ZaanIJ l

Eind 2019 is de Regio Deal ZaanIJ gesloten tussen het Rijk, de provincie Noord Holland en de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan. De ambitie van deze Regio Deal is om de brede welvaart van vier wijken rondom de Noorder IJplas te versterken. Het gaat om de wijken Tuindorp Oostzaan, Molenwijk (Amsterdam-Noord) en Poelenburg en Peldersveld (Zaanstad). Het gebied waar de opgave zich voordoet ligt in de Metropoolregio Amsterdam.

Dit is een Regio Deal uit de 2e tranche.

Opgaven

De Metropoolregio Amsterdam kent een sterke economische groei, maar teveel mensen in de steden delen onvoldoende mee in de toename van de welvaart. Ruimtelijke uitsortering, een ongelijke verdeling van groepen over de ruimte, doet zich voor doordat in bepaalde wijken (vaak met een grote voorraad sociale woningbouw) relatief veel kwetsbare gezinnen wonen. Er dreigt dan een 'metropool van twee snelheden' te ontstaan. Dit proces is goed zichtbaar in Zaandam en Amsterdam-Noord. Het waterfront van Zaan en IJ zal in de toekomst hoogstedelijke werkwoonmilieus herbergen, maar aan de overkant van de weg zijn er oude volksbuurten, vaak sociaal maar ook fysiek geïsoleerd en in zichzelf gekeerd, kampend met problemen van sociaaleconomische aard en ondermijning. De noodzaak om deze buurten te verbinden en elke buurt en wijk onderdeel te laten zijn van de stad en de metropool is essentieel voor een inclusieve, ongedeelde regio.

Ambitie en aanpak

Rijk en regio werken aan meer werk, beter onderwijs en een groene en veilige leefomgeving in de regio ZaanIJ. Ingezet wordt op het beter verbinden van bestaande, kwetsbare wijken met de dynamiek van de regio, via investeringen in fysieke en sociale verbindingen met de omgeving en in de wijken zelf. Ze doen dat via drie pijlers:

 1. Leefkwaliteit en groen bevorderen via investeringen in recreatieve en groenblauwe verbindingen en voorzieningen
 2. Ontplooiingskansen vergroten voor kinderen en jongeren via investeringen in voorzieningen en ondersteuning op het gebied van onderwijs en scholing.
 3. Ondermijning en sociale ontwrichting tegengaan

Deze deal richt zich specifiek op vier wijken: Poelenburg en Peldersveld in Zaanstad, en Tuindorp Oostzaan en Molenwijk in Amsterdam. Deze wijken liggen pal naast, maar zijn slecht verbonden met de te transformeren waterfrontterreinen.

Voorbeelden van projecten waar de samenwerkende partijen in de Regio Deal ZaanIJ aan werken zijn:

 • centrale plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, leren en werken, zoals het Huis voor de Wijk in Poelenburg;
 • per week extra uren leertijd op de basisscholen in de Zaanse wijken. Bijvoorbeeld extra taallessen of extra lessen in technologie;
 • verbetering van de groene voorzieningen in de wijken. Een voorbeeld zijn de ‘Tiny Forests’. Dit zijn kleine bossen waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar kinderen over de natuur leren;
 • een banenplan in ZaanIJ waarbij 1000 mensen worden geholpen bij het vinden van een baan;
 • samenwerking tussen Amsterdam en Zaandstad in de strijd tegen ondermijning en criminaliteit. Bijvoorbeeld door meer en betere uitwisseling van informatie en een veiligheidsmanager.

Partners en investering

 • Rijksoverheid:
  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV);
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK);
  Ministerie van Milieu en Wonen (M&W);
  Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V);
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 • Provincie Noord Holland
 • Gemeente Zaanstad
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Oostzaan

Samen met deze partners worden concrete activiteiten en projecten opgepakt. Voor de Regiodeal ZaanIJ is 15 miljoen beschikbaar, waarvan 7.5 miljoen via de Regio-envelop.