Stedelijk gebied Appingedam
Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Elke regio telt nr 1 | 2022

Aangenaam kennis maken!

Het kabinet heeft besloten de Regio Deal-aanpak voort te zetten en gedurende deze kabinetsperiode 900 miljoen euro beschikbaar te stellen voor nieuwe Regio Deals, verdeeld over drie tranches. De verantwoordelijkheid voor de Regio Deals is verhuisd van de minister van LNV naar de minister van BZK. Daarom is afgelopen maanden een nieuw team van dealmakers opgebouwd binnen BZK.

Ook de informatie vanuit het Rijk over de Regio Deals heeft een nieuwe 'afzender'. Voor alle informatie vanuit het Rijk over Regio Deals, kunt u voortaan terecht op de website Elkeregiotelt.nl en het twitterkanaal @Elkeregiotelt. De hoeveelheid informatie op deze kanalen zal de komende tijd nog fors toenemen. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u geabonneerd was op de nieuwsbrief van Krachtvanderegio.nl. Wilt u geen nieuws over Regio Deals meer ontvangen, dan kunt u zich via de link in deze nieuwsbrief uiteraard afmelden voor deze nieuwsbrief. 

Het team Regio Deals van het ministerie van BZK verheugt zich er op om samen met u aan de slag te gaan voor het versterken van de brede welvaart in alle - diverse - regio's in Nederland. We gaan graag met u in gesprek. U kunt ons bereiken via regiodeals@minbzk.nl, of uiteraard via onze Dealmakers die actief zijn in uw regio. Graag tot ziens!

Beeld: ©Rijksoverheid

Agenda: Webinar Regio Deals 4e tranche op 19 september

Brede welvaart vergroten in regio’s in Nederland, wat betekent dat nu eigenlijk? Waarom zijn Regio Deals nodig? Hoe maakt u zo’n voorstel? En aan welke voorwaarden moet het voldoen? Hoe werkt het selectieproces? Deze en andere vragen beantwoorden we tijdens dit webinar. We hopen u op 19 september van 13.30 tot 15.00 uur te mogen verwelkomen. Wilt u nu geen voorstel indienen, maar in 2023 of 2024? Ook dan bent u van harte welkom. U kunt u aanmelden via RVO.nl. Na aanmelding ontvangt u een link voor het webinar. 

Webinar Regio Deals 4e tranche

Beeld Regio Deals RVO
Beeld: ©RVO / Mediatheek Rijksoverheid

Agenda: Kom naar de Regio Deal-dagen!

Bent u van plan om samen met regionale partners een voorstel in te dienen voor een Regio Deal? Wilt u uw voorstel aanscherpen of wilt u meer weten over de voorwaarden? Kom dan naar een van de Regio Deal-dagen die de rijksoverheid in oktober organiseert.

In elk landsdeel wordt een Regio Deal-dag georganiseerd voor partijen die tijdens de vierde (deadline 15 november), vijfde (2023) of zesde tranche (2024) een voorstel voor een Regio Deal willen indienen. De bijeenkomsten zij bedoeld voor medewerkers van overheden en voor regionale partners zoals maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en private partijen.

Tijdens de Regio Deal-dagen kunt u in themasessies vragen stellen aan experts van PBL over brede welvaart, rijksambtenaren van alle ministeries, onderzoekers van het Governance Lab en mensen die al eerder een Regio Deal hebben ingediend. Op het aanmeldformulier kunt u zich inschrijven voor twee themasessies. Tevens kunt u aangeven welke vraag u graag aan bod wilt laten komen. Daarmee helpt u ons om de sessies goed te laten aansluiten op uw behoefte. U kunt zich tot uiterlijk maandag 26 september aanmelden voor een van de vier Regio Deal-dagen .

Kom naar de Regio Deal-dagen en verbeter uw voorstel voor een Regio Deal

Beeld: ©Rijksoverheid / Foto Paul Tolenaar

Agenda: PBL Ruimtedialoog

En al op hele korte termijn: op donderdag 15 september organiseert het Planbureau voor de Leefomgeving de Ruimtedialoog, een veelzijdige middag aan de Bezuidenhoutseweg 30, waar in twee rondes van vijf parallelsessies wordt stilgestaan bij diverse uitdagingen rond de ruimtelijke inrichting van Nederland. Elke sessie wordt door een PBL-onderzoeker begeleid en PBL-directeur Hans Mommaas rondt het inhoudelijke programma af met een reflectie. 

Meld je nog snel aan via PBL.nl.

PBL logo Ruimtedialoog
Beeld: ©PBL / PBL

Agenda: Dag van de Stad op 29 september in Tilburg

De Dag van de Stad is al zes jaar hét jaarlijkse congres over innovatie in de aanpak van stedelijke vraagstukken. Dit jaar is het thema 'De Stad van Iedereen', oftewel: hoe maken en houden we onze steden en de omliggende gebieden inclusief en toekomstbestendig? 

