Stedelijk gebied Appingedam
Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Elke regio telt nr 10 | 2024

Commissiedebat Tweede Kamer en technische briefing

Commissiedebat

Donderdag 16 mei debatteerde de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken met minister Hugo de Jonge over regio’s en grensoverschrijdende samenwerking. Kamerleden van GroenLinks-PvdA, NSC, CDA, Volt, SGP en VVD waren aanwezig. Het debat ging met name over 3 thema’s: Elke regio telt, Regio Deals en de spreiding van rijksdiensten en rijkswerkgelegenheid. Dit debat volgde op de technische briefing over Regio Deals eind april.

Kijk hier het debat terug

Technische briefing

Voorafgaand aan het commissiedebat vond op 24 april een technische briefing over de Regio Deals plaats in de Tweede Kamer. Natalie Burgers, programmadirecteur Regio Deals, hield een presentatie om de leden van de Kamercommissie te informeren over de technische aspecten van de Regio Deals. Ze lichtte ook de inzet van de Regio Deals toe, zoals het verbeteren van brede welvaart en aandacht voor regionale verschillen. Na de technische briefing deelden vier bestuurders en 3 onderzoekers in een rondetafelgesprek hun ervaringen met Regio Deals. Het gesprek gaf een mooi overzicht van de resultaten van Regio Deals in het land, de plek van het instrument binnen het Rijksbeleid en waar het soms ook schuurt. Kijk hier de technische briefing terug

Werkbezoek minister de Jonge aan Zeeuws-Vlaanderen

Op 15 mei bracht minister Hugo de Jonge een bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen. Dit bezoek maakt onderdeel uit van een serie regionale werkbezoeken in het kader van Elke Regio Telt!. Er werd gesproken over Elke regio telt, de inzet van Regio Deal en NOVEX-gebied North Sea Port District en het belang van ‘over de grens kijken voor samenwerking’.
Lees meer over het werkbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen

Waardevolle adviezen na onderzoek Algemene Rekenkamer naar Regio Deals

De Algemene Rekenkamer doet ieder jaar onderzoek naar de verantwoording die ministers in hun jaarverslagen afleggen over hun bestedingen, hun bedrijfsvoering en hun beleid. Dit jaar is onder andere onderzoek gedaan naar de resultaten van Regio Deals. Het onderzoek richtte zich op de 1e t/m 3e tranche en de toekenning van de 4e tranche. De waardevolle adviezen passen in de lerende aanpak en dragen bij aan het aanscherpen en verbeteren van het instrument.

Waardevolle adviezen na onderzoek Algemene Rekenkamer naar Regio Deals | Nieuwsbericht | Elke regio telt

Regio Deals leveren tastbare resultaten op

Het gaat pas echt goed met Nederland als het overal goed gaat, in alle regio’s. Daarom zijn de afgelopen jaren 46 Regio Deals gesloten die bijdragen aan de kwaliteit van wonen, leven en werken in de verschillende regio’s van ons land. Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van deze deals. Lees hier de voortgangsrapportage 2023.

Kabinet zet in op betere spreiding rijkswerkgelegenheid over Nederland

Het kabinet wil de rijkswerkgelegenheid beter spreiden over het land. Het belang van de regio gaat een grotere rol spelen in de besluitvorming en de coördinerende en adviserende rol van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt versterkt. Dit schrijft minister De Jonge (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd. 
Deze aanpak is een van de acties waarmee het kabinet de kwaliteit van wonen, werken en leven in heel Nederland wil vergroten. Die aanpak werd eerder aangekondigd in de kabinetsreactie op het vorig jaar verschenen rapport ‘Elke regio telt!’. In dat rapport concludeerden de onderzoekers dat door jarenlange beleidskeuzes van het Rijk onwenselijke verschillen tussen en in regio’s zijn ontstaan. 

Kabinet zet in op betere spreiding rijkswerkgelegenheid over Nederland | Nieuwsbericht | Elke regio telt

Beeld: ©© Hans Roggen

Regioreis Rivierenland naar Den Haag

Op vrijdag 19 april jl. brachten bijna veertig burgemeesters en wethouders, samen met vertegenwoordigers van samenwerkingspartners en regiogedeputeerde Harold Zoet, een bezoek aan Den Haag. De reis werd georganiseerd om de zichtbaarheid van Regio Rivierenland te vergroten en met ministeries en brancheorganisaties te spreken over onze regionale opgaven en het belang van een vruchtbare en structurele samenwerking. Dat is belangrijk om de brede welvaart te versterken van onze inwoners en ondernemers. Wat zijn die opgaven? Hoe kunnen wij elkaar helpen? Wat hebben wij van elkaar nodig? En hoe gaan wij daar de komende tijd vorm en inhoud geven? Daarover ging het tijdens deze regioreis. 

