ZaanIJ ll

Het Rijk, Stadsdeel Amsterdam-Noord, gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Oostzaan en de provincie Noord-Holland sloten op 1 november 2023 de Regio Deal ZaanIJ (II) Groen en Meedoen. De ambitie van deze Regio Deal is om te voorkomen dat niet iedereen meeprofiteert van (economische) ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam. De regio ZaanIJ (Amsterdam-Noord, Zaandam-Oost en Oostzaan) verbetert de leefomgeving in de wijken die echt extra aandacht verdienen en bevordert het sociale welzijn van de bewoners. Deze Regio Deal in de 4e tranche sluit aan op de Regio Deal Zaan IJ uit de 2e tranche.

Dit is een Regio Deal uit de 4e tranche.

Opgaven

De Regio ZaanIJ biedt veel mogelijkheden als het gaat om wonen, ontspannen en werken. Maar niet iedere bewoner profiteert daar in gelijke mate van. Zoals kwetsbare bewoners uit bepaalde buurten en wijken in de Regio ZaanIJ. Meer dan andere bewoners hebben zij te maken met werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid of bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit in hun wijk of buurt. Hierdoor ontstaat kansenongelijkheid tussen bewoners in de Regio ZaanIJ.

Dat moet anders. Daarom slaan de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Amsterdam, het Rijk en de provincie Noord-Holland de handen ineen. Via de Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen investeren we in de brede welvaart van de bewoners in de regio. Met brede welvaart bedoelen we naast materiële welvaart ook zaken als gezondheid, onderwijs en milieu en leefomgeving. Maar ook sociale cohesie (de samenhang in een maatschappij), persoonlijke ontplooiing en veiligheid horen hierbij.

Ambitie en aanpak

Het geld uit de Regio Deal investeren we in het opknappen en verbeteren van de leefomgeving in de wijken die echt extra aandacht verdienen. Daarmee bevorderen we het sociale welzijn van de bewoners. We bevorderen dat alle bewoners de voordelen plukken van de kansen die de regio biedt.

Het streven is om binnen de looptijd van deze Regio Deal (4 jaar) via de volgende 5 thema’s de kansenongelijkheid aan te pakken. Tegelijkertijd bouwen we hiermee aan meer vertrouwen in de overheid.  

 • Leefkwaliteit en een groene omgeving
  Het verzorgen van de openbare ruimte door te vergroenen en bevorderen van veiligheid (waaronder verkeersveiligheid), verbeteren van toegang tot biodivers water en groen; stimuleren van bewegen, recreëren en ontmoeten in parken en landelijk gebied.
 • Grotere ontplooiingskansen
  Het verkleinen van leer- en taalachterstanden, het verhogen van opleidingsniveau, vergroten van kansen op werk en versneld realiseren van (school)voorzieningen.
 • Aanpak criminaliteit en ondermijning
  Het verstoren van ondermijning, criminaliteit en uitbuiting van kwetsbare bewoners.
 • Bevorderen brede gezondheid
  Bevorderen van de positieve gezondheid.
 • Street-level leren en samenwerken
  Creëren van ruimte voor samenwerking en samen leren tussen betrokkenen die op straatniveau actief zijn (bewoners(organisaties), (sociaal) ondernemers en (wijk)professionals).

Participatie is belangrijk in deze Regio Deal. De bewoners van de regio zijn betrokken. Veel projecten die we uitvoeren via de Regio Deal zijn hun idee. Het zijn projecten waarbij het resultaat snel merkbaar is. Bewoners dragen zelf ook hun steentje bij. Met ideeën of praktische hulp.

Partners en investering

Vanuit de regio:

 • Provincie Noord-Holland
 • Gemeente Zaanstad
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Oostzaan

Vanuit de Rijksoverheid:

 • Ministerie van SZW
 • Ministerie van JenV
 • Ministerie van VWS

Voor de Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen is 40 miljoen euro beschikbaar,  20 miljoen euro van uit de regio en 20 miljoen euro van het Rijk.