Eindrapportage Regio Deal Governance Lab 2019-2022

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is begin 2019 een consortium gestart om parallel aan de looptijd van de Regio Deals (2019-2022) de governance van de Regio Deals (RD’s) te monitoren en hierover te leren in het ‘Regio Deal Lab Governance’. Het consortium bestaat uit de Universiteit van Tilburg (prof. dr. Martijn Groenleer), de Universiteit Utrecht (prof. dr. Erik Stam), Berenschot (Hans van der Werff en Ralph Kohlmann) en Birch (prof. dr. Jan Peter van den Toren, Leonie Oosterwaal, Corine Bos en Dolfine Kosters).

Op 5 augustus 2022 publiceerde het consortium de derde rapportage die de eindrapportage van het traject vormt. Deze rapportage identificeert en inventariseert de belangrijkste lessen en inzichten van het lab, alsook een aantal aandachtspunten voor het vervolg van de Regio Deals.

Samenvatting

Succesvolle governance van de Regio Deals vergt het op elkaar afstemmen van drie governance uitdagingen: het realiseren van brede welvaartseffecten, het verzamelen van de daarvoor benodigde capaciteit, en het verkrijgen van de vereiste legitimiteit. Dat is, zo bleek in het RD Lab Governance, een voortdurende balanceeract. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste lessen en inzichten ten aanzien van het omgaan met deze drie uitdagingen:

  1. Stel een gezamenlijke, regionale agenda voor brede welvaart op, als onderdeel van of in relatie tot andere agenda’s zoals lokale agenda’s of agenda’s op deelterreinen.
  2. Bouw een coalitie van betrokken groepen uit de samenleving rondom de agenda en de realisatie daarvan.
  3. Organiseer capaciteit voor de agenda en de realisatie ervan
  4. Organiseer legitimiteit voor de agenda en de realisatie ervan
  5. Organiseer een proces van experimenteren en leren, alsook van monitoren en verantwoorden

Lees de volledige Eindrapportage.