Arnhem-Nijmegen

De regio Arnhem-Nijmegen kent een rijke historie. Als noordgrens van het Romeinse Rijk, schakelpunt tussen culturen en knooppunt van infrastructuur (weg, water en spoor) en handelsstromen. Met meer dan 800.000 inwoners is het de vijfde metropool van Nederland. Het bestaat uit een verstedelijkt middengebied en een groene buitenring en kern, met imposante stuwwallen, prachtig rivierengebied en fraaie bossen. De regio heeft grote ambities om de komende decennia fors te groeien in goede balans met de aantrekkelijke leefomgeving.

Dit is een Regio Deal uit de 4e tranche.

Opgaven

De regio Arnhem-Nijmegen staat voor een aantal grote en urgente opgaven die men gezamenlijk in deze Regio Deal wil oppakken. In de regionale agenda van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (het samenwerkingsverband van 18 gemeenten) is dit vertaald in opgaven: productieve, circulaire, ontspannen, verbonden en groene groeiregio. The Economic Board (de triple helix samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheden) werkt aan een beter, gezonder en duurzaam leven van de huidige en toekomstige generaties in het gebied. Het gaat hierbij om het terugdringen van de grote sociaal-economische verschillen, zo zijn er nu forse achterstanden in bepaalde wijken op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid. Er wordt ingezet op een goede balans tussen de geplande groei en behoud en versterking van de aantrekkelijke omgeving. Een volgend aandachtsgebied is het terugdringen van achterblijvende groei in regionaal product, arbeidsproductiviteit en het verminderen van de mismatch op de arbeidsmarkt. Tot slot wordt gewerkt aan het beter benutten van de kansen die de ligging aan de grens met Duitsland biedt.

Ambitie en aanpak

Om deze opgaven aan te pakken en zo de brede welvaart in de regio te verbeteren, wordt ingezet op een integrale aanpak van drie deels verbonden inhoudelijke programmalijnen:

  1. Gezond leven, door preventie, nieuwe zorgconcepten en gezonde leefomgeving;
  2. Toekomstbestendig wonen, door verduurzaming en versnelling van het woningaanbod en meer circulair, conceptueel en klimaatadaptief bouwen;
  3. Sterke bedrijvigheid, door meer circulaire verdienmodellen en toekomstbestendige werklocaties.

Deze inhoudelijke lijnen worden ondersteund door drie programma’s, die randvoorwaardelijk zijn:

  1. Werkende arbeidsmarkt, door stimulering van meer aanbod, leven lang leren, behoud van talent en activeren van onbenut potentieel;
  2. Grenzeloos samenwerken, door het organiseren van meer structurele samenwerking over inhoudelijke thema’s met Duitse partners;
  3. Wijk- en dorpsgericht werken, gericht op ontwikkeling en deling van succesvolle manieren van aanpak om de leefbaarheid te vergroten.

Deze programmalijnen en de bijbehorende projecten zijn tot stand gekomen na een intensief proces van 1,5 jaar met meer dan 180 regionale partijen.

Partners en investering

De samenwerkingsparters voor deze deal bestaan uit de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen, een samenwerkingsverband van 18 gemeenten, The Economic Board, bestaand uit een samenwerking van ondernemers, kennisinstellingen en overheden en Provincie Gelderland. Vanuit de Rijksoverheid zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid medeondertekenaars van deze deal.

Deze partners zijn samen aan de slag met diverse concrete projecten. Voor de Regio Deal Arnhem-Nijmegen: Gezonde groene groei is € 30 miljoen beschikbaar, waarvan het Rijk 15 miljoen bijdraagt.

Meer informatie

Meer informatie over deze Regio Deal is te vinden op de website van de groene metropoolregio en The Economic Board, of volg ze via LinkedIn of X via @regioAN en @economicboard.