieningsprocedure van een voorstel voor een Regio Deal en het webinar.
U kunt ons volgen op LinkedIn en Twitter @Elkeregiotelt.nl of meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rond Regio Deals.

Hebt u vragen over Regio Deals of bent u na aanmelding voor een Regio Deal-dag toch verhinderd? We horen het graag via regiodeals@minbzk.nl.