Stedelijk gebied Appingedam
Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Elke regio telt nr 3 | 2023

Rijk investeert opnieuw in regio: 284 miljoen euro voor 14 nieuwe Regio Deals

Het kabinet heeft 14 nieuwe Regio Deals geselecteerd waarvoor 284,2 miljoen euro beschikbaar is. In de Regio Deals werken Rijk en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. De 14 geselecteerde voorstellen komen uit het hele land en worden de komende periode uitgewerkt tot volwaardige Regio Deals. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken partijen: overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Lees meer

Social Enterprise Overheidscongres 30 maart: systeemverandering voor brede welvaart

Op donderdag 30 maart organiseert Social Enterprise NL in samenwerking met de gemeente Apeldoorn, de G40 en de City Deal Impact Ondernemen een congres over systeemverandering voor brede welvaart voor ambtenaren en sociaal ondernemers. Tijdens het congres gaan verschillende sprekers in op interessante samenwerkingen, nieuwe oplossingen en effectieve instrumenten. Zo gaat programmadirecteur Natalie Burgers in gesprek over de kansen die Regio Deals bieden aan gemeenten en sociaal ondernemers en verzorgen dealmaker Willemien Vreugdenhil (BZK) en onderzoeker Annet Weterings (PBL) een inspiratiesessie over Regio Deals voor brede welvaart.

Lees meer en meld u aan

Meld u aan voor het Kennis- en Leerprogramma 'Brede Welvaart in Beleid'

In 2022 hebben zes regionale planbureaus het initiatief genomen tot de oprichting van een Nationaal Netwerk Brede Welvaart (NNBW). In dit netwerk worden krachten gebundeld om de toepassing van Brede Welvaart in de (decentrale) beleidspraktijk verder te brengen.

Binnen het Kennis- en Leerprogramma 'Brede Welvaart in Beleid' gaan regiobureaus elk aan de slag met een Brede Welvaartsthema. Rondom ieder thema wordt een Community of Practice (CoP) opgezet. In deze CoPs leren onderzoekers en beleidsmakers samen aan de hand van prakijkcasussen over het toepassen van Brede Welvaart. Professionals die zich met brede welvaartthema’s bezig houden, zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het netwerk, een van de CoP’s of de verschillende open bijeenkomsten die georganiseerd worden.

Lees meer en meld u aan voor het programma of de nieuwsbrief

Startbijeenkomst Kennisuitwisselingstraject regio's aan de grens op 6 april

Het kennisuitwisselingstraject Bestaanszekerheid voor regio’s aan de grens wordt opgezet vanuit de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport om in te spelen op de behoefte van regio’s aan de grens om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen over energiearmoede en gezondheidsachterstand en samen tot effectievere aanpakken te komen.

Beleidsmedewerkers uit grensregio’s die zich bezighouden met deze thema’s, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het traject en aan de aftrapbijeenkomst die op 6 april samen met de provincie Groningen en de gemeente Oost-Groningen georganiseerd wordt.

Lees meer en meld u aan

Samen de kracht van regio’s in Nederland versterken

In veel bestaande Regio Deals werken overheden en ondernemers al, met succes, samen aan regionale uitdagingen. Toch liggen er nog veel kansen om deze samenwerking te versterken en uit te breiden. Deze kansen en andere aandachtspunten werden inzichtelijk én verhelderd tijdens het gesprek tussen ondernemend Nederland, RVO en enkele dealmakers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in januari.

Aanleiding voor de bijeenkomst waren eerdere gesprekken, waarin de partijen de ambitie uitspraken om van elkaar te leren en samen bij te dragen aan veilig, gezond en aantrekkelijk toekomstperspectief voor alle regio's in Nederland.

