De regionale Regio Deal-dagen 2023 zijn van start!

De eerste twee regionale Regio Deal-dagen in Rotterdam en Tilburg zijn inmiddels afgerond. Bij de Regio Deal-dagen kunnen regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek gaan met experts, ambtenaren van ministeries en eerdere indieners van een Regio Deal. Op 13 september (Apeldoorn) en 14 september (Groningen) vinden de laatste Regio Deal-dagen van 2023 plaats.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Erik van der Burgt
Geïnteresseerden in gesprek bij de Regio Deal-dag in de LocHal Tilburg

In Tilburg stroomden de mensen binnen in de LocHal, een voormalige loods waar locomotieven werden gerepareerd, om met elkaar in gesprek te gaan over het indienen van Regio Deals voor de vijfde of zesde tranche. Bij het plenaire programma werd een korte introductie van het instrument Regio Deals gegeven en verder gesproken over het schrijven van een voorstel. Vanuit diverse ministeries werden regiospecifieke onderwerpen genoemd, waar bijvoorbeeld in een eerdere Regio Deal nadruk op had gelegen.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Erik van der Burgt
Presentatie van LNV over regiospecifieke onderwerpen voor Regio Deals

Tijdens de lunch konden de deelnemers hun vragen kwijt bij de aanwezige ambtenaren van de diverse ministeries. Er werd inspiratie opgedaan door onderling te praten over de regiospecifieke uitdagingen en er werd gebruikt gemaakt van de aanwezige kennis vanuit de vakdepartementen.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Erik van der Burgt
Gesprekken tijdens de lunch tussen deelnemers

In de middag was er de mogelijkheid om dieper op thema’s in te gaan. Bij de themasessie ‘Brede welvaart’ werd dit relatief nieuwe begrip geduid en uitgelegd welke rol het in een Regio Deal kan spelen. Bij ‘Financiën’ werd dieper ingegaan op onder andere staatssteun, samenhang tussen Regio Deals en andere rijksinstrumenten en de regionale financiering. In deze sessies kwamen niet alleen ambtenaren aan het woord, maar werd ook gebruik gemaakt van de expertise van Het Planbureau voor de Leefomgeving, VNO-NCW, MKB-Nederland, Fondsen in Nederland en CoFoF. In de sessie ‘’Samenwerken in de regio’’ kwamen verschillende beelden langs over de rol van de overheid in regionale samenwerking en de manieren om initiatieven in een regio te ondersteunen. Na de themasessies konden de aanwezigen ook nog in gesprek met elkaar om plannen uit te wisselen en vragen te stellen.

Nog niet uitgepraat?

Tijdens de Regio Deal-dagen informeren wij u over van alles wat er bij de voorbereidingen van een Regio Deal-voorstel komt kijken. Wilt u daarnaast uitgebreider in gesprek over de specifieke opgaven? De medewerkers van de ministeries denken graag met u mee. U kunt daarvoor contact opnemen via regiodeals@minbzk.nl.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Erik van der Burgt
Themasessie op de Regio Deal-dag Tilburg

Over Regio Deals

In de Regio Deals werken het Rijk en de regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Het gaat immers pas echt goed met Nederland, als het overal in Nederland goed gaat.

Dit kabinet heeft 900 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals. Vanaf vrijdag 7 juli tot en met dinsdag 31 oktober 2023 kunnen regio's een aanvraag indienen voor de vijfde tranche van de Regio Deals. Voor de vijfde tranche is in totaal € 384,6 miljoen beschikbaar.