Stedelijk gebied Appingedam
Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Elke regio telt nr 4 | 2023

Minister Hanke Bruins Slot bezoekt projecten van Regio Deal Noord-Limburg

Minister Hanke Bruins Slot bezocht op 15 mei 2023 verschillende projecten in de regio Noord-Limburg. Ze begon haar dag op de Brightlands Campus Greenport Venlo, waar ze sprak met regionale bestuurders, vertegenwoordigers uit het onderwijs en lokale ondernemers. Deze initiatieven sloten aan bij de zes programmasporen van de Regio Deal Noord-Limburg uit 2020, met als focus duurzame voedselvoorziening. Vervolgens bezocht ze het groenteproductiebedrijf Van Dijck Groenteproducties BV, dat ook huisvesting biedt aan internationale werknemers. Daarnaast werd er gesproken over grensoverschrijdende samenwerking met de Euregio Rijn Maas Noord en de kansen voor internationale studenten op het University College Venlo. Minister Bruins Slot toonde haar waardering voor de samenwerking en resultaten in Noord-Limburg.
Lees meer

Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister bezoekt Regio Deals Cleantech (Stedendriehoek) en Veluwe

Op 17 april bezocht Hanke Bruins Slot, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Regio Deals Cleantech (Stedendriehoek) en Veluwe. Het werkbezoek aan de provincies Gelderland en Overijssel stond in het teken van brede welvaart en regionale samenwerking. Ze sprak onder andere met buurtbewoners over talentontwikkeling in het kader van de Regio Deal en bezocht het New Tech Park in Apeldoorn, waar ze verschillende ondernemers, onderwijsbestuurders én studenten ontmoette die betrokken zijn bij het initiatief om inwoners digitaal te scholen en zo vaardigheden te creëren én behouden die de regio een impuls kunnen geven.
Lees meer

Eva Boswinkel, locoburgemeester en wethouder in Zutphen, overhandigt de regionale uitvoeringsagenda aan minister Hanke Bruins Slot

Landelijke inspiratiedag nieuwe Regio Deals

Op het congrescentrum Antropia in Driebergen-Rijsenburg ontmoetten toekomstige partners van Regio Deals en geïnteresseerden in de resterende tranches 5 en 6 elkaar tijdens de eerste landelijke inspiratiedag voor Regio Deals. Het doel van de dag was om te verbinden, kennis en ervaring te delen tussen en met lopende en toekomstige Regio Deals. Er waren plenaire lezingen over brede welvaart en zes workshops waarin lopende Regio Deals hun ervaringen deelden. Ook werden tips gegeven over hoe er breed en scherp gekeken kan worden naar keuzes die gemaakt moeten worden.
Lees meer

Deelnemers ontmoeten elkaar op de inspiratiedag op 12 april in Driebergen
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Rob ter Bekke

Inspirerende kennisuitwisseling tussen Regio Deals Den Haag Zuidwest en Noordoost Brabant

Het team van Regio Deal Noordoost Brabant heeft een inspirerend werkbezoek gebracht aan Regio Deal Den Haag Zuidwest om kennis en ervaringen uit te wisselen over regionale samenwerking en complexe vraagstukken aan te pakken. De focus van Regio Deal Den Haag Zuidwest is brede welvaart in aandachtswijken, Regio Deal Noordoost Brabant richt zich o.a. op de landbouwtransitie. Door best practices en inzichten uit te wisselen, versterken alle betrokken partijen hun aanpak en dragen effectiever bij aan het bevorderen van de brede welvaart.