Lees het uitgebreide verslag van deze regioreis op de site van Regio Fruitdelta Rivierenland.  

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen maakt werk van conceptueel en circulair bouwen

Woensdag 24 april werd een driedaags bezoek onder de noemer ‘Op pad met Vitruvius’ vanuit het programma Mooi Nederland van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgesloten in Nijmegen. RO(Ruimtelijke Ordening)-professionals - van waterschapexpert tot ontwerper en wetenschapper - gingen langs uiteenlopende voorbeeldlocaties in gesprek over ruimtelijke kwaliteit. Ook het gebied van de Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen maakt onderdeel uit van het bezoek, in deze regio is in het najaar van 2023 de Regio Deal “Gezonde, groene groei” gestart. Meer over 'Op pad met Vitruvius' lees je op www.elkeregiotelt.nl of op de site van MooiNL.

Zesde tranche Regio Deals gaat definitief door!

De zesde tranche van de Regio Deals wordt vanaf de zomer van 2024 opengesteld. Dat staat in de Voorjaarsnota 2024 waarmee het kabinet akkoord is gegaan. Vanaf de zomer kunnen regio’s opnieuw voorstellen indienen voor een nieuwe ronde Regio Deals. Hiervoor is ruim € 257 miljoen gereserveerd. 

Regio’s kunnen dat geld gebruiken voor plannen die leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren. Het geld is bedoeld voor plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Rijk en regio bouwen zo samen aan bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin. 

Grenzeloze leefbaarheid maak je samen!

Op maandag 15 april bezocht minister Hugo de Jonge de gemeente Eijsden-Margraten in Zuid-Limburg. Dit werkbezoek stond in het teken van ‘Elke regio telt!’. Met onderwerpen als bereikbaarheid, leefbaarheid en grensoverschrijdende samenwerking op het programma, werden onder andere het streekmuseum Grueles en het zuidelijkste treinstation van Nederland bezocht. Ook de Regio Deal “Ingenieus, Groen en Gezond; Zuid-Limburg maakt Nederland groter” kwam kort aan bod in de gevoerde gesprekken. Lees hier meer over het werkbezoek aan Eijjsden-Margraten.

Beeld: Ilse Leijtens

Nieuws uit Regio Deal Brainport Eindhoven

Transformatie muziekgebouw

Het Muziekgebouw Eindhoven heeft, mede dankzij de gelden van de Regio Deal, een opmerkelijke transformatie ondergaan. Edo Righini (algemeen directeur) en Jessica Dassen (projectleider Inclusie & Duurzaamheid) schreven een ontwikkelplan om meer mensen te bereiken, maar ook om hen met elkaar te verbinden. In een steeds verder gepolariseerde samenleving is het belangrijk dat we met elkaar in contact (blijven) komen. Welke rol kan het Muziekgebouw daarin spelen? En wat is er allemaal veranderd? Je leest er alles over in dit interview: https://brainporteindhoven.com/nl/nieuws/het-muziekgebouw-is-tegenwoordig-van-ons-allemaal

Interview over internationalisering onderwijs

In de Brainportregio wordt het onderwijs steeds internationaler. Niet alleen door het groeiende aantal kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond, maar ook doordat de wereld (digitaal) steeds meer aan onze voeten ligt. Om scholen en kinderopvanglocaties te helpen een internationaliseringsslag te maken, zijn er al veel initiatieven en ondersteuningsmogelijkheden ontwikkeld. Die worden mede mogelijk gemaakt door gelden uit de Regio Deal. Lees hier het interview met projectleider Mieke Zijlstra: https://brainporteindhoven.com/nl/nieuws/internationalisering-van-het-onderwijs-je-hoeft-het-niet-alleen-te-doen

Nieuws uit Regio Deal Den Haag Zuidwest

Leerwerktraject Wijkbeheerders in Den Haag Zuidwest met baangarantie

Donderdag 15 februari organiseerde de Coalitie Wonen, Onderwijs, Werk haar vierde DOE-dag. Dit keer om assistent wijkbeheerders te werven. Zo maken drie woningcorporaties social impact door bewoners in Zuidwest een baan te bieden. Samen met het ROC Mondriaan is er een nieuwe leerlijn ontwikkeld om de kandidaten op te leiden tot als assistent wijkbeheerder/huismeester. De opleiding duurt in totaal 12 weken met stagedagen bij de corporaties. 

