Eindrapportage Governance Labs 2019-2022

Tussen 2019 en 2022 verzorgde een consortium van Berenschot, Birch, Tilburg University, en Universiteit Utrecht in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), een traject gericht op de governance van de Regio Deals. In het kader van dit traject zette het consortium het zogenaamde Regio Deal (RD) Lab Governance op. Deze derde rapportage vormt de eindrapportage van het traject en identificeert en inventariseert de belangrijkste lessen en inzichten van het lab, alsook een aantal aandachtspunten voor het vervolg van de Regio Deals.