Zuidoost Friesland

Met zijn vele kleine dorpen is Zuidoost Friesland een echte plattelandsregio. Het landschap waarin de landbouw een prominente plek heeft, kent met haar bossen, coulissen en beekdalen veel kwaliteiten. De bevolking is eigenzinnig, sterk verbonden in een hecht verenigingsleven en waardeert de rust en ruimte.

Dit is een Regio Deal uit de 3e tranche.

Opgaven

Demografische ontwikkelingen en klimaatopgaven vormen grote uitdagingen voor dit gebied. Door bevolkingsdaling staan voorzieningen voor o.a. sport, welzijn en winkelen onder druk. En daarmee de sociale cohesie en levendigheid in de dorpen. Het landschap kampt met droogte, uitputting door de landbouw en afnemende biodiversiteit. Bovendien worden groeimogelijkheden voor recreatie in dit rijke landschap - waarin ook de energietransitie een plek krijgt - onvoldoende benut.

Ambitie en aanpak

Een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten én te bezoeken, nu en in de toekomst: dat is de ambitie. Onze pijlers in de aanpak: vitale kernen en een veerkrachtig landschap. Samen met de mienskip maken we de dorpen en het landschap sterker. Winkelgebieden in grotere kernen worden verbeterd. In de kleinere dorpen worden Dorpontwikkelmaatschappijen opgezet en het Regiofonds ondersteunt de mienskip om zelf de leefbaarheid te verbeteren. Natuur, wateropgaven en recreatie worden in samenhang verder opgepakt in de beekdalen. Daarnaast komt er een nieuw leer- en onderzoekscentrum over de bodem. Duurzaamheid krijgt een impuls via lokale energiecoöperaties en 'het gastvrije andere Friesland' wordt gepromoot zodat de vrijetijdseconomie groeit.

Partners en investering

De regionale partners zijn de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland, Weststellingwerf, de provincie Fryslân en het wetterskip Fryslân. Naast het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn de ministeries Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat partner in deze deal.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn medeondertekenaars van deze deal.

Het Rijk investeert € 15 miljoen, de regio investeert ook € 15 miljoen. Daarmee wordt een gezamenlijke impuls van € 30 miljoen gegeven voor meer brede welvaart voor de inwoners van Zuidoost Friesland.

Meer informatie

Meer informatie op de website van de Regio Deal Zuidoost Friesland of volg deze Regio Deal op LinkedIn: Regio Deal Zuidoost Friesland: overzicht | LinkedIn of X : @RegioDealZOFr