De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen maakt werk van conceptueel en circulair bouwen

Woensdag 24 april werd een driedaags bezoek onder de noemer ‘Op pad met Vitruvius’ vanuit het programma Mooi Nederland van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgesloten in Nijmegen. RO(Ruimtelijke Ordening)-professionals - van waterschapexpert tot ontwerper en wetenschapper - gingen langs uiteenlopende voorbeeldlocaties in gesprek over ruimtelijke kwaliteit. Ook het gebied van de Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen maakt onderdeel uit van het bezoek, in deze regio is in het najaar van 2023 de Regio Deal “Gezonde, groene groei” gestart.

Er werd een bezoek gebracht aan het Waalfront waar een nieuwe energiehub komt

Gebiedsontwikkeling

Met de Regio Deal wil de regio Arnhem-Nijmegen onder meer de gezondheid in verschillende wijken bevorderen door meer preventie en zorg, meer structurele samenwerking binnen de Euregio én toekomstig bestendige woningen realiseren door circulaire en conceptuele nieuwbouw en verbetering van woningen. De Kanaalzone-Zuid in Nijmegen (rondom het Maas-Waalkanaal) is één van de 17 aangewezen grootschalige woningbouwlocaties in Nederland, de zogenaamde NOVEX-gebieden. Door het toevoegen van wonen, werken en voorzieningen aan dit gebied wordt dit deel van Nijmegen vitaler, leefbaarder en meer verbonden met de rest van de stad. Met het bouwen en verbeteren van woningen in de wijken Dukenburg, Hatert, Lindenholt en Neerbosch-Oost wordt de woon-en leefkwaliteit verhoogd. Ook wordt het werkgebied Winkelsteeg getransformeerdnaar een werk-woongebied met circa 3000 nieuwe woningen. Hierbij wordt zo veel mogelijk circulair materiaal gebruikt, wordt rekening gehouden met het sociale samengaan van verschillende types bewoners en voldoende groenvoorzieningen.


Publieke en private partijen werken intensief samen aan deze gebiedsontwikkeling, dat inmiddels heeft geleid tot een versnelling van toekomstbestendige woningbouw

Nieuwbouwproject NDW21

Na de ontvangst en uitleg vlakbij het archeologisch depot wandelde het gezelschap door het nieuwbouwproject NDW21 (Nieuwe Dukenburgseweg 21). NDW21 is een schoolvoorbeeld van de nieuwe woningbouw. In minder dan vier jaar hebben gemeente Nijmegen, vier woningcorporaties en de projectontwikkelaars bijna 500 appartementen gebouwd. Door onder meer slimme materiaalkeuzes is een deel hiervan circulair. Hier werd gesproken met een aantal bewoners over hun ervaringen en ideeën hoe een grootschalige nieuwbouwlocatie levendig kan worden en blijven zodat de wijkbewoners zich er thuis voelen.

Een nieuw complex aan de Nieuwe Dukenburgseweg, een indrukwekkende woonwijk die in drie jaar tijd is gebouwd.

NOVEX en Mooi Nederland

De programma’s NOVEX en Mooi Nederland zijn onderdeel van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Vanuit de NOVI zijn onder andere regionale verstedelijkingsstrategieën vastgesteld, waarbij 17 grootschalige woningbouwgebieden zijn aangewezen.

Vitruvius

Vitruvius was een Romeinse architect, ingenieur en auteur die in de eerste eeuw voor Christus via zijn standaardwerk “De architectura” Ruimtelijke kwaliteit muntte. Een goed gebouw moet volgens Vitruvius voldoen aan drie eisen: utilitas (bruikbaarheid), firmitas (duurzaamheid) en venustas (schoonheid). Eeuwen later, begin jaren tachtig, worden deze begrippen door de Rijksplanologische Dienst vertaald naar een toetsingskader met 3 ruimtelijke waarden: gebruikswaarde (functie), belevingswaarde (eigenheid en schoonheid) en toekomstwaarde (duurzaam en aanpasbaar). Ruimtelijke kwaliteit is anno nu de rode draad in Programma Mooi NL.

Meer informatie over de programma’s NOVEX en Mooi Nederland vind je hier:

Mooi NL en de driedaagse ‘Op pad met Vitruvius’:

Mooi NL | De Nationale Omgevingsvisie

Op pad met Vitruvius in Mooi Gelderland - MooiNL (mooinederland.nu)

NOVEX:

Aanpak per provincie | De Nationale Omgevingsvisie

Grootschalige woningbouwgebieden | Home | Volkshuisvesting Nederland