Arne van Hout, directeur-generaal bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bezoekt twee Regio Deals in Zeeland

‘Beleid is er om uitvoering te laten excelleren’. Dat zei Arne van Hout, directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de dagopening van het werkbezoek aan de twee Regio Deals in Zeeland.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Marcel Kentin
Deelnemers aan het bezoek aan de twee Regio Deals in Zeeland

Donderdag 1 juni kregen vertegenwoordigers van de ministeries van BZK, EZK (Economische Zaken en Klimaat) en SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een inkijkje in de projecten van de Regio Deals Zeeland in stroomversnelling en Zeeuws-Vlaanderen (Zeeuwen zelf aan zet). De arbeidsmarkt, kwetsbare woningvoorraad, kinderopvang en basisonderwijs in de grensstreek en burgerparticipatie stonden centraal. De dag startte met de ontvangst op Slot Oostende in Goes waar o.a. gedeputeerde Jo-Annes de Bat, Erik van Merrienboer (voorzitter van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen en burgemeester van Terneuzen) en Marinus Schroevers (voorzitter van de Economic Board Zeeland) en programmamanagers van gemeente Terneuzen en provincie Zeeland aanwezig waren.

Arbeidsmarkt

Stefan de Weerdt, Kristian Coppoolse, Mascha Visser en Ronald de Back van het programma Arbeidsmarktregio Zeeland namen iedereen mee in alle wetenswaardigheden over de arbeidsmarkt in Zeeland. Meerdere projecten uit de twee Regio Deals en het pakket Wind in de Zeilen zijn gericht op de arbeidsmarkt en spelen in op de tekorten aan personeel én op het vergroten van de arbeidsmarktparticipatie van Zeeuwen. Mascha Visser legde het deelproject ‘Anders kijken naar werk’ uit. Hiermee wordt ingespeeld op de arbeidsmarktkrapte met het creëren van 80 nieuwe vacatures en plaatsingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hebben bijna 400 kwetsbare werkzoekenden uit Zeeuws-Vlaanderen een baan gevonden met het project ‘Arbeidsmarkt voor iedereen’. Ronald de Back gaf de ontwikkelingen van het Expat Center voor ‘internationals’ weer. Met de Regio Deal en bijdragen van de meeste Zeeuwse gemeenten werd een locatie boven de Westerschelde mogelijk. Wat nog niet gelukt is, maar waar al wel jaren aan gewerkt wordt, is een vestigingspunt van de IND bij het Expat Center. De relatief geringe bevolkingsomvang van de provincie is tot nu toe een struikelblok.

Aanpak woningvoorraad

Tijdens een wandeling door de binnenstad van Goes vertelden Leo van den Brand van de provincie Zeeland en collega’s van de gemeente Goes over het Project gebiedsgerichte aanpak wonen. Dit project werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en aan het creëren van woonruimte in incourant geworden grote panden: de kwetsbare woningvoorraad in de regio wordt aangepakt en tegelijkertijd krijgt de kwaliteit van de leefomgeving een impuls. De regeling ‘Hergebruik leegstaande panden voor wonen’ maakt voor panden die lang leeg staan een woonfunctie mogelijk. Beiden succesvolle, met dealgelden ontwikkelde regelingen zijn nogmaals opengesteld, dit keer met € 2,5 miljoen provinciegeld. Dit onderstreept het belang dat de regio hecht aan een goede en benodigde woningvoorraad én de leefbaarheid van de regio.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Marcel Kentin
Een pand waar woonfunctie mogelijk wordt gemaakt dankzij regeling ‘Hergebruik leegstaande panden voor wonen’

Kraamkamer en Grenzeloze school

Om een ‘gelijk speelveld’ met Vlaanderen te creëren, zijn (peuter)startgroepen gerealiseerd, lichtte Rianne Vons van Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen toe. Ook doen zij mee aan een pilot gratis kinderopvang. Door te investeren in de kwaliteit van de voorzieningen en het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn in project de Kraamkamer kan deze groep jonge kinderen blijvend onderwijs in de regio volgen, nu en in de toekomst. Zo wordt de gehele keten van kinderopvang tot mbo/hbo versterkt, wordt draagvlak voor een aantrekkelijk voorzieningenaanbod in de regio vergroot en verbetert de sociale samenhang.
Met het project Grenzeloze school wordt gewerkt aan grensoverschrijdende samenwerking in het onderwijs. Henk de Koeyer van Elevantio, regionale onderwijsorganisatie in Zeeuws-Vlaanderen, vertelde hoe met dit deelproject van de Kraamkamer wordt geïnvesteerd in goede ‘kindvoorzieningen’ in de grensregio. Uitgangspunten zijn van elkaar leren en samenwerking in plaats van concurreren met het onderwijs in Vlaanderen.

De burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrienboer, bracht het belang van de realisatie van de masteropleiding ‘Vitality’ bij Hogeschool Zeeland en het nieuwe openbaar vervoers- en mobiliteitsplan voor een dunbevolkt gebied onder de aandacht.

Burgerparticipatie

Tot slot vertelde Dirk-Jan Andriessen van de gemeente Terneuzen en programmamanager van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen over de algemene aspecten van participatie van de deal ‘Zeeuwen zelf aan zet’ en over de leerpunten van de Lokale Deal Terneuzen in het bijzonder. Zo wordt in Terneuzen gewerkt met een buurtapp in combinatie met een online participatieplatform. Hiermee zijn in korte tijd onverwacht veel inwoners bereikt. In alle kernen van de gemeente is grote belangstelling voor deze buurtapp. Het leidt ook tot meer fysieke ontmoetingen en onderlinge hulp van buurtbewoners. Daarnaast kan het platform gelinkt worden met platforms over de grens en met een provinciaal platform voor een integrale benadering van gemeentegrens-overstijgende initiatieven.

Voorzitter van de Economic Board Zeeland Marinus Schroevers gaf na afloop de overweging mee om aan regio’s als Zeeland meer ruimte te bieden in de regelgeving.
Aan het einde van de dag bedankte Arne van Hout de regio voor de presentaties, de Zeeuwse bolussen voor zijn kinderen en de gevoerde gesprekken. ‘Mooi om deze positieve resultaten in Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen te zien, met een aanpak die past bij deze regio. Ook elders in het land kunnen we van deze voorbeelden leren.’