Samen de kracht van regio’s in Nederland versterken

Hoe kan het verder versterken van de samenwerking tussen overheden en ondernemers, oplossingen voor regionale uitdagingen dichterbij brengen? Dat is waar VNO-NCW, MKB-Nederland en haar regionale vertegenwoordigingen zich medio januari samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Team Regio Deals van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over bogen. De gedeelde ambitie is er:  brede welvaart, ofwel sociale, ecologische en economische bloei, voor iedereen, in iedere regio.

Samenwerking leidt tot succes

In veel bestaande Regio Deals werken overheden en ondernemers al, met succes, samen aan regionale uitdagingen. Toch liggen er nog veel kansen om deze samenwerking te versterken en uit te breiden. Eén daarvan is deze samenwerking eerder in het planproces te gebruiken om de regionale uitdagingen en mogelijke oplossingen te verkennen en vorm te geven. Of door bijvoorbeeld onderdelen in het proces te vereenvoudigen of te verduidelijken.

Deze en andere aandachtspunten werden inzichtelijk én verhelderd tijdens het gesprek tussen ondernemend Nederland, RVO en enkele dealmakers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De aanwezigen waren het er over eens  dat samenwerking tussen regionale ondernemers en ondernemers in een vroeg stadium in bestaande Regio Deals, veelal tot succesvolle uitkomsten leidt.  

Deelnemers Masterclass publiek-privaat Regio Deals (VNO-NCW, MKB-Nederland en regionale vertegenwoordigingen, EZK/RVO en BZK/Team Regio Deals)

Enkele andere besproken aandachtpunten om huidige en toekomstige Regio Deals meer kracht te geven, zijn:

  • Maak meer gebruik van goede voorbeelden uit eerdere Regio Deals.
  • Heb oog voor de ondernemers betrokken bij actieve deelname aan de verschillende fasen van een Regio Deal: hun aanwezigheid en betrokkenheid is vaak een investering in eigen tijd en geld en daarmee niet vanzelfsprekend. Door hier hoffelijk mee om te gaan en oog voor te hebben, kunnen publieke én private partijen zich daadwerkelijk gezamenlijk inspannen voor een Regio Deal.

  • Ontwikkel een (gezamenlijk) kennisprogramma over BTW, staatssteun en de verantwoordingsvereisten (financieel en inhoudelijk).
  • Zorg voor een plattere samenwerkings- / governancestructuur.

Dit initiatief is ontstaan in gesprekken tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat / RVO met VNO-NCW, MKB-Nederland en haar regionale vertegenwoordiginge, om van elkaar te leren en gezamenlijk bij te dragen aan een veilig, gezond en aantrekkelijk toekomstperspectief voor alle regio's in Nederland.