Wil jij ook een kijkje in de keuken nemen bij een andere regio? Neem dan contact op jouw  dealmaker van BZK om samen een uitwisseling te organiseren.
Lees meer

Adviesraden brengen advies ‘Elke regio telt!’ uit

Drie adviesraden, de Rli, RVS en ROB, hebben hun rapport "Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio's" aangeboden aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het rapport benadrukt dat de regionale verschillen in brede welvaart in Nederland groot zijn en toenemen. Het kabinet zou zich niet alleen moeten richten op het compenseren van achterstanden, maar ook investeren in regionale ontwikkeling op lange termijn en rekening houden met de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving in elke regio. Minister Bruins Slot ziet dit als een belangrijke opdracht voor het kabinet en zal snel met een reactie komen.
Lees meer

Toekomstig Regio Deal de Waddeneilanden op bezoek bij Regio Zwolle

Een delegatie van bestuurders en ambtenaren van de toekomstige Regio Deal de Waddeneilanden bracht een bezoek aan Regio Zwolle, waar ze verschillende projecten bezochten. Het doel van de toekomstige Regio Deal is om een structurele verandering te realiseren en een toekomstbestendige regio te bouwen waar mensen een leven lang kunnen wonen, werken en leven. Momenteel worden doelen en gezamenlijke inzet bepaald door Rijk en regio voor de 14 geselecteerde voorstellen uit de 4e tranche, waaronder die van de Waddeneilanden.
Lees meer

Ommermars bij Ommen

Minister Bruins Slot ziet belang verbinding tussen gemeente en inwoners bij werkbezoek aan Den Haag Zuidwest

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, bezocht een Regio Deal-project in Den Haag Zuidwest. Het gebied beslaat 730 hectare en telt 70.000 inwoners, waarvan een aanzienlijk deel van de sociale woningvoorraad renovatie behoeft. De Regio Deal Den Haag Zuidwest richt zich op sociale cohesie, werkgelegenheid en de revitalisering van de gebouwen in het gebied. De minister besprak het belang van rolmodellen, onderwijs en gemeenschapsbetrokkenheid bij het aanpakken van de uitdagingen in het gebied.
Lees meer

Burgemeester Jan van Zanen verwelkomt Minister Bruins Slot in De Meppel.

Werkbezoek aan het Waterstofhuis in Apeldoorn

Vertegenwoordigers van verschillende ministeries en regionale partijen bezochten het Waterstofhuis in Apeldoorn als onderdeel van het rijk-regio-overleg van de Regio Deal CleanTech/Stedendriehoek. Het huis, ook bekend als het Hydrogen Experience Center, is een proeflocatie waar vakmensen leren hoe ze de aardgasvoorziening geschikt kunnen maken voor waterstof. Ook inwoners kunnen hier kennismaken met een CV-installatie die draait op waterstof. Het project wordt ondersteund door Kiwa en netwerkbedrijf Alliander, met behulp van Regio Deal-middelen.
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Brainport Eindhoven

De voortgangsrapportage van de Regio Deal Brainport Eindhoven laat zien dat er in 5 jaar tijd 26 projecten met een waarde van 370 miljoen euro zijn gerealiseerd, waarmee de regio een impuls heeft gegeven aan het voorzieningenniveau, het aantrekken en behouden van talent en maatschappelijke innovaties. Ondanks deze successen staan de regionale woningmarkt, het voorzieningenniveau, de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van zorg onder druk. De Regio Deal Brainport Eindhoven wil een fijne regio creëren om te wonen en werken voor iedereen en werkt aan een sociaal-maatschappelijke regionale agenda onder de noemer ‘Brainport voor elkaar’.
Bekijk de voortgangsrapportage

Nieuws uit Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem

De Ambachtse Noordkade is feestelijk geopend door wethouder André Flach. De voormalige scheepssloperij is nu getransformeerd tot een bruisend plein met water en omgeving met ondersteuning van de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. Wethouder Chris van Benschop heeft het nieuwe Kopgebouw op Smart Campus Leerpark geopend, ontwikkeld door Kadans Science Partner.