Tijdens de DOE-dag in februari konden belangstellenden in de wijk kennis maken met het vak wijkbeheerder/huismeester. Er zijn nu 12 mensen bezig met de opleiding. Deze deelnemers zijn vaak ook huurders van de corporaties. Mooi dat zij straks een baan hebben, dat draagt bij aan bestaanszekerheid, de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken. 

Lees meer op LinkedIn van Haag Wonen of de social impact manager bij Haag Wonen

Nieuws uit Regio Deal De Waddeneilanden

Goed en passend onderwijs van 0 tot 16 jaar is de basis voor een levendige eilandgemeenschap

“Onlangs is op Schiermonnikoog de bouw van het Leer- en Ontwikkel Centrum (LOC) Schiermonnikoog gestart. De nieuwe school vormt een goed voorbeeld van een leven lang wonen, werken en bijdragen aan je leefomgeving. Ik ben trots dat dit onderdeel is van de Regio Deal. De kennis en ervaring in dit proces delen we graag met de andere eilanden.” Dat vertelt Michiel Schrier, voorzitter stuurgroep Regio Deal De Waddeneilanden.

Lees meer over het LOC


170 eilander leerlingen brainstormen over de uitdagingen van de Waddeneilanden

Samen met het Waddenfonds en het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden hebben zo’n 170 eilander leerlingen gekeken naar de overkoepelende uitdagingen waar de eilanden voor staan! In het Entrepotgebouw in Harlingen werd in 16 groepen gebrainstormd over verschillende onderwerpen. Een greep uit de ideeën van 170 eilander leerlingen van Gemeente Texel, Gemeente Vlieland, Gemeente Terschelling, Gemeente Ameland die brainstormden over de uitdagingen van de Waddeneilanden:

  • Leuke dingen organiseren voor je personeel
  • Alleen een huis kunnen kopen als je er werkt
  • Meer vrolijke prullenbakken ontwerpen
  • Een 3-daagse Winterfestival voor alle eilanden organiseren

Lees de samenvatting van deze inspirerende dag.

Nieuws uit Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem

Uitbreiding i_lab op innovatiecampus Gorinchem

In 2021 werd i_lab opgezet met als doel de regio Drechtsteden-Gorinchem te versterken op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. De coöperatie ontstond vanuit een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid, gesteund vanuit de eerste Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. Sindsdien is i_lab aanzienlijk gegroeid, met meer bediende leerlingen, bijna 250 activiteiten en betrokkenheid van 80 bedrijven en 60 scholen, waarvan 25 bedrijven lid zijn van de coöperatie. Daar blijft het niet bij, want met een groeiende ambitie verhuist i_lab eind 2024 naar een nieuwe ruimte van 2500 m² op de Regionale Beroepen- en InnovatieCampus in Gorinchem.

https://www.smartdeltadrechtsteden.nl/uitbreiding-i-lab-op-innovatiecampus-gorinchem

Nieuws uit Regio Deal Foodvalley

Hoe maak je de voedselomgeving langs snelwegen gezonder?

Voor wie langs de snelweg wat wil eten of drinken, is de gezonde keuze meestal niet de meest voor de hand liggende keuze. Om dit te veranderen hebben onderzoekers van Wageningen University & Research en het Voedingscentrum belanghebbende organisaties en bedrijven samengebracht om concrete actiepunten te ontwikkelen die het aanbod langs snelwegen gezonder kunnen maken. De resultaten staan in het rapport Gezond onderweg.
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regio-deal/nieuws/hoe-maak-je-de-voedselomgeving-langs-snelwegen-gezonder


Meetnetwerk toont aan: volop kansen voor stikstofreductie

Boeren hebben veel mogelijkheden om de uitstoot van stikstof en andere emissies uit hun stallen te verlagen. Dat blijkt uit metingen bij twintig bedrijven, die het voorbije jaar door het bedrijvenmeetnetwerk Regio Foodvalley zijn verricht.

