Vijfde tranche Regio Deals

De kracht en eigenheid van regio’s overal in Nederland waarborgen, dat vindt dit kabinet belangrijk. De meeste mensen zijn trots op het gebied waar ze wonen, voelen zich er mee verbonden en leven er graag.

Dit kabinet vindt het belangrijk om deze manier van leven te koesteren, ook in het licht van opgaven die zich voordoen in deze regio’s. Hierbij is het niet genoeg om ons te laten leiden door hoe het economisch gaat: we moeten en willen ook naar welvaart en welzijn kijken. Naar alles wat onze samenleving bindt en wat mensen waardevol vinden. Zoals gezondheid, sociale verbondenheid en veiligheid. Naar wat we ook wel ‘brede welvaart’ noemen.

Daarom heeft dit kabinet € 900 miljoen beschikbaar gesteld voor Regio Deals, verdeeld over drie tranches 2023, 2024 en 2025. Het kabinet selecteerde veertien voorstellen (vierde tranche 2023), die  door deze regio’s samen met het Rijk zijn uitgewerkt tot Regio Deals. Op 1 november 2023 zijn deze veertien nieuwe Regio Deals van start gegaan. 

Voor de vijfde tranche Regio Deals reserveert het kabinet in totaal € 384,6 miljoen, en voor de zesde tranche is een bedrag van € 216,6 miljoen beschikbaar. Eerder was sprake van een andere verdeling.
Het kabinet heeft namelijk besloten om € 84 miljoen van de gereserveerde middelen van de zesde tranche over te hevelen naar de vijfde tranche. Deze verhoging houdt verband met het aantal voorstellen in de vierde tranche en een toezegging die het kabinet heeft gedaan naar aanleiding van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Bij de excuses die het Kabinet aanbood is één van de 50 maatregelen die het kabinet heeft voorgesteld, om in de eerstvolgende tranche Regio Deals € 50 miljoen te reserveren voor voorstellen die worden aangedragen vanuit deze regio. Voor de vijfde tranche Regio Deals reserveert het kabinet in totaal dus € 384,6 miljoen. In totaal zijn 29 voorstellen ingediend. 

Afwegingskader

Net als bij eerdere tranches vormen de integrale voorstellen van de regio’s de eerste stap en zijn het uitgangspunt voor de Regio Deals. Regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken samen een integrale aanpak die past bij de opgave en het DNA van het gebied. Deze voorstellen worden beoordeeld met behulp van het afwegingskader. Het afwegingskader telt vier aspecten: opgave, aanpak, financiën en organisatie.

Het afwegingskader voor de vijfde tranche Regio Deals is opgenomen in de brief van 3 juli 2023 aan de Tweede Kamer. Het afwegingskader is ook vanaf 7 juli 2023 op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te vinden. Het RVO is het ‘loket’ waar regio’s hun voorstellen voor een Regio Deal kunnen indienen én vragen kunnen stellen. Partijen zijn van harte uitgenodigd om de komende maanden contact te op te nemen voor een gesprek met de medewerkers van het programmateam Regio Deals en van de andere ministeries. Dat kan via de website van RVO of via regiodeals@minbzk.nl.
 

Procedure

Van vrijdag 7 juli tot en met 31 oktober 2023 konden regionale partijen voorstellen indienen voor de 5e ronde van de Regio Deals. In totaal is € 384,6 miljoen beschikbaar voor de Regio Deals in deze ronde. Medio februari 2024 worden de ingediende voorstellen aan de hand van het afwegingskader geselecteerd om verder uitgewerkt te worden tot volwaardige Regio Deals. Het streven is om de deals in 2024 (na de zomer) te sluiten.

Regio’s die meer tijd nodig hebben voor het uitwerken van een goed onderbouwde propositie, kunnen later een voorstel indienen voor de zesde tranche.

Tijdlijn Regio Deals Kabinet Rutte IV

Bekijk hier de streefdata voor 'mijlpalen' in de uitrol van de Regio Deals in de tranches 4, 5 en 6