Steden vervullen een cruciale rol in - en in samenspel met - de regio. Vraagstukken als inclusiviteit, energietransitie, gezonde voeding, mobiliteit en ondernemen met impact, zijn niet voorbehouden aan de grootste steden in Nederland maar spelen overal. En alleen door goede samenwerking kunnen we meters maken met deze opgaven. Daarom wordt op de Dag van de Stad stilgestaan bij deze en andere complexe opgaven, door experts, in excursies, in ontwerpateliers en in andere aansprekende vormen. Meld je snel aan op Dedagvandestad.nl.

Beeld: ©Rijksoverheid

Eindrapportage Regio Deal Governance Lab

In opdracht van de ministeries van BZK en LNV heeft een consortium van de Universiteit van Tilburg, Berenschot en Birch tussen 2019 en 2022 onderzocht hoe de uitvoering van Regio Deals effectief en legitiem georganiseerd kan worden en kan worden verbeterd. Dat deden zij samen met het rijk en regionale partijen in Governance Lab-sessies, interactieve sessies waar ook Deals onderling veel van elkaar konden leren. De lessen daarvan zijn nu opgetekend in een eindrapportage. Het rapport bevat waardevolle aandachtspunten voor het vervolg van de Regio Deals. Lees de eindrapportage.

Beeld: ©RD Lab Governance

Onderzoeken PBL

Het Planbureau voor de Leefomgeving verricht regelmatig onderzoek naar Regio Deals en brede welvaart. 

In juni publiceerde PBL het rapport Keuzes bij het bevorderen van de brede welvaart in de regio. Inzichten uit het PBL-onderzoeksprogramma ‘Regio Deals voor brede welvaart’, 2019-2022. Daarin wordt beschreven welke keuzes spelen bij de inhoud, vormgeving en uitvoering van beleid dat gericht is op het bevorderen van de regionale brede welvaart.

In het rapport Ruimte geven aan adaptief en lerend bredewelvaartsbeleid. Leren over de inzet van het Rijk in het Regio Dealbeleid dat eind juli verscheen, beschrijft het PBL waar in de beleidspraktijk aandacht voor moet zijn om te komen tot een lerend en adaptief bredewelvaartsbeleid op rijksniveau. 

Op de hoogte blijven van alle relevante PBL-publicaties? Bekijk de themasite Brede welvaart in de regio.

Wegens succes verlengd: de Regio Deals - ‘We zitten nu met zeven ministeries aan tafel'

Overheidvannu.nl stond onlangs stil bij de nieuwe tranches van de Regio Deals en sprak daarover met dealmaker Willemien Vreugdenhil. En met Gerdo van Grootheest, burgemeester van Culemborg, en Asta van Droffelaar, programmamanager Regio Rivierenland - beiden nauw betrokken bij de Regio Deal Fruitdelta Rivierenland. Hoe komt een Regio Deal tot stand? Wat is ervoor nodig? En hoe werken betrokken partijen samen? Lees er meer over op Overheidvannu.nl.

Beeld: ©Rijksoverheid / Foto: William Moore

Via Vlissingen en Groningen naar een nationaal netwerk

Het Nationaal Netwerk Brede Welvaart kwam eind juni bij elkaar voor een tweede pre-conferentie. Daarbij waren vertegenwoordigers van vrijwel alle provincies aanwezig, evenals landelijke planbureaus en ambtenaren van de ministeries van LNV, I&W en BZK. Op 9 november vindt in Brabant de landelijke conferentie plaats van het nationale netwerk, dat bestaat uit zes regionale planbureaus. Meer weten over het Nationaal Netwerk Brede Welvaart? Lees het bericht op onze site of schrijf je in voor de nieuwsbrief van het netwerk.

Via Vlissingen en Groningen naar een nationaal netwerk

Beeld: ©Sociaal Planbureau Groningen / Sociaal Planbureau Groningen

Nieuwe ronde Regio Deals gaat van start

Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. Tussen 15 juli en 15 november kunnen regio’s opnieuw voorstellen indienen. Hiervoor is €284,2 miljoen gereserveerd. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties licht de procedure en de voorwaarden toe in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees ook ons eerdere bericht Kabinet trekt € 900 miljoen uit voor nieuwe Regio Deals.