Dolderman, een motorenleverancier en scheepsafbouwbedrijf, is verhuisd naar een nieuwe locatie in Tweede Merwedehaven met hulp van de gemeente Dordrecht en de provincie Zuid-Holland. Wethouder Maarten Burggraaf en Jeannette Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, benadrukten het belang van de maritieme industrie in de regio voor werkgelegenheid en reputatie, en het belang van voldoende ruimte voor bedrijven, vooral watergebonden bedrijven.
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Foodvalley

In de Foodvalley regio is een fijnmazig meetnetwerk opgezet om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Met dit omgevingsmeetnetwerk worden ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide gemeten in dorpen, steden, natuurgebied en rondom veehouderijen.
Lees meer

Ook is een nieuw online platform en community ontwikkeld. Via Foodleap kunnen partners elkaar snel en gemakkelijk kunnen vinden. Naast de toegang tot de unieke database biedt het platform een overzicht van beschikbare onderzoeksapparatuur en innovatiefaciliteiten voor de foodsector.
Lees meer

Binnen de Regio Deal Foodvalley wordt met flexibiliteit, creativiteit en in goede samenwerking aan oplossingen voor grote opgaven gewerkt. Kennis en inzichten vinden hun weg naar beleid en praktijk. De Voortgangsrapportage 2022 laat de meerwaarde van regionale expertise en landelijke samenwerking al goed zien.
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Fruitdelta Rivierenland

S-TEC, het Smart Technology Experience Centre in Tiel, verbindt onderwijs, bedrijfsleven en overheid en draagt bij aan de energietransitie in regio Rivierenland. Klimaatminister Rob Jetten bezocht het centrum en sprak met bedrijven, studenten en de plaatselijke overheden over hun bijdrage aan de energietransitie. Minister Jetten onderstreepte het belang van het leggen van verbindingen tussen partijen en prees het initiatief van S-TEC als een mooi regionaal concept dat landelijk navolging verdient.
Lees meer

Bij de Regio Deal FruitDelta Rivierenland is het volop oogstseizoen. Na ruim twee jaar ziet de Regio Deal veel concrete resultaten bij hun projecten. Van de opening van de peddelroute tot innovatieve waterbesparing, van cultuur op Slot Loevestein tot duurzame techniek bij S-TEC.
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Groningen Noord

Aanwezig zijn, contacten leggen en zo de buurt beter leren kennen. Dat is het idee achter de zogeheten wijkhubs, onderdeel van de Stratenaanpak in Groningen-Noord. In de wijkhubs komen wijkprofessionals een paar keer per week bij elkaar om de buurt en bewoners nog beter te leren kennen. Signalen worden eerder opgepikt en zo is er niet alleen contact als er problemen zijn. Onlangs is een nieuwe wijkhub geopend.
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland

Op 20 april vond het evenement 'WaterstofNHN, samenwerken aan een duurzame toekomst' plaats in Den Helder. Ondernemers die waterstof willen gaan produceren of willen overstappen op waterstof als duurzame energiedrager presenteerden zich aan ruim 120 bezoekers. Het platform www.waterstofNHN.nl brengt ondernemers samen om kennis te delen en mooie ideeën werkelijkheid te maken.
Lees meer

Ook is er een nieuwe waterstofsubsidie beschikbaar voor ondernemers om voer- en vaartuigen om te bouwen naar waterstofaandrijving. De subsidie is bedoeld om bedrijven in de scheepvaart en agri-sector te stimuleren om meer gebruik te maken van waterstof en zo de overgang naar een duurzame waterstofeconomie te bevorderen.
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Midden- en West-Brabant

Eén van de 16 projecten van de Regio Deal Moves & Makes van Midden- en West-Brabant is Up New: een actief netwerk met circulaire maakplekken in Midden-Brabant en een online portal over circulair ondernemen. Op locaties, tijdens bijeenkomsten, en met de website up-new.nl, LinkedIn en Instagram kunnen ondernemers zich laten inspireren en actief meedoen met ideeën uitwisselen over circulair ondernemen en onderwijs. 
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland

