Stedelijk gebied Appingedam
Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Elke regio telt nr 6 | 2023

Regio Deal North Sea Port District (NSPD) van start

De Regio Deal North Sea Port District is op 25 september ondertekend in Terneuzen tijdens een feestelijk moment. Deze Regio Deal richt zich op het versterken van het havengebied in Zeeland door te investeren in een schone en gezonde omgeving, in de bereikbaarheid van het gebied en in het aantrekken en behouden van talent voor de arbeidsmarkt. Deze Regio Deal is één van de veertien nieuwe deals uit de vierde ronde. Op 1 november geeft minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) het officiële startsein voor alle Regio Deals uit de vierde tranche. In totaal heeft het kabinet €900 miljoen gereserveerd voor Regio Deals in deze kabinetsperiode. Lees hier meer over de Regio Deal NSPD.
Lees meer: Regio Deal North Sea Port District in Zeeland van start | Nieuwsbericht | Elke regio telt

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inspirerende Regio Deal-dagen achter de rug

Op vier plekken in Nederland kwamen regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen om in gesprek te gaan met experts, ambtenaren van ministeries en eerdere indieners van een Regio Deal. Tot en met dinsdag 31 oktober 2023 kunnen regio's een aanvraag indienen voor de vijfde tranche van de Regio Deals.
Lees meer over het indienen van een aanvraag: https://www.elkeregiotelt.nl/actueel/nieuws/2023/07/03/nieuwe-ronde-om-voorstellen-voor-regio-deals-in-te-dienen-gaat-van-start

Voor een impressie van de Regio Deal-dagen, lees hier: https://www.elkeregiotelt.nl/actueel/nieuws/2023/09/11/regionale-regio-deal-dagen

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Erik van der Burgt

Interview met Natalie Burgers: “Regio's willen gezien en gehoord worden.”

Natalie Burgers, programmadirecteur Regio Deals, sprak met het platform Gebiedsontwikkeling.nu over de inzet van Regio Deals. Het onafhankelijke platform fungeert als een open bron van kennis, nieuws en debat voor professionals, onderzoekers en studenten die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling. In het interview sprak Burgers over de samenwerking tussen Rijk en regio, de uitdagingen en de successen van Regio Deals.
Lees meer: Interview met Natalie Burgers: “Regio's willen gezien en gehoord worden.” | Nieuwsbericht | Elke regio telt

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Marcel Kentin

Werkbezoek Zuid-Limburg

Op 28 augustus bezocht demissionair minister Hanke Bruins Slot (op dat moment nog minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) Zuid-Limburg. Na de ontvangst in Schinveld sprak de minister over de Regio Deals in Zuid-Limburg, opgaves van Parkstad en bracht ze een bezoek aan Chemelot.
Lees meer: https://www.regiosaandegrens.nl/actueel/nieuws/2023/08/28/elke-regio-telt-besproken-in-schinveld 

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Ilse Leijtens

Nieuws uit Regio Deal Den Haag Zuidwest

Op 26 september presenteerde het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest (NPZW) het uitvoeringsplan 2023-2026. Ruim 100 bewoners en partners waren aanwezig bij de presentatie in de aula van het Zuid-West College in Vrederust. In het uitvoeringsplan staan concrete acties en maatregelen die de komende 4 jaar worden uitgevoerd in Zuidwest. “Essentieel bij het werken aan Zuidwest is samenwerking”, aldus Chris Schaapman. “Dat hebben we gemerkt bij de eerste Regio Deal Zuidwest. De grote opgaven in Zuidwest hangen met elkaar samen, daarom vormen de acties en maatregelen om die opgaven het hoofd te bieden ook een geheel”. Tijdens de bijeenkomst ondertekende de alliantieraad een steunverklaring voor de tweede Regio Deal, die officieel per 1 november van start gaat. Met deze ondertekening verklaarde de alliantieraad dat zij zich de komende jaren zal blijven inspannen om de doelen van de tweede Regio Deal Zuidwest te bereiken.
Lees het hele artikel: NPZW presenteert uitvoeringsplan voor Zuidwest: "Verder werken aan wonen, perspectief en ontmoeten." - NPZW

