Zuid- en Oost-Drenthe l (afgerond)

De grensregio Zuid- en Oost-Drenthe incl. de gemeente Hardenberg heeft een gevarieerd natuur- en cultuurlandschap. Noaberschap (elkaar helpen) kenmerkt het gebied. De regio ademt industrie in een groen landschap. Bedrijven in de HTSM en chemie/kunststoffen zijn te vinden in de zuidelijke steden. Toerisme en agro-food zijn belangrijk voor de regionale economie.

Dit is een Regio Deal uit de 2e tranche.

Opgaven

Het aantal inwoners en huishoudens daalt en er is sprake van vergrijzing en ontgroening. Het klimaat van werken staat onder druk door te weinig arbeidsplaatsen en de 'mismatch' op de arbeidsmarkt. De leefbaarheid van het gebied is in het geding. Cijfers tonen een relatief hoge werkloosheid, 'overerfbare' armoede, slechtere gezondheid, hogere zorgvraag, afkalvende voorzieningen en een dalende woningwaarde. Deze Regio Deal bouwt aan een sterke toekomst voor deze prachtige regio door gezamenlijk de opgaven aan te pakken.

Ambitie en aanpak

Door van elkaar te leren, slim te werken, regionaal te denken en vooral te doen! Niet alleen vanuit de overheid, maar juist samen met inwoners, ondernemers, scholen, zorgverleners, woningcorporaties, onderzoekers en nog veel meer. We bouwen aan een regio die een fijne plek biedt om te wonen, op te groeien, je te ontwikkelen en waar er voldoende mogelijkheden zijn om te werken. In deze regio zorgen de mensen voor elkaar en is ook de juiste zorg aanwezig. Dankzij een aantrekkelijk vestigingsklimaat willen bedrijven zich hier vestigen en investeren zij samen met overheids- en onderwijsinstellingen in innovaties en duurzaamheid.

In Drenthe is er een toenemende vraag naar zorgvoorzieningen voor ouderen. Door het uitbreiden van het huidige opleidingsaanbod kan voldoende HBO-zorgpersoneel worden opgeleid en aan deze vraag worden voldaan. Jongeren kunnen zich zo dicht bij huis ontwikkelen en hun kans op een baan te vergroten.

Ook zet de regio in op het verbeteren van de woongelegenheid. Bijvoorbeeld door het opzetten van een proeftuin in zes gemeenten gericht op het realiseren van duurzame en goedkope koopwoningen. Tot slot wordt voortgebouwd op het werk van de triple-helix organisatie Dutch Tech Zone die sectoren zoals HTSM, Logistiek en Duurzame Energie versterkt, in samenwerking met het onderwijs. Binnen de deal krijgen de sectoren Vrijetijdseconomie en Zorg ook een impuls.

Partners en investering

Binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de provincie Drenthe en het Rijk aan een sterke toekomst voor deze regio. Niet alleen vanuit de overheid, maar juist samen met inwoners, ondernemers, scholen, zorgverleners, woningcorporaties, onderzoekers en nog veel meer.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit medeondertekenaar van deze Regio Deal.

In totaal is er tot en met 2023 40 miljoen euro beschikbaar, waarvan 20 miljoen van het Rijk.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op Regio Deal Zuidoost Drenthe.

Of volg deze Regio Deal op LinkedIn of Twitter @RegioDealZOD