Waardevolle adviezen na onderzoek Algemene Rekenkamer naar Regio Deals

De Algemene Rekenkamer doet ieder jaar onderzoek naar de verantwoording die ministers in hun jaarverslagen afleggen over hun bestedingen, hun bedrijfsvoering en hun beleid. Dit jaar is onder andere onderzoek gedaan naar de resultaten van Regio Deals. Het onderzoek richtte zich op de 1e t/m 3e tranche en de toekenning van de 4e tranche. De waardevolle adviezen passen in de lerende aanpak en dragen bij aan het aanscherpen en verbeteren van het instrument.

Samenwerking Rijk - regio

Eén van de conclusies van de Algemene Rekenkamer is dat de inzet van Regio Deals leidt tot versterking en intensivering van de samenwerking in de regio en met het Rijk, één van de doelstellingen van het instrument. Het optimaliseren van de samenwerking in een regio, tussen regio’s én tussen Rijk en regio is belangrijk voor het succes bij het werken aan maatschappelijke opgaven.

Lerend vermogen

Een andere conclusie van de Algemene Rekenkamer is dat niet duidelijk is in hoeverre Regio Deals bijdragen aan brede welvaart. Dat is herkenbaar, geeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan in zijn reactie op het onderzoeksrapport: Regio Deals dragen bij aan een hogere kwaliteit van wonen, werken en leven, maar het is lastig om precies te bepalen hoe brede welvaart is beïnvloed door de Regio Deal. De ontwikkeling van de brede welvaart is immers afhankelijk van veel meer factoren dan alleen de inzet van een Regio Deal. Het gesprek over de effectiviteit van het beleid en de ontwikkeling van indicatoren en methoden om die effectiviteit te duiden, is dan ook volop gaande.

Regio Deals hebben een lerende en adaptieve aanpak: regio en Rijk maken een plan dat aansluit bij de opgaven in de regio, sluiten een convenant en bespreken regelmatig de uitvoering met elkaar. Dit zorgt geregeld voor tussentijdse bijstellingen en er ontstaat een actieve feedbackloop. Bovendien wisselen regio’s geleerde lessen uit op inspiratiedagen, regionale Regio Dealdagen, tijdens webinars en gaan regio’s bij elkaar op bezoek om van elkaar te leren.

Ook zijn onlangs twee onderzoeken naar Regio Deals gestart. Een onderzoek naar de werking en meerwaarde van het instrument Regio Deals, ook in vergelijking met andere gebiedsgerichte programma’s; en een onderzoek naar de zogenaamde rode draden (veelvoorkomende thema's en opgaven in regio's) en effectieve interventies hierop binnen Regio Deals.

Lees hier het rapport en de reactie van de minister van BZK