Nieuws uit Regio Deal Drechtsteden

Het belang van de regionale maakindustrie, de kracht van een sterk regiomerk en samenwerken aan een nieuwe Regio Deal aanvraag door bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Dit stond centraal tijdens de regiobijeenkomst van dinsdag 5 september. Kunstmin in Dordrecht fungeerde die avond even als 'huiskamer van de regio'. Ruim 200 bezoekers, waaronder raadsleden van de Drechtsteden-gemeenten en Gorinchem en vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en overheid verzamelden zich hier om met elkaar in gesprek te gaan over het samenwerken aan een sterke regio. Een geslaagde bijeenkomst, geleid door politicoloog Raymond Mens.
Lees meer: https://www.smartdeltadrechtsteden.nl/samenwerking-tussen-bedrijfsleven-onderwijs-en-overheid-noodzakelijk-voor-verbeteren-brede-welvaart-in-de-regio

Nieuws uit Regio Deal Foodvalley

Een gezonde bodem is de basis van onze natuur, een gezond landbouwsysteem, onze voeding en de gewassen die dieren eten. Niet voor niets speelt een duurzaam bodemgebruik en -beheer een belangrijke rol in beleidstukken waar doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat samenkomen. Binnen de Regio Deal Foodvalley is door agrariërs, kennisinstellingen en overheden geëxperimenteerd aan verbeteren van de bodemkwaliteit. Alle partijen hebben ervaren dat alleen door intensief samen te werken en kennis te delen je daadwerkelijk stappen kunt zetten richting een duurzamer bodem- en watersysteem en dus een toekomstbestendige landbouw en een toekomstbestendig landelijk gebied. De ervaringen zijn nu vastgelegd in een whitepaper en een video.
Lees meer: https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regio-deal/actueel/bodem-en-water-regio-deal-foodvalley-leert-wat-werkt

Magere zuivel lijkt gunstig voor dikkedarmkankerpatiënten

Een dieet met magere en halfvolle zuivelproducten vergroot mogelijk de overlevingskans van mensen met dikkedarmkanker. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) dat onderdeel is van het thema Voeding & Gezondheid van de Regio Deal Foodvalley. Deze kennis helpt artsen en diëtisten in de toekomst voedingsrichtlijnen op maat te maken voor deze specifieke groep patiënten. Binnen het thema Voeding & Gezondheid van de Regio Deal Foodvalley wordt via zes werkpakketten aan gezonde en duurzame voeding gewerkt. Het onderzoek naar zuivelproducten en kanker valt onder het werkpakket Voeding voor oncologische patiënten. Het doel van dit project is kankerpatiënten via regionale zorginstellingen en -verleners voedings- en bewegingsadviezen op maat te geven.
Lees meer: https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regio-deal/actueel/magere-zuivel-lijkt-gunstig-voor-dikkedarmkankerpatienten

Eerste MKB-innovatiesubsidies goedgekeurd, aanvragen kan nog

Om innovaties naar de markt te brengen zijn vaak onderzoeks- en proeffaciliteiten nodig die niet elk bedrijf ter beschikking heeft. Door deze faciliteiten te delen via de Shared Facility Finder komen ze voor een veel groter aantal bedrijven binnen handbereik. Dit bevordert samenwerking, toegankelijkheid en uiteindelijk innovatie. Regio Deal Foodvalley geeft een financiële impuls aan de uitvoering van het Shared Facilities programma. Binnen dit initiatief zijn drie subsidieregelingen beschikbaar die ondersteuning bieden voor investeringen in gedeelde faciliteiten, waaronder MKB-innovatievouchers. De eerste twee aanvragen van MKB-innovatievouchers zijn nu goedgekeurd. Zowel MaGie Creations als Cano-ela ontvangen beide 50.000 euro om innovaties op het gebied van agrifood sneller naar de markt te brengen. Dit vertelde Emmanuel Anom op 12 september tijdens de partnerbijeenkomst Innovation Insights van Foodvalley NL.

