Minister Bruins Slot ziet belang verbinding tussen gemeente en inwoners bij werkbezoek aan Den Haag Zuidwest

Op woensdag 8 maart bezocht minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot de Regio Deal Den Haag Zuidwest.

Den Haag Zuidwest beslaat een gebied van 730 hectare en telt 70.000 inwoners. Een deel van de 33.000 woningen is verouderd. Een derde van de sociale woningvoorraad heeft bijvoorbeeld een slecht energielabel. In de Regio Deal Den Haag Zuidwest werken de gemeente en het Rijk samen met bewoners en lokale ondernemers aan het vergroten van de sociale cohesie en de werkgelegenheid. Dat gebeurt aan de hand van de drie pijlers Versterken van samenleving en participatie, Gezonde en vitale inwoners en Activeren, leren en werken. De huidige Regio Deal krijgt een vervolg, nadat bij de toekenning van Regio Deals in de vierde tranche, onlangs een bijdrage van 18 miljoen euro door het Rijk gereserveerd is voor een nieuwe deal.

Werkbezoek Den Haag Zuidwest
Burgemeester Jan van Zanen verwelkomt Minister Bruins Slot in De Meppel.

Wederopbouw van de wederopbouw

Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Martijn Balster ontvingen de minister in de locatie De Meppel van het ROC Mondriaan. In hun welkomstwoord gaven ze aan dat ze de bijdrage van het Rijk aan de Regio Deal zo effectief mogelijk willen besteden, aansluitend bij de behoefte van de inwoners van het gebied. Speerpunten daarbij zijn het ontwikkelen van de kans op werk en het bevorderen van de gezondheid. Het creëren van perspectief voor de bewoners is een zaak van de lange adem. Als de aanpak de komende 20 jaar wordt voortgezet, menen de bestuurders dat Den Haag Zuidwest weer aansluiting kan vinden bij het landelijk gemiddelde. De opgave in Den Haag Zuidwest werd gekenschetst als ‘wederopbouw van de wederopbouw’, verwijzend naar de voornamelijk naoorlogse sociale woningbouw in het gebied.

De ontvangstlocatie was niet toevallig gekozen. De Meppel heeft al jarenlang een belangrijke functie in het gebied. De onderwijsinstelling draagt bij aan het doel om meer mensen in Zuidwest aan het werk te helpen en aansluiting te creëren tussen de bewoners en de arbeidsmarkt. Na het openingswoord, ging de minister in gesprek met twee studenten en met Harry Wientjens (directeur Rabobank Den Haag, voorzitter van de Economic Board The Hague en de alliantie Werk en Economie), Wim Schmale (voorzitter Bedrijveninvesteringszone Betje Wolffstraat en oprichter wijkwinkel Bij Betje), Maarten Bonarius (onderwijsdirecteur Bijzondere Voorzieningen ROC Mondriaan) en Philip Nijgh (directeur Entreeonderwijs ROC Mondriaan.

In het gesprek kwam het belang van rolmodellen voor huidige en toekomstige studenten naar voren. En de belangrijke rol die de Entreeopleidingen spelen in het vergroten van de wereld en het perspectief van jongeren. Een entreeopleiding is een korte mbo-opleiding die studenten vaardigheden leert om medewerkers van bedrijven en instellingen te kunnen ondersteunen. Studenten leren hoe een bedrijf werkt en krijgen naast praktijkvakken les in Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap. Wientjes, zelf geboren in deze buurt, vertelde dat de kracht van de aanpak schuilt in de ‘crossovers’ tussen economie, onderwijs, wonen, gezondheid, sociale cohesie en veiligheid. “Het goud zit op de snijvlakken”.  Wim Schmale is al 40 jaar actief in het gebied, in Moerwijk, en omschrijft het als ‘een prachtige wijk’. Wel constateert hij dat de afstand tussen bewoners en overheid groot is en dat er veel eenzaamheid is. Geconfronteerd met die eenzaamheid en het leed dat hij meekrijgt van de bewoners, startte hij wijkwinkel Bij Betje. Schmale benadrukt dat voor een effectieve aanpak niet alleen de overheid in de buidel moet tasten, maar ook partijen als energiemaatschappijen en woningbouwverenigingen.

Werkbezoek Den Haag Zuidwest
In de praktijklokalen van de Meppel kunnen studenten worden opgeleid voor banen in bijvoorbeeld de bouw- of zorgsector.

Waarde toevoegen vanuit persoonlijke betekenis

Nadat nog een aantal kansrijke ideeën voor De Meppel besproken werden, zoals een restaurant in de school, gerund door de studenten of het faciliteren van de behoefte aan meer muziek die in de wijk leeft, werd het gesprek afgerond en verplaatste het gezelschap zich naar Buurtkamer Sterrenhoek. Daar werd de minister hartelijk ontvangen door Mina elk Kadiri, coördinator van de Buurtkamer en de stichting Escamp voor Vrouwen. Zij schetste het belang van vertrouwen voor het versterken van sociale samenhang in het gebied. El Kadiri weet uit ervaring wat veel van de inwoners meemaken en durft zich daar kwetsbaar over op te stellen. Daardoor voelen inwoners zich thuis en vertrouwd in de buurtkamer.

In een gesprek waaraan naast El Kadiri ook een buurtbewoner en Rachid El Menhali (voorzitter Partnerraad Den Haag Zuidwest) en Martine van Ommeren (wijkbedrijf Allekanten) deelnamen, luisterde de minister aandachtig naar de initiatieven vanuit de wijk om de afstand van bewoners tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Zo geeft Allekanten bewoners de tijd en aandacht om te ontdekken wat voor hen betekenisvol is en hoe ze van daaruit een bijdrage aan de gemeenschap kunnen leveren. Van Ommeren van Allekanten roept om anders naar werk te kijken: niet langs de lijn ‘betaald vs onbetaald’ maar gericht op de waarde die iemand toevoegt aan de samenleving.

Werkbezoek Den Haag Zuidwest
In het naaiatelier bij buurtkamer Sterrenhoek, maken buurtbewoners bijvoorbeeld gordijnen om slecht geïsoleerd huizen warmer te kunnen houden.

Burgemeester Van Zanen blikte aan het slot van het werkbezoek terug en benadrukte dat uit de bezoeken aan het gebied spreekt dat ‘meedoen het belangrijkste’ is en dat dat zo laagdrempelig mogelijk moet kunnen. “Niemand heeft het zo bedoeld, maar toch zijn die drempels in de afgelopen jaren juist hoger geworden.” Het slotwoord was aan de minister, die het belang van verbinding benadrukte: “Rode draad vandaag is dat iedereen hier bezig is om de levens van mensen te veranderen. Daarvoor is de verbinding tussen de mensen en de gemeente heel belangrijk. Daarom moeten met elkaar mééwerken en elkaar niet tegenwerken."