Stedelijk gebied Appingedam
Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Elke regio telt nr 7 | 2023

In deze speciale editie staan de 14 nieuwe Regio Deals (4e tranche) centraal. In totaal is voor deze tranche vanuit het Rijk € 284,2 miljoen euro beschikbaar. De regio’s hebben dit bedrag ruim verdubbeld. 

De nieuwe Regio Deals zijn gesloten met de Waddeneilanden, Noardwest-Fryslan, Zuid- en Oost-Drenthe, Arnhem-Nijmegen, Twente, Parkstad-Limburg, Midden-Brabant, Zuid-Limburg, ZaanIJ (Amsterdam-Noord, Zaandam Oost, Oostzaan), Nieuw Land (Almere-Lelystad), Mainstage (Metropoolregio Amsterdam-Zaanstad-Almere), Rotterdam-Zuid, Den Haag Zuidwest en North Sea Port District (Vlissingen, Borsele, Terneuzen, Gent). 

Startsein 14 nieuwe Regio Deals

Minister Hugo de Jonge gaf op 1 november in Ede het officiële startsein voor 14 nieuwe Regio Deals. Bij de Regio Deals zetten Rijk en regio zich in om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken om de kwaliteit van wonen, werken en leven van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Zo bouwen we samen aan gemeenschapszin, bestaanszekerheid en leefbaarheid. Dat is noodzakelijk omdat de regio’s meer aandacht en investeringen nodig hebben. Dit bleek eerder ook uit het rapport ‘Elke regio telt!’.

Opnieuw investering in de regio: bijna 577 miljoen voor Regio Deals | Nieuwsbericht | Elke regio telt

Regio Deal Arnhem-Nijmegen

Het Rijk en de regio zetten met deze Regio Deal in op een ‘Gezonde groene groei’ door oplossingen voor de grote en lastige opgaven in de zorg, woningbouw, economie en arbeidsmarkt.
Om de hele regio Arnhem-Nijmegen op een gezonde en groene manier te laten groeien, zet de Regio Deal ook in op het verbeteren van de welvaart voor inwoners in wijken en dorpen waarin de leefbaarheid onder druk staat. De Regio Deal is gericht op een gezonde groene groei door kennis, talent, innovatiekracht en ecosystemen in de regio te benutten om opgaven sneller, completer en grootschaliger aan te pakken.

Regio Deal Arnhem-Nijmegen van start (groenemetropoolregio.nl)

Regio Deal Arnhem-Nijmegen van start - The Economic Board

Regio Deal Arnhem-Nijmegen van start (gelderland.nl)

Beeld: Ministerie van BZK / foto: Freek van den Bergh

Regio Deal Den Haag Zuidwest ll

Buurthuizen langer open, verbeterde winkelstraten en taalcursussen met kinderopvang: de landelijke overheid geeft de gemeente een steuntje in de rug met een investering in Den Haag Zuidwest. Het Rijk stelt 18 miljoen euro beschikbaar om de sociale veiligheid, het onderwijs en ondernemen in de Haagse wijken Moerwijk, Morgenstond en Bouwlust en Vrederust te verbeteren.

Den Haag krijgt 18 miljoen voor verbetering van Zuidwest - Den Haag FM

Dagblad070 | Rijk, gemeente en partners investeren 49 miljoen in Den Haag Zuidwest

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4774063/opnieuw-extra-geld-voor-den-haag-zuidwest-tientallen-miljoenen-vanuit-rijk-en-gemeente

Beeld: Ministerie van BZK / foto: Freek van den Bergh

Regio Deal Mainstage

Mainstage is een samenwerking tussen overheden waaronder de gemeente Almere en Zaanstad, onderwijs- en kennisinstellingen zoals Regio College en bedrijven uit de evenementenbranche. Mainstage versnelt de oplossingen voor de evenementenbranche van morgen. Met de programma's Innovatie, Human Capital en Trade stelt het initiatief het MKB op het gebied van evenementen in staat om (inter)nationaal op te schalen, worden (jonge) mensen begeleid in een innovatietraject en krijgen mensen met een hart voor de evenementenbranche de kans om deze mooie sector te ontdekken. Ambitie is om de deelnemers aan het programma een breder perspectief op de branche te geven, te leren wat er nodig is om evenementen te organiseren en ze te begeleiden bij het vinden van een duurzame baan binnen deze branche.

De komende jaren is het doel om Mainstage niet alleen in de Metropoolregio Amsterdam te organiseren, maar ook daarbuiten. Samen met de huidige en toekomstige partners verzorgen ze zo de aanstaande evenementenmakers van Nederland.

MAINSTAGE | Alle Regio Deals | Elke regio telt

https://mainstage.nu/ 

Beeld: Ministerie van BZK / foto: Freek van den Bergh

Regio Deal Midden-Brabant

De Regio Deal ‘Ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal’ van Midden-Brabant bestaat uit innovatieprojecten die gericht zijn op het bevorderen van de brede welvaart in deze regio én ons land. De regionale ontwikkelingsorganisatie Midpoint Brabant heeft de Regio Deal Midden-Brabant voorbereid en tot stand gebracht in samenwerking met een groot aantal ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

https://midpointbrabant.nl/nieuws/midden-brabant-zet-in-regio-deal-met-het-rijk-in-op-de-brede-welvaart/

Beeld: Ministerie van BZK / foto: Freek van den Bergh

Regio Deal Nieuw Land

De Regio Deal Nieuw Land (regio Almere, Lelystad, Flevoland) investeert in een steeds sterkere economische regio waarbij zij technisch onderwijs bevorderen en de brede welvaart in de regio vergroten.