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regio-deal/nieuws/meetnetwerk-toont-aan-volop-kansen-voor-stikstofreductie

Nieuws uit Regio Deal Groningen-Noord

Hoe een verweesde straat nieuwe ouders kreeg

De gemeente Groningen wil verschillende straten beter leren kennen. Op die manier is er vaker contact met bewoners – en niet alleen als er iets aan de hand is. Hiervoor wordt de zogeheten stratenaanpak gehanteerd, waarbij de gemeente samenwerkt met andere betrokken organisaties zoals woningcorporaties en zorginstellingen. De Asingastraat in de wijk De Hoogte was als eerste aan de beurt. Journalist Karin Sitalsing sprak met enkele bewoners en overige betrokkenen.

Hoe een verweesde straat nieuwe ouders kreeg - Groninger verhalen - Wijkvernieuwing Groningen


Eerste leergang Wijkvernieuwing voor bestuurders afgerond
De wijkvernieuwing in Groningen wordt georganiseerd vanuit een gezamenlijke visie en aanpak, waarbij verschillende organisaties met elkaar én met bewoners samenwerken. Om organisaties goed toe te rusten voor deze werkwijze is in 2021 Wijkmakers opgezet, de academie voor dorps- en wijkontwikkeling. Wijkmakers heeft een speciale leergang ontwikkeld voor bestuurders en beslissers, die zich richt op de inhoud van de wijkvernieuwingsopgave en ook op kennismaking en intervisie over ieders rol en positie in de wijkvernieuwing. De eerste editie van de leergang is inmiddels afgerond en werd als zeer nuttig en zinvol ervaren. Wim Moes, een van de deelnemers, vertelt er over: In gesprek met Alfa-college bestuurder Wim Moes - Nieuws - Over - Wijkmakers

Nieuws uit Regio Deal Mainstage

NEXTSTAGE dé springplank voor jongeren met een passie voor de eventindustrie

Stichting Open-House lanceerde op 15 mei NEXTSTAGE, het nieuwe innovatieve en gratis cursusprogramma dat talenten met behulp van praktijklessen een springplank biedt voor een toekomst in de eventindustrie. Dit programma richt zich op de educatieve en duurzame skillsontwikkeling van jong talent met een interesse in een carrière in de branche. Met het opdoen van praktijkervaringen (80%) en via diverse leertrajecten (20%) kunnen de deelnemers in deze sector hun skills vergroten en verder duurzaam te ontwikkelen op het vlak van Innovatie en Trade. De inspiratiemodules zijn te vinden op de website NEXTSTAGE.nu

Nieuws uit Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland

Koninklijke Marine op koers met 3D-printing

Marineschepen die vanuit Den Helder op missie gaan, blijven vaak maandenlang op zee. Even naar de bouwmarkt toe als er aan boord iets stuk gaat, is geen optie voor de bemanning. Daarom onderzoekt de Koninklijke Marine de mogelijkheid om met 3D-printers aan boord onderdelen te maken.

Patrick Stähli, hoofd Expertise Centrum Additive Manufacturing (ECAM), vertelt over de ontwikkelingen binnen het innovatielab ECAM, de grote vraag naar 3D-printing en de samenwerking met METIP. Dit Maritieme innovatiecentrum is in november 2021 opgezet vanuit de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. Voorheen was ECAM gevestigd op het terrein van de Marine in Den Helder, maar sinds een jaar is ECAM gevestigd binnen METIP. Lees meer over deze ontwikkelingen.

Overheid, bedrijfsleven en onderwijs slaan handen ineen

De gemeente Schagen en scholen Regius College en VONK werken nauw samen, onder andere aan doorlopende leerlijnen. De overgang tussen onderwijsniveaus wordt vergemakkelijkt en leerlingen bouwen voort op wat ze eerder hebben geleerd. Steeds meer worden opleidingen op elkaar afgestemd en ook het bedrijfsleven haakt aan om mee te denken over de inhoud. Wethouder Puck de Nijs-Visser, onderwijsdirecteur van VONK Miriam Coevert en directeur van het Regius College Edwin Siemons vertellen met gepaste trots over gezamenlijke projecten en idealen. Het heeft al geleid tot krachtenbundeling van bedrijven en scholen op het gebied van AI en VR en de de realisatie van de nieuwe post-hbo Energietransitie. Die is door Hogeschool lnHolland opgezet met gelden vanuit de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland en gaat in september vanuit Schagen van start.