Lees meer: https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regio-deal/actueel/eerste-mkb-subsidies-goedgekeurd-aanvragen-kan-nog

Nieuws uit Regio Deal FruitDelta Rivierenland

Zet hem alvast in je agenda: vrijdagmiddag 17 november 2023 is de Regio Deal dag FruitDelta Rivierenland. De Regio Deal FruitDelta Rivierenland is dan bijna afgelopen, maar de impact blijft. 31 projecten bevorderen brede welvaart in Rivierenland, met hulp van de Regio Deal. Samen vieren we de successen van drie jaar Regio Deal, leren we van de geleerde lessen en kijken we hoe we samenwerkingen en successen kunnen vasthouden. 
Lees meer: Regio Deal FruitDelta Rivierenland

Nieuws uit Regio Deal Maritiem cluster kop van Noord Holland

Kick-off project ‘Autonoom kustveilig’: Kustgebieden bewaken en beschermen met drones

Op donderdag 21 september 2023 was de kick-off van het project “Autonoom kustveilig” bij METIP (Maritime Emerging Technology Innovation Parc) in Den Helder. Tijdens deze bijeenkomst werden de eerste resultaten van wat “Drone in a box” kan betekenen voor het detecteren en lokaliseren van natuurrampen. En ook voor het opsporen van personen: zoals drenkelingen of sporters in nood. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de waarde van de inzet van autonome drones (Drone in a box) binnen kustgebieden. De aanleiding hiervoor is de toenemende vraag naar efficiëntere en effectievere methoden om kustgebieden te bewaken en te beschermen. Het project is gefaciliteerd door METIP in samenwerking met Airhub, DroneQ en DroneLand en is ontstaan vanuit de Regio Deal Kop van Noord-Holland.
Lees hier het hele artikel.

Boost voor groene waterstofketen

HYGRO ontvangt subsidie vanuit de Regio Deal voor het aanleggen van een waterstofpijpleiding zodat waterstof getankt kan worden bij Avia Marees in Wieringermeer Zuid. Binnen het project Duwaal werkt waterstofproducent HYGRO aan het opzetten van een groene waterstofketen in de Wieringermeer. Van de opwek van groene elektriciteit en de productie van waterstof, tot het uitrollen van een distributienetwerk. Om de keten te kunnen sluiten heeft HYGRO subsidie ontvangen vanuit de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. Met de financiële ondersteuning van bijna één miljoen euro kan een pijpleiding aangelegd worden waar waterstof doorheen gaat stromen richting het tankstation van AVIA Marees in Wieringermeer Zuid.
Meer informatie vindt u op het platform waterstofnhn.nl.

Nieuws uit Regio Deal Noordoost Brabant

AgroProeftuin de Peel, dé broedplaats voor vernieuwing en verduurzaming in de agrarische sector in Noordoost-Brabant, mag de komende tien jaar doorgaan met praktijkexperimenten op de proeflocatie in Zeeland (NB). De provincie Noord-Brabant stelt het huidige perceel van 30 hectare gedurende deze periode beschikbaar aan het innovatieconsortium voor verder onderzoek naar kringlooplandbouw.

Op de Noordoost-Brabantse proeflocatie kunnen agrarische ondernemers en andere vernieuwers in de (voedsel)keten experimenteren, leren en innoveren in de praktijk met nieuwe integrale oplossingen voor kringlooplandbouw. De doorontwikkeling van AgroProeftuin de Peel wordt ondersteund door Regio Deal Noordoost Brabant.
Lees verder: https://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/provinciale-gronden-voor-agroproeftuin-de-peel/

Ketenpartijen zien kansen voor samenwerking in de keten

‘Samenwerking in de keten’, ‘aanbod en vraag in balans’ en ‘een gemeenschappelijke kernboodschap’. Dit zijn beknopt de uitkomsten van het rondetafelgesprek ‘De insectenketen in beeld’ dat op 28 juni jl. plaatsvond. AgriFoodInnovation, de provincie Noord-Brabant en Keyport brachten zo’n 20 spelers uit de insectenketen samen en verkenden met elkaar de kansen, uitdagingen en mogelijkheden in de insectenketen. AgriFoodInnovation organiseert dit soort sessies met ondersteuning vanuit Regio Deal Noordoost Brabant.