Op 10 maart is het project Voederhagen van start gegaan waar 14 boeren in het Friese Kleiweidegebied aan deelnemen. Met elkaar is in maart zo’n 2,8 km aan voederhagen aangeplant. Het planten van de voederhagen draagt bij aan de gezondheid van het vee en het verhogen van de landschappelijke diversiteit.
Lees meer

Op 17 april ging in Pathé Leeuwarden de film Bodemwinst van Rob Busquet in première. 7 Friese boeren vertellen hoe zij omgaan met de bodem, wat hen drijft en wat het hen oplevert. Ook deskundigen op gebied van gezondheid en bodemleven komen aan het woord. De film is bedoeld voor het groene onderwijs (MBO en HBO) en ter inspiratie voor boeren die meer aandacht willen geven aan de bodem in hun bedrijfsplan.
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Noord-Limburg

Overheid, onderwijs en mkb-bedrijven werken samen in vijf Fieldlabs in Noord-Limburg, waar studenten en bedrijven samenwerken aan projecten op het gebied van technologie, logistiek, land- en tuinbouw, voeding en gezondheid, grensoverschrijdend ondernemen en circulariteit. Gedeelde kennis en ervaring binnen de Fieldlabs dragen bij aan de ontwikkeling, behoud en aantrekken van talent in de regio.
Lees meer

Dit jaar starten drie Regio Deal-projecten bij Brightlands Campus Greenport Venlo gericht op het realiseren van nieuwe, gedeelde onderzoek- en demonstratiefaciliteiten: het Food Concept Center, het Experience Center for Future Food, en een fysieke landingsplek en werkplaats voor startups en spin-offs.
Lees meer

Ook roepen de burgemeesters van de acht Noord-Limburgse gemeentes burgers op om niet weg te kijken als er verdachte situaties zijn in de leefomgeving. In acht korte video’s vertelt elke burgemeester over een vorm van ondermijnende criminaliteit in zijn of haar gemeente. Met deze voorbeelden laten de burgemeesters zien dat we samen onze leefomgeving veilig en leefbaar moeten houden.
Bekijk de video’s

Nieuws uit Regio Deal Noordoost Fryslân

De subsidieregeling Versnellingsagenda van de Regio Deal Noordoost-Fryslân bestaat uit 8 verschillende projecten, waarbij initiatiefnemers subsidie kunnen aanvragen. Het programma Regiomarketing is een van de 8 programma's, het richt zich op het ontwikkelen van de regio op basis van de 5 streekmerken en op het aantrekken van bezoekers die interesse hebben in de regionale natuur, historie en cultuur. Projecten zoals Gouden Gidsen Gilde en Giga Insecta dragen bij aan deze positionering en zorgen voor een toename van het aantal bezoekers. Er wordt gewerkt aan een duurzame ontwikkeling van de regio door te investeren in projecten die bijdragen aan een blijvend ecosysteem.
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Oost-Groningen

Route Rubicon is een succesvol opleidingstraject gericht op jongeren in een kwetsbare positie die alsnog een startkwalificatie willen behalen en wordt gesteund door de gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven in de regio.

Uit een SROI-analyse van Alexander Impact blijkt dat voor elke euro geïnvesteerd in Route Rubicon, er ongeveer €1,70 aan waarde gegenereerd wordt voor de stakeholders. De grootste waarde wordt gecreëerd voor studenten (64,7%) omdat zij na afronding van hun opleiding gaan werken of starten met een vervolgopleiding en ook een positief sociaal leven ervaren (66,7%). Voor de gemeente is de belangrijkste waarde een toegenomen arbeidsparticipatie, aangezien 90% van de studenten die Route Rubicon succesvol afronden gaan werken, wat de kosten voor bijstandsuitkeringen verlaagt.
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Parkstad Limburg

De Regio Deal Parkstad Limburg 2019-2023 heeft gezorgd voor een sterke impuls in grensoverschrijdende samenwerking, onder andere door de ontwikkeling van één grensoverschrijdend daily urban system met Aken en het versterken van "ein gemeinsamer Wirtschaftsraum". Diverse projecten zijn gestart om de samenwerking te bevorderen. In de nieuwe Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025 wordt voortgebouwd op deze samenwerking.