Nieuws uit Regio Deal Midden-Brabant

Midden-Brabant gaat met Startups for Society voor impact op de samenleving

Bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, krapte op de arbeidsmarkt en druk op de zorg. Daar draait het om bij Startups for Society. Onder deze noemer hebben Midpoint Brabant, Tilburg University, Fontys, Avans en Gemeente Tilburg hun krachten gebundeld. Met als doel om impactvolle startups in Midden-Brabant gericht en versneld te ondersteunen in hun ontwikkeling en zo bij te dragen aan oplossingen voor deze urgente vraagstukken. Midden-Brabant wil uitgroeien tot dé regio voor impact startups.

https://midpointbrabant.nl/nieuws/midden-brabant-gaat-met-startups-for-society-voor-impact-op-de-samenleving/

Nieuws uit Regio Deal Noordoost Brabant

Nieuw voedseleducatieproject voor scholen in Noordoost-Brabant gestart

Groenten en fruit zaaien, verzorgen en oogsten. Maar ook koken, bakken en proeven. En dat al spelend. Dat is de kern van het innovatieve scholenproject ‘Smikkelen van eetbaar groen’ van Jong Leren eten, IVN Natuureducatie, Stichting Spoony en RNOB. Dit voedseleducatie project wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant. Bedrijven, scholen en gemeenten uit Noordoost-Brabant kunnen zich aanmelden om mee te doen.

“We willen kinderen al op jonge leeftijd helpen om gezonde, eerlijke én duurzame keuzes te maken en hun voedselvaardigheden te laten ontwikkelen”, aldus Marieke Wingens, projectleider van ‘Smikkelen van eetbaar groen’. Lees verder: https://www.rnob.nl/nieuws/nieuw-voedseleducatieproject-voor-scholen-in-noordoost-brabant-gestart

AgroProeftuin de Peel bij landelijke Bean Deal dag

Waar lopen telers van eiwitrijke teelten tegenaan en waar krijgen ze energie van? Daarover vertelden veldbonenteler Edwin Kurstjens en lupineteler Henk Kerkers tijdens de landelijke Bean Deal Uitvoeringsbijeenkomst op 26 maart jl. in Venlo. De twee agrarische ondernemers kregen meerdere keren applaus voor hun verhaal en inzet.

Veldbonen en lupine bevatten plantaardige eiwitten, die in afwisseling met gangbare teelten, zorgen voor verbetering van de bodem- en waterkwaliteit. Binnen het project ‘Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten’ experimenteren Edwin en Henk met deze nieuwe teelten. Dat is nodig om een oplossing te kunnen bieden voor vraagstukken als nitraatuitspoeling, biodiversiteit en kringlooplandbouw, Van deze onderwerpen én bodem en water wordt veel van boeren verwacht. Lees verder: https://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/agroproeftuin-de-peel-bij-landelijke-bean-deal-dag/

Nieuws uit Regio Deal Noordoost-Fryslân

Meten van impact in regio Noordoost-Fryslân

Landelijk worden de Regio Deals gemonitord op basis van de indicatoren van de Monitor Brede Welvaart. Hoewel de lopende deal gestart is met de monitoring achteraf op basis van de cijfers van het CBS, is doorgeschakeld naar het actief lerend monitoren samen met het Planbureau Fryslân (PF). Aan de hand van de doelen van de Versnellingsagenda zijn 24 impactindicatoren omschreven. Op het evaluatieformulier geven de projecten bij een tussen- of eindrapportage aan welke doelen ze als project bijdragen. Dit gaat om nieuw arbeidspotentieel in de regio, het aantal werktrajecten of de ontwikkeling van themalabs. In 2023 hebben 40 projecten het vernieuwde evaluatieformulier ingevuld. Hieruit is gebleken dat binnen deze 40 projecten 127 stage en werkervaringsplekken zijn gerealiseerd en 17 afstudeeropdrachten. 83% van de projecten deelt actief de opgedane kennis met andere partijen binnen en buiten de regio en 45% van de projecten werkt binnen het project aan innovatieve producten of processen.

Lees meer over de impact van Wurkstart, Gast van de Toekomst en de Miensker Challenge.   