Lees meer

Een frisse blik naar de toekomst voor Regio Stedendriehoek

Hoe kan Regio Deal CleanTech - sinds 1 januari 2023 weer Regio Stedendriehoek genoemd - maximaal profiteren van het (regio)netwerk om het vestigings- en leefklimaat in de regio Apeldoorn, Zutphen en Deventer nog verder te versterken? Dat was de gedachte achter de brainstorm van Cleantech/Regio Stedendriehoek en het Rijk, met als doel ervoor zorgen dat deze regio een aantrekkelijke, groene, leefbare thuisbasis is en blijft.

Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Brainport Eindhoven

In de regio Brainport Eindhoven is aandacht voor leefbaarheid essentieel. Om ervoor te zorgen dat de regio een fijne plek is om te wonen en te leven, wordt er hard gewerkt aan een goed voorzieningenniveau.

Een voorbeeld is het Urban Sportpark Eindhoven dat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste Urban Sportpark van de Benelux. Een laagdrempelige sportvoorziening die vrij toegankelijk is voor iedere inwoner van de Brainport regio. Het park betekent veel voor inwoners zoals Shahim Azimi (32).

Lees meer

Brainport Eindhoven

Nieuws uit Regio Deal Maritiem Cluster

Een klein geel-blauw vaartuig trok de aandacht in de haven van Den Helder. Hier lag de eerste watertaxi van Nederland die vaart op waterstof.

Deze boot wordt onderdeel van een groene waterstofketen. Dit project hoopt andere scheepsvaartbedrijven te inspireren om de maritieme sector mee te krijgen in de groene verandering, aldus Mark Boeree, programmamanager van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland die het leef- en werkklimaat in de Noordkop wil versterken.
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem

Op 10 januari 2023 presenteerden studenten van de Avans Hogeschool de resultaten van hun onderzoek naar partnerschappen voor het Digital Mainport Lab. Een project waarbij overheid, onderwijs, en bedrijfsleven samenwerken. De meeste aandacht ging naar mogelijkheden voor scholen en bedrijven om zich aan te sluiten bij het lab als partner.

Lees meer

Ook bekrachtigden bestuurders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Gorinchem samen met andere betrokken gemeenten op woensdag 1 februari hun betrokkenheid bij het i_lab, met de ondertekening van het pact Samen voor Elkaar. I_lab is een centrum waar leren, werken en innoveren samenkomen.

Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Foodvalley

Regio Deal Foodvalley helpt bedrijven om kennis te verkrijgen, delen en gebruiken. Daarom investeert de Regio Deal extra in hun voedselonderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt via de Food Academy Nijkerk. Inmiddels is de vierde lichting studenten gestart.

Lees meer

In de zoektocht naar alternatieve veevoerconcepten worden in de Proeftuin Boer aan het Roer proeven gedaan in de zoektocht naar alternatieve veevoerconcepten. Een daarvan is de pilot Woeten met Meelwormen, waarin wordt onderzocht hoe een circulair veehouderijsysteem ingevoerd kan worden en wat de effecten hiervan zijn op diergezondheid, dierwelzijn en emissies.

Lees meer of bekijk de video

Een ander onderzoek helpt de Regio Deal om kennis te ontwikkelen over het behoud van fitheid en functionaliteit bij ouderen. Een studie naar eiwittransitie gaat hen inzicht geven in de wijze waarop en de mate waarin dierlijke eiwitten in het eetpatroon van kwetsbare ouderen vervangen kunnen worden door plantaardige eiwitten.
Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Groningen Noord

De armoedeaanpak Kansrijk Groningen breidt langzaam uit. Kansrijk West was al actief in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. Het is nu ook gestart in de wijk Vinkhuizen in Groningen Noord. In het project trekken buddy’s, die de problematiek uit eigen ervaring kennen, samen op met de deelnemers. Ze werken aan de problemen die de meeste stress veroorzaken. Aan de deelnemers wordt gevraagd wat zij nodig hebben. En dat kan van alles zijn: betaald werk, blijere kinderen, meer contacten, vrijwilligerswerk een opleiding.

Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Oost-Groningen

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wijst de zes Oost- Groningse gemeenten aan als één van de voorlopers voor de regeling School en Omgeving (Rijke Schooldag). Dit betekent dat de Regio Deal de komende drie jaar financiering ontvangt van het Rijk om 'Tijd Voor Toekomst' - een Verrijkte Schooldag op de scholen in Oost-Groningen  - voort te zetten en door te ontwikkelen.
Lees meer

Ook publiceerde de Regio Deal de resultaten van Jouwbespaarcoach over 2022. Zo heeft deze verduurzamingsaanpak inwoners van Oost-Groningen door adviesgesprekken en ‘bespaarpakketten’ ruim 1 miljoen euro bespaard.

Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Twente

Praktijkschool Kampus Rijssen focust zich op innovatief vakmanschap en passende vakopleidingen. Eind augustus 2022 begonnen de eerste studenten aan het Experience Center waar onderwijs, overheid en ondernemerschap samenkomen en samenwerken om vakmensen van de toekomst aan te trekken en op te leiden. “Ook ondernemers dagen we uit om ons centrum te gebruiken om de nieuwste innovaties te delen en hun bedrijf te laten zien” zegt Maarten Scholten, manager van Kampus.

Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Zeeland

Onlangs ging de pilot met een eerste schoolmobiliteitshub voor scholieren in Zeeland van start. Met de app van mobiliteitsplatform GAIYO kunnen scholieren en studenten nu hun reis met de beschikbare deelvervoersmiddelen gemakkelijk plannen, boeken en betalen.

De pilot is onderdeel van het Regio Deal Zeeland-project Smart mobility. Pilots met onder andere deelmobiliteit en carpoolen moeten leiden tot betere bereikbaarheid van het onderwijs in Zeeland.

Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Op donderdag 9 februari waren projectleiders van de Regio Deal ‘Zeeuwen zelf aan zet’ uitgenodigd in Sas van Gent om nader kennis te maken met het project ‘Lokale Deal Terneuzen’. Er werd gesproken over de ervaringen met participatie.

De gemeente Terneuzen koos voor een online participatie-oplossing: een buurtapp in combinatie met een interactieve participatiewebsite. Zo werden participatieprojecten zoals in de Sassepoort te intensiveren. In andere gemeenten heeft deze aanpak geleid tot 20% betrokken inwoners.

Lees meer

Nieuws uit Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

De deeltijdstudie hbo-verpleegkunde aan de NHL Stenden Hogeschool in Emmen is één van de projecten waar de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe trots op is. Doordat de opleiding flexibel is en een afwisselend programma kent dat studenten aan hun eigen situatie en werkplek kunnen aanpassen, leer je in én met de praktijk. Zo draagt de opleiding bij aan arbeidsvraagstukken in de regio en is de kans groot dat hbo-talent voor de regio behouden blijft.

Lees meer over deze opleiding

Nieuws uit Regio Deal Zuidoost Friesland

Het project Bestemming Wolvega is gestart in november 2022. Binnen de Regio Deal Zuidoost Friesland richt dit project aandacht op de sociale structureren in het dorp Wolvega en het verhaal van het dorp. Door middel van verschillende stappen zoekt het project uit hoe de inwoners met Wolvega verbonden zijn en hoe dit versterkt en vergroot kan worden. In verschillende fasen wil de Regio Deal samen met inwoners de sociale cohesie en voorzieningen verbeteren. In de eerste fase vinden gesprekken plaats met inwoners, één op één en in buurtbijeenkomsten. Vervolgens wordt opgehaalde input verwerkt tot voorstellen en tot slot worden deze voorstellen teruggekoppeld aan inwoners en geïmplementeerd.

Lees meer

Colofon

Deze nieuwsbrief bevat nieuws en achtergrondartikelen en informatie over bijeenkomsten rond Regio Deals. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de knop onderaan de nieuwsbrief. Neem bij vragen, over de nieuwsbrief of over de Regio Deals en de nieuwe tranche, contact met ons op via regiodeals@minbzk.nl.

Regio Deals. Omdat elke regio telt.