De groep bestond uit insectenkwekers, wetenschappers, overheidsfunctionarissen en eiwitverwerkers tot hightech leveranciers, automatiseerders en vertegenwoordigers van regionale ontwikkelorganisaties en een insectenkennisnetwerk. Het was een eerste bijeenkomst om inzichtelijk te krijgen wat de positie van de insectenketen is, binnen het huidige voedselsysteem en dat van de toekomst.
Lees verder:  https://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/ketenpartijen-zien-kansen-voor-samenwerking-in-de-insectenketen/

Dag van de Duurzame Verpakking gaat landelijk

De Dag van de Duurzame Verpakking is een initiatief van de gemeente Oss, HAS green academy en Osse verpakkingsbedrijven en wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant. Deze speciale verpakkingsdag had bij de eerste editie nog een lokaal karakter, inmiddels trekt het event landelijke aandacht en komen bedrijven zelfs studenten scouten. 
Lees verder: https://www.rnob.nl/nieuws/dag-van-de-duurzame-verpakking-gaat-landelijk

Nieuws uit Regio Deal Oost-Groningen

De woningmarkt in Oost-Groningen is bijzonder. In deze regio is het eigenwoningbezit heel hoog en zijn de inkomens gemiddeld laag. Daarom hebben de huizen hier meer aandacht nodig dan in andere delen van het land. Vooral op het gebied van verduurzamen. Jouwbespaarcoach.com geeft daarom gratis hulp aan huiseigenaren. De Energiecoaches van Jouwbespaarcoach.com zijn speciaal opgeleid tot 'CV-dokter'. Als CV-dokters bieden ze gratis hulp aan inwoners van Oost-Groningen bij het optimaal afstellen van hun CV-ketel, waardoor deze efficiënter werkt, de temperatuur lager kan en het vermogen lager ingesteld kan worden. Dit kan inwoners een besparing opleveren van wel 10 tot 25%. Meer weten?
Lees meer: Een betere energierekening door de CV-dokter | Jouwbespaarcoach

Nieuws uit Regio Deal Vitale Wijken

In de provincie Utrecht is een duidelijke scheidslijn te zien tussen bestaande woonwijken waar het goed gaat en woonwijken die achterblijven. Overvecht in Utrecht, Batau in Nieuwegein, Vollenhove in Zeist en Soesterkwartier in Amersfoort zijn wijken die achterblijven. In deze wijken zit ook veel kracht en potentie. Met de Vitale Wijken aanpak zetten de gemeentes Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Amersfoort en de provincie Utrecht zich samen met het rijk in op het benutten van deze potentie en het bouwen aan leefbare, veilige en gezonde wijken met gelijke kansen voor iedereen. We streven naar wijken waar iedereen mee kan doen, iedereen zich thuis mag voelen en mensen verder komen in het leven. Met een integrale aanpak op de thema’s gezondheid, onderwijs, participatie en armoede, veiligheid en ondermijning en wonen, gezonde leefomgeving, groen en duurzaamheid dragen we bij aan het versterken van de brede welvaart. Met de Regio Deal hebben we 2,5 jaar geleden een mooie start kunnen maken en de resultaten zijn bemoedigend.
Bekijk de video: Vitale Wijken aanpak | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

Nieuws uit Regio Deal Zuidoost Friesland

Binnen de Regio Deal Zuidoost Friesland wordt hard gewerkt aan een vitaal en veerkrachtig landschap. Veel projecten zijn gestart, de eerste resultaten worden zichtbaar. Dat is te lezen in de voortgangsrapportage die in september is vastgesteld.
Lees meer: https://www.regiodealzuidoostfriesland.nl/actueel/regio-deal-zuidoost-friesland-goed-op-stoom/

Deze zomer zijn gebiedsontwikkeling en waterprojecten in de regio in beeld gebracht. Benieuwd?
Kijk hier: Film Gebiedsontwikkeling en water | Regiodeal Zuidoost Friesland

Colofon

Deze nieuwsbrief bevat nieuws en achtergrondartikelen en informatie over bijeenkomsten rond Regio Deals. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de knop onderaan de nieuwsbrief. Neem bij vragen, over de nieuwsbrief of over de Regio Deals en de nieuwe tranche, contact met ons op via regiodeals@minbzk.nl.

Regio Deals. Omdat elke regio telt.