Nieuw project: Innovatie in Dijkversterking

In Nederland staan we voor de uitdaging om onze dijken te versterken en te onderhouden, vooral de primaire keringen die ons beschermen tegen wateroverlast. Traditionele methoden van dijkverhoging zijn echter niet langer duurzaam of kosteneffectief. Het Meegroeidijk-project biedt een innovatieve oplossing: het gebruik van slib uit de Waddenzee als ophoogmiddel, een concept bekend als Building with Nature. De focus ligt op het ontwikkelen van Meegroeidijk Equipment (MGDE) dat in staat is om slib slim en gecontroleerd op dijken aan te brengen, zonder de noodzaak om de dijk te ontgraven of uitgebreide logistieke operaties op te zetten voor de aanvoer van zand. De projectpartners Klaei B.V., teQ Services, Friese Draad, Waaksma, en stichting Deltares, hopen met dit project een blauwdruk te ontwikkelen dat op grote schaal kan worden toegepast. 
Lees meer over het project Meegroeidijk Equipment.

Nieuws uit Regio Deal Noord-Limburg

Bijeenkomst Economic Development Board 

Dinsdag 16 april vond er weer een bijeenkomst voor het EDB plaats. Dit keer waren zij te gast bij Hoeve Rosa in Sevenum en stond het programma in het teken van de Regio Deal Noord-Limburg. Het programma startte met een algemene toelichting over de Regio Deal. René van Loon, directeur Regio Noord-Limburg, nam de aanwezigen mee in het proces en de inhoudelijke uitwerking van de Regio Deal. De verdere uitwerking wordt de komende maanden samen met partners en initiatiefnemers voorbereid. Na afloop gingen de aanwezigen in gesprek te gaan over ideeën en kansrijke initiatieven die aansluiten bij de vier thema’s in de Regio Deal.

Bijeenkomst Economic Development Board (EDB)… | Regio Noord-Limburg (rn-l.nl)


Opening Brightlands NovaBite: expertisecentrum

Jasper Kuntzelaers, gedeputeerde Provincie Limburg, opende de nieuwe faciliteit Brightlands NovaBite. Dit expertisecentrum op Brightlands Campus Greenport Venlo biedt een allesomvattend pakket: van smaakonderzoek, productonderzoek en in-company paneltrainingen tot deskundigheid over Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Dit wordt gevoed met kennis uit de wetenschap door de samenwerking met Universiteit Maastricht. Brightlands NovaBite beschikt over de nieuwste voorzieningen zoals ‘sensory booths’ voor smaaktesten, een ruimte voor focusgroepen en een (demonstratie)keuken voor het bereiden van nieuwe, innovatieve producten en ingrediënten. Daarbij beschikt Brightlands NovaBite over een eigen consumentenpanel voor het testen van producten en/of concepten.

Opening Brightlands NovaBite: expertisecentrum… | Regio Noord-Limburg (rn-l.nl)

Nieuws uit Regio Deal Oost-Groningen

Ervaringsdeskundigen

Hulp en beleid in de bestrijding van armoede sluit niet altijd goed aan bij de leefwereld van inwoners. Daarom zet Oost-Groningen in op ervaringsdeskundigen die een brug slaan tussen bewoners en beleid. Lees meer over de inzet van ervaringsdeskundigen.
 

Ieder kind telt mee in Oost- Groningen!

In Oost-Groningen groeien kinderen op in armoede, waardoor zij niet of minder mee kunnen doen op school en de activiteiten die (daarbuiten) georganiseerd worden. Hierdoor lopen ze een verhoogd risico op ontwikkelingsproblemen, zowel fysiek, emotioneel, cognitief als sociaal.
Lees meer over het project ‘Ieder kind telt mee’

Nieuws uit Regio Deal Parkstad Limburg

Rijk - Regio overleg op 3 april 2024

Met regelmaat wordt de voortgang besproken met de Haagse ministeries die hierbij betrokken zijn. Op 3 april stond het thema onderwijs centraal. Onderwijspartners uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs en bestuurders uit Parkstad spraken in Den Haag met vertegenwoordigers van ministeries over de voortgang van de Regiodeal Parkstad 2.0 in het algemeen en over onderwijsthema’s zoals ‘Rijke Schooldagen’, ‘Passend Onderwijs en Loopbaanontwikkeling’ en ‘Euregionaal kennislandschap’.