Op 19 april 2023 vond er in Heerlen een bijeenkomst plaats tussen bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van verschillende regio's om samen te werken aan een grensoverstijgend daily urban system. Om de samenwerking te versterken is het van belang dat het verkennen van kansen bij een grensoverstijgende aanpak structureel onderdeel is van beleidsontwikkeling en –uitvoering. Thema's zoals mobiliteit, wonen, circulaire economie, cultuur en energie werden besproken.
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Twente

De Universiteit Twente is een belangrijk centrum voor medische technologisch onderzoek en brengt onderzoek, onderwijs en praktijk samen in het Techmed Centre. Jaarlijks worden nieuwe oplossingen ontwikkeld om de zorg te verbeteren en nieuwe bedrijven op te richten. Het project MedTech Twente 2030 ondersteunt de groei van de sector door middel van faciliteiten, talent en kapitaal om de stappen te zetten en te werken aan een internationaal topcluster. De ervaringen binnen dit project zullen ook worden toegepast bij de uitvoering van de nieuwe Regio Deal, waar de toegankelijkheid van de zorg op de agenda staat.
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Zeeland

Met de Regio Deal Zeeland ‘Zeeland in stroomversnelling’ gaat de Regio Deal voor duurzame versterking van de Zeeuwse economie en haar innovatiekracht. Hiervoor hebben zij de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling ontwikkeld. In april 2023 kregen 7 projecten te horen dat ze subsidie ontvangen. Zo maken zij een demonstratieproject mogelijk over zilte groenten. Doel is 'het op een ecologisch, maatschappelijk en economisch duurzame en verantwoorde wijze jaarrond kunnen telen van zilte groenten in een nul-op-de-meter indoor teelt faciliteit.’ Met deze nieuwe projecten ontvangen in totaal 100 projecten die een ‘ Zeeland in Stroomversnelling’-subsidie aanvroegen een bijdrage.
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

IQ BLVD is het eerste landelijke clusterfieldlab met de status van nationaal Fieldlab Smart Industry. Het fieldlab is gericht op de hightech- en maakindustrie en brengt grootbedrijf, MKB en kennisinstellingen samen om nieuwe technieken te testen en innovaties marktrijp te maken. De IQ BLVD-cluster is ontstaan vanuit de maak- en hightechindustrie in de regio Drenthe, Twente en Zwolle. Het verwerven van de status wordt gezien als een groot compliment voor alle inspanningen en biedt vertrouwen voor de toekomst. De IQ BLVD ontvangt een bijdrage van drie miljoen euro uit de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe.
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Zuid-Hollandse Delta

Op woensdagavond 15 maart kwamen de raden van vier gemeenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard naar theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Op deze avond werden zij bijgepraat over hoe de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta vorm heeft gegeven aan de regionale samenwerking. Ook spraken zij een duurzame samenwerking in de komende jaren.
Lees meer

Op de boerderij van Jos Schelling in de Hoeksche Waard kwamen agrariërs samen om te leren over het telen en verwerken van het gewas sorghum voor bouwmaterialen in het kader van biobased bouwen. Sorghum slaat veel CO2 op en verbetert de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Het gewas kan worden gebruikt voor voedsel en bouwmaterialen. De bijeenkomst werd georganiseerd door VORM, Squarewise en Strobouwer, ondersteund door de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta.
Lees meer

Colofon

Deze nieuwsbrief bevat nieuws en achtergrondartikelen en informatie over bijeenkomsten rond Regio Deals. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de knop onderaan de nieuwsbrief. Neem bij vragen, over de nieuwsbrief of over de Regio Deals en de nieuwe tranche, contact met ons op via regiodeals@minbzk.nl.

Regio Deals. Omdat elke regio telt.