Deze relatief jonge regio die zich kenmerkt door innovatie en experiment, profileert zich als dè regio voor duurzame vernieuwing waarvoor technische en technologische kennis en talent nodig zijn. De regio investeert € 36,4 miljoen (Rijksbijdrage € 18,2 miljoen) in het versterken en uitbreiden van het (technisch) onderwijs en onderzoek langs de hele lijn: MBO, HBO en universitair. Zij creëren een drietal innovatiehubs (elektrificatie van de energievoorzieningen, chips technologie en duurzame bouw) en richten een organisatie in die uitvoering geeft aan de uitgestippelde route, en die wordt samengesteld uit overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Samen met de partners – gemeente Almere, gemeente Lelystad, provincie Flevoland, Windesheim Hogeschool, ROC van Flevoland en bedrijven zoals Alfen en Yanmar gaan zij enthousiast aan de slag.

Omroep Flevoland - Nieuws - Rijk geeft 18,2 miljoen euro aan Flevoland voor verbeteren technisch onderwijs

https://almere20.nl/nieuws/leren-en-werken/ondertekening-regio-deal-nieuw-land/

https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/regionieuws-uit-flevoland/impuls-voor-technisch-onderwijs-door-regiodeal-nieuw-land

Beeld: Ministerie van BZK / foto: Freek van den Bergh

Regio Deal Noardwest-Fryslân

Met het zetten van de officiële handtekening is de aanvraag van de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân definitief toegekend en is de Regio Deal Noardwest-Fryslân van start.

De plannen voor de regio Noardwest-Fryslân gaan over het versterken van het woon- en vestigingsklimaat. De drie hoofdlijnen waar de Regio Deal aan gaat werken zijn:
1. het versterken van de economische structuur.
2. kwaliteit van leven voor de bewoners.
3. zorg voor bodem, landbouw, landschap, waterbeheer en energie.

Regio Deal levert regio Noardwest-Fryslân miljoenen op - Gemeente Leeuwarden

wetterskipfryslan.nl/news/rijk-stelt-20-miljoen-beschikbaar-voor-regio-deal-noardwest-fryslan

Beeld: Ministerie van BZK / foto: Freek van den Bergh

Regio Deal North Sea Port District

Het is de derde keer dat het Rijk geld beschikbaar stelt voor een Regio Deal in de provincie Zeeland. Al eerder kregen Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen in het bijzonder geld voor verbetering van de regio. Met de kreet 'Zeeuwen zelf aan zet' onder meer het Bevrijdingsmuseum en het Banjaardstrand op Noord-Beveland kregen geld, net als verschillende projecten in Terneuzen.

Dit keer is het geld voor het zogenoemde North Sea Port District (Vlissingen, Borsele, Terneuzen, Gent). Er wordt ingezet op drie speerpunten: het versterken van de gezonde leefomgeving, het aantrekken van talent en het vergroten van de bereikbaarheid.

Tientallen miljoenen voor Zeeuwse havengebieden en omgeving - Omroep Zeeland

Beeld: Ministerie van BZK / foto: Freek van den Bergh

Regio Deal Parkstad Limburg ll

De Parkstadgemeenten en de Rijksoverheid investeren de komende jaren elk minimaal 25 miljoen euro in het verbeteren en versterken van de brede welvaart in de regio. Enerzijds door de bestaande achterstandspositie ten opzichte van het Nederlands gemiddelde als het gaat om onder meer onderwijs, werk en inkomen, gezondheid, veiligheid, wonen, voorzieningen en leefbaarheid in te lopen én anderzijds door het versterken en verduurzamen van de regionale economie, ook door kansen te verzilveren die er zijn vanwege de ligging aan de grens. 

Parkstad Limburg sluit deal met Rijk van 50 miljoen euro (parkstad-limburg.nl)

Beeld: Ministerie van BZK / foto: Freek van den Bergh

Regio Deal Rotterdam Zuid ll

Rijk en gemeente Rotterdam investeren met de Regio Deal Rotterdam-Zuid ieder 30 miljoen euro in Rotterdam-Zuid. Het geld wordt gebruikt om de achterstanden van Zuid ten opzichte van de vier grote steden verder in te lopen. Er wordt ingezet op het inlopen van onderwijsachterstanden, het creëren van  meer werkgelegenheid, het verminderen van het aantal mensen in de bijstand en bewoners helpen om de zaken thuis goed op orde te krijgen. Ook moeten huurders in een kwetsbare positie beter worden beschermd en misstanden in de woningvoorraad sneller worden aangepakt.

https://www.nprz.nl/over-nprz/media/persberichten

Tientallen miljoenen extra voor Rotterdam-Zuid - Adverteren Rotterdam | De Havenloods | Krant en Online

Beeld: Ministerie van BZK / foto: Freek van den Bergh

Regio Deal Twente ll

Met de Regio Deal Twente wordt een stevige impuls gegeven aan de realisatie van de ambitie van Twente Board om de brede welvaart in Twente te vergroten, ons Bruto Twents Geluk. Daartoe investeren we in een toekomstbestendig bedrijfsleven, talent op alle niveaus en het toegankelijk houden van de zorg. 

