Voortgangsrapportage 2022 Regio Deals: mooie resultaten en aankondiging vervolgonderzoek

"Goede resultaten in veel en gevarieerde Regio Deal-projecten", dat zegt minister Hanke Bruins Slot in haar voortgangsrapportage Regio Deals over het jaar 2022 aan de Tweede Kamer. In deze rapportage wordt de voortgang van 32 Regio Deals beschreven, waarvan inmiddels 3 Regio Deals zijn afgerond. Deze deals zijn in de kabinetsperiode 2018 -2022 afgesloten. Daarnaast kondigt de minister een onderzoek aan naar de effectiviteit van Regio Deals.

Werkbezoek Den Haag Zuidwest
Minister in gesprek met buurtbewoners in Den Haag Zuidwest, die in het naaiatelier bij buurtkamer Sterrenhoek o.a. gordijnen maken om slecht geïsoleerde huizen warmer te kunnen houden.

Prachtige resultaten

Met de Regio Deal-middelen zijn heel veel concrete trajecten en projecten opgezet. Voorbeelden hiervan zijn het opzetten van een buurthuis, de herinrichting van een dorpskern of het leren van andere aanpakken in de landbouw. Andere resultaten zijn schoolgebouwen waar ondernemers en mbo-instellingen elkaar vinden in het ontwikkelen en vormgeven van vernieuwende opleidingen en nieuwe vervoersconcepten in regio’s waar minder bussen rijden.

Beperking administratieve lasten

Keerzijde van de grote hoeveelheid aan projecten is dat de wijze van verantwoording binnen de Regio Deals tot veel administratieve lasten leidt. Naar aanleiding van de signalen over de administratieve lasten, denken  medewerkers mee over beperking van de administratieve lasten binnen de wettelijke kaders. Deze kunnen vaak al verlaagd worden door te kijken naar hoe de verantwoording in de regio is ingeregeld. De goede voorbeelden van lichtere verantwoording worden gedeeld met de andere regio’s en toegepast bij Regio Deals die nu gesloten worden in het kader van de vierde tranche.

Rode draden

De Regio Deal is een instrument met een integrale aanpak. In elke Regio Deal zitten meerdere programmalijnen en bij elkaar vormen ze een aanpak die aansluit op de vraagstukken en opgaven die spelen in een regio. In projecten waar meerdere beleidsterreinen elkaar raken, lijkt het effect van de Regio Deals het grootst te zijn. Bepaalde vraagstukken komen – op hoofdlijnen - in veel Regio Deals terug. Denk aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, gezondheid- en welzijnsvraagstukken, innovatie en economie, woningbouwopgaven en bereikbaarheid van voorzieningen. Dit is slechts een eerste indicatie, de echte rode draden én de geleerde lessen na vier jaar Regio Deals vergen nadere analyse en onderzoek.

Leren van Regio Deals

Nu de eerste deals zijn afgerond is het belangrijk om breder te onderzoeken wat de bijdrage hiervan is geweest aan (beleid gericht op versterking van) de brede welvaart, welke lessen uit de Regio Deals gehaald kunnen worden en wat effectieve en wellicht minder effectieve interventies zijn geweest. Ook de verschillende aandachtspunten die zijn aangestipt in deze brief nemen we daarin mee. Veel Regio Deals zetten zelf ook een dergelijke evaluatie op, het is goed om te onderzoeken of er ook meer generieke lessen uit de Regio Deals te trekken zijn.

Belangrijke aspecten die ook uit eerdere voortgangrapportages en onderzoeken naar voren kwamen zijn de borging van interventies op lange termijn, het monitoren en evalueren van beleid gericht op het vergroten van brede welvaart en het veelvoud aan (interbestuurlijke) samenwerkingen. Dit zijn onderwerpen waar komend jaar extra onderzoek naar zal worden verricht.