Een kort verslag op:  https://www.parkstad-limburg.nl/nieuwsbrief-april-24-ses


Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer

Ook de Tweede Kamer is geïnteresseerd in het instrument Regio Deal. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie voor BZK trok burgemeester Richard de Boer van Landgraaf als vertegenwoordiger van Parkstad naar Den Haag voor een rondetafelgesprek over de eigen ervaringen met de Regio Deals. Lees het verslag op:  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7189197650125107200

Nieuws uit Regio Deal Regio Zwolle

Passerelle verbindt historische binnenstad met nieuw centrumgebied Spoorzone.

Momenteel is de bouw van de Passerelle in volle gang, deze wordt mede mogelijk gemaakt door een investering via Regio Deal Regio Zwolle. Deze indrukwekkende loopbrug zal een naadloze verbinding vormen tussen de historische binnenstad van Zwolle aan de noordzijde van het station en het bruisende nieuwe centrumgebied, Spoorzone, aan de zuidkant. De Spoorzone Zwolle is niet zomaar een ontwikkelingsgebied. Dankzij zijn strategische ligging, de uitstekende verbindingen met de rest van Nederland en het stimulerende klimaat voor innovatie trekt het pioniers en denkers vanuit het hele land aan. Investeren in de Spoorzone Zwolle is veel meer dan alleen het ontwikkelen van een woon- en werkgebied. Het opent de deur naar talloze kansen en mogelijkheden voor de hele regio.

Meer weten over de bouw en het plaatsen van de Passarelle, kijk dan naar deze video:

De makers van de Passerelle 2: Het produceren | 📍 Ontdek Spoorzone Zwolle! (youtube.com)

Nieuws uit Regio Deal Twente II

Webinar Regio Deal Twente

De uitvoering van de Regio Deal Twente is van start! Omdat Twente Board het belangrijk vindt dat iedereen op de hoogte is van alle ins en outs, organiseerden zij een webinar op 23 april 2024. Ze gaven een nadere toelichting op het proces, het convenant en de programmacontouren van de verschillende opgaven.Ank Bijleveld - Schouten, voorzitter van Twente Board en Linda van Asselt, coördinator van de Regio Deal bij Twente Board Development, deden de aftrap. Daarna werd dieper ingegaan op alle thema’s binnen de Regio Deal.

Het webinar is terug te kijken via Twente Board | Regio Deals

Nieuws uit Regio Deal Vitale Wijken

Feestelijke opening Muntplein in Nieuwegein

Zaterdag 20 april was de feestelijke opening van het vernieuwde Muntplein in Nieuwegein. Het Muntplein is het hart van de Muntenbuurt en had een winkelcentrum uit de jaren ’80 met een stenig en grijs plein. De openbare ruimte was na 40 jaar hard toe aan vernieuwing. Samen met ondernemers en bewoners heeft het projectteam Betere Buurten een nieuw ontwerp gemaakt voor het plein met daarin meer groen, meer bankjes en een speelelement voor kinderen. De opening werd gevierd met meerdere optredens en een Doe Mee Markt, georganiseerd met bewoners, winkeliers en wijkpartners. Na de zomer wordt de rest van de Muntenbuurt vernieuwd. Muntenbuurt is onderdeel van de Regio Deal Vitale Wijken

ZonMw project Ontmoeting in de wijk: wat werkt voor tienermeiden en vrouwen met een migratieachtergrond?

Een consortium gaat in de provincie Utrecht onderzoeken hoe ze ontmoetingsplekken kunnen inrichten die aansluiten bij de wensen van tienermeiden en vrouwen met een migratie achtergrond. Het levert een handelingsperspectief op voor gemeenten, GGD- en provincies. De provincie Utrecht en GGDrU werkt hierbij samen met (deelnemende) gemeenten Amersfoort, Nieuwegein, Zeist en Utrecht. Deze gemeenten zijn verbonden aan de Regio Deal Vitale Wijken, waar samen leren, reflecteren en kennisdelen centraal staat. Door deze al bestaande structuur weten de partners elkaar al goed te vinden. Voor meer informatie zie: Onderzoek Ontmoeting in de wijk - GGDrU | GGDrU

Nieuws uit Regio Deal West-Brabant

Plantbased zeefdrukken om samenwerking te bekrachtigen

Om de samenwerkingen in de Regio Deal ‘West-Brabants welvaren’ te bekrachtigen, overhandigen betrokken wethouders regelmatig zeefdrukken aan partners uit het bedrijfsleven, het onderwijs, overheid of andere organisaties waar RWB mee samenwerkt voor de Regio Deal. Deze zeefdrukken zijn gemaakt door de Bredase kunstenaar Daan van Bommel. Hiervoor is inkt gebruikt op plantaardige basis, het papier is gemaakt van suikerbieten. Daarmee is het een écht plantbased en West-Brabants kunstwerk. Meer over de samenwerking lees je hier.