Twente Board | Regio Deals

Beeld: Ministerie van BZK / foto: Freek van den Bergh

Regio Deal De Waddeneilanden

Het Rijk, provincie Fryslân, provincie Noord-Holland en de vijf eilandgemeenten investeren de aankomende vier jaar samen 36 miljoen euro in projecten op het gebied van woningbouw, onderwijs, innovatief ondernemerschap, bereikbaarheid, duurzame energie en circulaire economie.

De eilanden willen meer passende woningen bouwen, maatschappelijke voorzieningen optimaliseren, nieuwe vormen van bedrijvigheid ontwikkelen, de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs verhogen en het vervoer en eilander gebouwen (inclusief recreatiewoningen) verduurzamen. Op de eilanden worden ook initiatieven gestart ten behoeve van een gunstig ontwikkelklimaat voor een circulaire economie. De projecten en inspanningen zijn onderling met elkaar verbonden. Versterking van de samenwerking binnen de regio en tussen de eilanden is daarom cruciaal.

Uitvoering Regio Deal De Waddeneilanden van start | Samenwerkingsverband De Waddeneilanden

Beeld: Ministerie van BZK / foto: Freek van den Bergh

Regio Deal ZaanIJ ll

Samen bereik je meer. Met die gedachte sloten vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan, het Rijk en de provincie Noord-Holland de Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen. Hiermee investeren zij samen 40 miljoen euro om de leefbaarheid te verbeteren in de regio ZaanIJ (Amsterdam-Noord, Zaandam-Oost en Oostzaan). “Met het opknappen en verbeteren van de leefomgeving in de wijken die echt extra aandacht verdienen, bevorder je het sociale welzijn van bewoners”, zegt Yassmine el Ksaihi, bestuurder van stadsdeel Amsterdam-Noord.

Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen: iedereen dezelfde kansen - Gemeente Amsterdam

Amsterdam, Zaanstad, Oostzaan, provincie en Rijk investeren met Regio Deal samen 40 miljoen euro in inwoners ZaanIJ | Oostzaan

Beeld: Ministerie van BZK / foto: Freek van den Bergh

Regio Deal Zuid-Limburg

Binnen de Regio Deal ‘InGenieus, Groen en Gezond, Zuid-Limburg maakt Nederland groter’ bundelen 10 gemeenten - Beek, Beekdaelen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en Valkenburg - de krachten en middelen gericht op meer kansen voor mensen in een kwetsbare positie.  Economische groei en het versterken van de leefbaarheid en gezondheid in de regio staan hierbij centraal. Ook wordt ingezet op een duurzame kenniseconomie in een grensoverschrijdende samenwerking. Met het unieke heuvellandschap als groene drager wordt samen met het Rijk en de partners de leefbaarheid en de veerkracht in de regio versterkt

40 miljoen euro voor een groen en gezond Zuid-Limburg | Beekdaelen

Regio Deals: Zuid-Limburg en Parkstad ontvangen 45 miljoen - 1Limburg

Gemeente Meerssen | Regio Deal - 40 miljoen voor een ingenieus, groen en gezond Zuid-Limburg

Beeld: Ministerie van BZK / foto: Freek van den Bergh

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe ll

Met deze nieuwe Regio Deal werken de partijen aan meer kansengelijkheid en brede welvaart in de regio. De aanpak is speciaal bedoeld voor een aantal groepen inwoners: kinderen, jongeren, ouderen en ondernemers. Er wordt gewerkt met vier thema’s om de kansengelijkheid van inwoners te verbeteren: leven lang ontwikkelen, zorg en welzijn, structuurversterking van de economie en een aantrekkelijke regio.  Uitkomsten: minder kinderen in armoede, een stijgend gemiddeld inkomen en een betere werkgelegenheid.

Na de landelijke ondertekening van de nieuwe Regio Deals in Ede was er in Hoogeveen een feestelijk moment voor de betrokken bestuurders en medewerkers, van gemeenten en provincies, van welzijnsinstellingen en woningcorporaties, voor projectleiders van projecten uit de eerste Regio Deal. 

Gelijke kansen in Zuid- en Oost-Drenthe - Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe (regiodealzuidoostdrenthe.nl)

Beeld: Ministerie van BZK / foto: Freek van den Bergh

Colofon

Deze nieuwsbrief bevat nieuws en achtergrondartikelen en informatie over bijeenkomsten rond Regio Deals. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de knop onderaan de nieuwsbrief. Neem bij vragen, over de nieuwsbrief of over de Regio Deals en de nieuwe tranche, contact met ons op via regiodeals@minbzk.nl.

Regio Deals. Omdat elke regio telt.