Nieuwe ronde Regio Deals gaat van start

Beeld: ©Rijksoverheid / Krachtvanderegio.nl

Nieuws uit de Regio Deal Oost-Groningen

Nadat de Corona-maatregelen voor wat oponthoud zorgden, is de Regio Deal Oost-Groningen nu vol op stoom. Om de vorderingen van de Regio Deal, die nu twee jaar onderweg is, te delen met het netwerk, organiseerde de Regio Deal op donderdag 8 en vrijdag 9 september een tweedaagse bijeenkomst. Op donderdag bezochten bestuurders van het Rijk en de regio het gebied. Medewerkers van betrokken organisaties lichtten hun Regio Deal-projecten toe. Onder andere de veenkoloniën, de gebiedsgerichte aanpak in Veendam Noordwest en de Verrijkte Schooldag werden door de bestuurders bezocht. Op vrijdag kwamen ruim 70 partners en stakeholders bijeen in Makeport Mercurius om in gesprek te gaan over de bijdrage die de Regio Deal levert aan effectieve en innovatieve samenwerking.

Programmamanager Tijmen Hordijk kijkt tevreden terug en benadrukt dat de projecten bijdragen aan de brede welvaart, maar dat investeren de komende jaren hard nodig blijft. Lees het verslag Werken aan gelijke kansen! op de website van de Regio Deal Oost-Groningen.

Beeld: ©Regio Deal Oost-Groningen / Foto: Brian Hesseling, RWLP

Nieuws uit de Regio Deal Noord-Oost Brabant

Op 3 oktober vindt het Leefbaarheidsfestival plaats in Beers. Dit festival, georganiseerd door het programma 'Leefbaarheid in de dorpen' is dé ontmoetingsplek voor initiatiefnemers, gemeenten en maatschappelijke partners in Noordoost Brabant die betrokken zijn bij initiatieven in hun wijk of dorp die helpen de leefbaarheid te vergroten. Lees meer over het festival en meld je aan.

Op RNOB.nl, de site van de Regio Deal Noord-Oost Brabant, lees je meer nieuws uit de Regio Deal, zoals een verslag van de Open Dag van het Regio Deal-project AgroProeftuin de Peel en van de inloopavond van het Regio Deal-project Stallenaanpak. Ook was er de afgelopen maanden aandacht voor de Pilot Keukenkanjers in Uden en het Innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen in Oss.

Beeld: ©Regio Deal Noord-Oost Brabant / Regio Deal Noord-Oost Brabant

Nieuws uit de Regio Deal Achterhoek

Veel aandacht voor de Regio Deal Achterhoek de afgelopen tijd. De Regio Deal vierde dan ook onlangs zijn derde verjaardag. Op Overheidvannu.nl deelt de Regio Deal een aantal geleerde lessen. En onder de titel 'Binnen vier jaar een explosie van innovaties' besteedde ook De Achterhoekse Courant aandacht aan een aantal van de maar liefst 68 projecten die sinds 2019 vanuit de Regio Deal zijn opgestart.

Het Grensland College in Ulft verwelkomde begin september de eerste studenten die de deeltijdopleiding Associate degree (Ad) Engineering volgen. Met de nieuwe opleiding tracht het Grensland College, een samenwerking vna het Graafschap College, HAN University of Applied Sciences en Saxion Hogeschool, talent voor de regio te behouden. Talent is er in ieder geval voldoende in de Achterhoek, zo blijkt ook uit het feit dat het Achterhoeks Talentenfonds Opijver sinds de start in 2021 al meer dan 1000 subsidieaanvragen heeft ontvangen. 

Beeld: ©Achterhoek ambassadeurs / 8rhk.nl

Nieuws uit de Regio Deal Noord-Limburg

Op 14 juni gaven de burgemeesters van acht gemeenten de aftrap van de bewustwordingscampagne Kijk niet weg. Doel van de campagne is om inwoners bewust te maken dat zij een actieve rol kunnen spelen in het tegengaan van crimineel gedrag. 

In het project Rode en Groene Spoor worden vakantieparken in Noord-Limburg onderzocht. Vitaliteitsmanagers helpen ondernemers om te werken aan een gezonde toekomst van hun kampeer- of bungalowpark. 

Beeld: ©Regio Noord-Limburg / Regio Noord-Limburg

Nieuws uit de Regio Deal Parkstad Limburg

Maandag 5 september bracht minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins-Slot een werkbezoek aan Parkstad Limburg. De minister benadrukte dat het belangrijk is om over en weer van elkaar te leren en geleerde lessen uit Regio Deals mee te nemen in voorstellen voor een vervolg op de Regio Deal. De minister bezocht onder andere de Auroraflat in Heerlen Noord waar ze hoorde over de aanpak van achterstanden in de wijk en basisschool De Horizon, pilotschool voor de verlengde schooldag.