West-Brabant gaat Regio Deal sluiten: Wat zijn de vervolgstappen?

Samen met partners uit de regio waaronder het onderwijs, overheden en bedrijfsleven, sluit Regio West-Brabant (RWB) een Regio Deal met de Rijksoverheid. Dit gebeurt officieel in september. Tussen februari en september is sprake van een ‘dealmaking’-fase. De Rijksoverheid wil 15 miljoen euro investeren in projecten via de Regio Deal West-Brabant. Zelf leggen projecteigenaren uit het regionale bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden nog tientallen miljoenen in. Deze projecten versterken de brede welvaart van de regio en het welzijn van de West-Brabanders. De focus ligt daarbij op de innovatieve, plantaardige kracht van de regio.

RWB | Nieuws: West-Brabant op weg naar een Regio Deal: Wat zijn de vervolgstappen?

Nieuws uit Regio Deal ZaanIJ

Kansen voor mbo-jongeren

Mbo’ers zijn onmisbaar, we kunnen niet zonder goed opgeleide vakmensen. Met de Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen zetten wij ons in voor de mbo-jongeren in de regio ZaanIJ. We steunen initiatieven die de kansen van mbo’ers bevorderen. Dat doen we samen met Aanpak Noord, een aanpak waarin we samen optrekken met bewoners, scholen en organisaties uit Amsterdam-Noord. In april organiseerden we met het ROC in Noord een inspiratiesessie. Daarbij gingen we in gesprek met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en natuurlijk de mbo-studenten zelf. Een waardevolle bijeenkomst met als kers op de taart twee stageplekken voor mbo’ers bij Stadsdeel Noord. 

Meer over de inspiratiesessie

Nieuws uit Regio Deal Zuid-Hollandse Delta

Jong talent zoekt autonomie en ontwikkeling in baan

“Maak je als bedrijf meer bekend in de regio en laat de inhoud van het werk beter zien. Bied jonge medewerkers mogelijkheden om zich persoonlijk te ontwikkelen en creëer een prettige bedrijfscultuur. Daarmee trek je als organisatie jong talent uit de regio aan én hebben ze zin om langer te blijven”. Dát zijn resultaten van een jaar participatief onderzoek bij organisaties in de Zuid-Hollandse Delta. De resultaten werden op 18 april gepresenteerd tijdens de slotconferentie van het project Delta Dreamers. In dit project werkten bedrijven, studenten en onderzoekers van Hogeschool Inholland en gemeentes van de eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten samen.

https://regiozhd.nl/jong-talent-in-zuid-hollandse-delta-zoekt-autonomie-en-ontwikkeling-in-baan/

Nieuwe golfbreker Heliushaven Hellevoetsluis

Met een stevige windkracht 6 over het Haringvliet werd 23 maart voor de Heliushaven in Hellevoetsluis een nieuwe golfbreker officieel in gebruik genomen. Door de aanleg van deze golfbreker hebben boten in de haven minder last van hevige golfslag. Dit vergroot de veiligheid in de haven en comfort voor passanten. De watersportverenigingen in de Heliushaven (WSV Haringvliet, WV Hellevoetsluis en WSV Helius) namen het initiatief om een golfbreker aan te leggen. Ook werd samenwerking gezocht met het aan de haven gelegen Marina Cape Helius. De vier partijen financierden met elkaar en een bijdrage vanuit de Regio Deal het hele initiatief.

https://regiozhd.nl/nieuwe-golfbreker-heliushaven-hellevoetsluis/

Colofon

Deze nieuwsbrief bevat nieuws en achtergrondartikelen en informatie over bijeenkomsten rond Regio Deals. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de knop onderaan de nieuwsbrief. Neem bij vragen, over de nieuwsbrief of over de Regio Deals en de nieuwe tranche, contact met ons op via regiodeals@minbzk.nl.

Regio Deals. Omdat elke regio telt.