Zuid -en Oost-Drenthe II

In Zuid- en Oost-Drenthe is er ruimte; ruimte om je te vestigen als bedrijf of inwoner, rust en ruimte in het groen voor inwoners en toeristen. Binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de provincies Drenthe en Overijssel en het Rijk aan een sterke toekomst voor deze regio. Niet alleen vanuit de overheid, maar juist samen met inwoners, ondernemers, scholen, zorgverleners, woningcorporaties, onderzoekers en nog veel meer.

Dit is een Regio Deal uit de 4e tranche.

Opgaven

De belangrijkste opgaves in de regio waar in deze Regio Deal aan wordt gewerkt zijn intergenerationele armoede, een kwetsbare economie, vergrijzing en ontgroening, kansenongelijkheid en een afnemend voorzieningenniveau.

Ambitie en aanpak

In deze nieuwe Regio Deal werken Rijk en regio werken aan een aantrekkelijke leefomgeving, een ruim, passend en bereikbaar onderwijsaanbod voor huidige en komende generaties, een stimulerende sociaaleconomische structuur, banen passend bij inwoners van de regio en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Hierbij is nadrukkelijk gekozen voor nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties

De Regio Deal bestaat uit de programmalijnen Leven Lang Ontwikkelen, Zorg en Welzijn, Economische structuurversterking en een Aantrekkelijke regio. In alle pijlers wordt integraal samengewerkt en staan (het betrekken van) inwoners en grensoverschrijdende samenwerking nadrukkelijk centraal.

Partners en investering

Binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de provincies Drenthe en Overijssel en het Rijk aan een sterke toekomst voor deze regio. Dit doen ze in samenwerking met het regionale bedrijfsleven, kennisinstellingen, woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, recreatie- en toerismesector en inwoners.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen medeondertekenaar van deze Regio Deal.

In totaal is er 60 miljoen euro beschikbaar, waarvan 30 miljoen van het Rijk.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op Regio Deal Zuidoost Drenthe.

Of volg deze Regio Deal op LinkedIn of X (voormalig Twitter) @RegioDealZOD