Beeld: ©Parkstad-limburg.nl / Parkstad-limburg.nl

Nieuws uit de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem

De Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, die zich richt op een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, het stimuleren van innovatie en het verbeteren van de oevers om te werken, wonen en recreëren, heeft onlangs de eerste Regio Deal Monitor gepubliceerd. 

In deze periodieke monitor onderzoekt Onderzoekscentrum Drechtsteden of de 20 projecten die zijn gestart om de doelstellingen van de Regio Deal te bereiken, op koers liggen en de gewenste resultaten opleveren. Uit de eerste monitor blijkt o.a. dat de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven verbeterd is. Tegelijkertijd worden er kansen voor verbetering gesignaleerd in de monitor. Lees meer over de eerste monitor van de Regio Deal.

Op maandag 11 juli bezocht minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. De minister werd in het Bolidt Innovation Center ontvangen door o.a. CdK Jaap Smit, burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff en burgemeester van Gorinchem Reinie Melissant. Vervolgens maakte ze een vaartocht langs de oevers van de Noord om een beeld te krijgen van de herinrichting hiervan en ging ze in gesprek met bestuurders, inwoners en ondernemers die hun ervaringen met de resultaten van de Regio Deal deelden. Lees het verslag van het werkbezoek

Beeld: ©Foto: Kick Smeets / Foto: Kick Smeets

Nieuws uit de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta

Op maandag 11 juli bezocht minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Het werkbezoek begon met een rondleiding door Inspiratiepunt Foodlab Hoeksche Hoeve. De minister ging vervolgens in gesprek met studenten over 'Toekomst en Techniek' en kreeg een demonstratie van een Robotiller in een akkerveld. De minister gaf aan onder de indruk te zijn van hoe er uitwerking wordt gegeven aan de Regio Deal. Lees het verslag en bekijk de video van het werkbezoek.

Beeld: ©Foto: Casper Streefkerk / Foto: Casper Streefkerk

Nieuws uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe organiseert op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober de Regio Tour. Tijdens de Regio Tour kunnen geïnteresseerden nader kennis maken met de projecten die bijdragen aan brede welvaart in de regio, met de mensen die de drijvende kracht zijn achter die projecten en met volksvertegenwoordigers uit de regio. Ook wordt tijdens de Regio Tour gesproken over de aanvraag voor een vervolg van de Regio Deal, waarmee blijvend impact op de brede welvaart in de regio gemaakt kan worden. Lees meer over de regiotour .

Meer weten over projecten in de City Deal Zuid- en Oost Drenthe? Lees dan het drieluik over het project New Jobportunities 2.0 op Overheidvannu.nl

Nieuws uit de Regio Deal Zuidoost Friesland

De Dorpsontwikkelingsmaatschappij, onderdeel van de Regio Deal Zuidoost Friesland, verbindt ideeën en initiatieven van de actieve gemeenschap in het dorp Aldeboarn. Gemeenten en inwoners werken daarbij in gelijkwaardig aan de co-creatie van een fijne leefomgeving. Lees het artikel over de Dorpontwikkelingsmaatschappij op Overheidvannu.nl.

Nieuws uit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Op vrijdag 9 september publiceerde de Regio Deal Zeeuws Vlaanderen de Tweede Voortgangsrapportage. De coronacrisis heeft de afgelopen twee jaar helaas veel invloed gehad, met name op projecten gericht op participatie. Maar er zijn desondanks mooie resultaten behaald. Zo zijn er 120 (recht)zaken behandeld op 20 verschillende plekken in Zeeland en zijn 118 werkzoekenden naar werk begeleid. 

Nieuws uit de Regio Deal Groningen Noord

Volop ontwikkelingen ook in de Regio Deal Groningen Noord. Zo besteedt lokale omroep OOGTV in de reeks Kijk in de Wijk aandacht aan de stadsvernieuwing in de wijk Selwerd. De Wijkmakers, gefinancierd met ondersteuning van de Regio Deal, bogen zich ondertussen over een vraagstuk van woningcoöperatie Nijestee: hoe bevorderen we vroegsignalering door bewoners van (potentiële) problemen en moeilijkheden in de wijk? Lees het advies van de Wijkmakers. En hoe staat het eigenlijk met de wijkvernieuwing in Selwerd-Oost, waar men herinrichting en energietransitie combineert door een warmtenet aan te leggen en nieuwe duurzame woningen te bouwen. Daar lees je meer over op de website van Sunny Selwerd.

Colofon

Deze nieuwsbrief bevat nieuws en achtergrondartikelen en informatie over bijeenkomsten rond Regio Deals. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de knop onderaan de nieuwsbrief. Neem bij vragen, over de nieuwsbrief of over de Regio Deals en de nieuwe tranche, contact met ons op via regiodeals@minbzk.nl.

Regio Deals. Omdat elke regio telt.