Vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove (Utrecht)

In algemene zin gaat het goed met de regio Utrecht. Onder het motto 'Gezond Stedelijk Leven voor iedereen' werkt de regio verder aan deze positieve ontwikkeling.

Hoewel het over het algemeen goed gaat, profiteren niet alle gebieden daarvan. Een aantal gebieden scoort slecht op sociaal-economische ontwikkeling, leefbaarheid en duurzaamheid.

Dit is een Regio Deal uit de 3e tranche.

Opgaven

De wijken Overvecht, Batau en Vollenhove zijn alle drie typische naoorlogse uitleglocaties. De meervoudige problematiek in de wijken varieert van toegenomen criminaliteit, toename van de concentratie van mensen in een kwetsbare positie tot een weinig duurzaam en ongezond leefmilieu. Het zijn ook wijken waar veel kracht en potentie in zit. In samenwerking met bewoners en professionals zijn al goede stappen gezet. Het verbeteren van de leefbaarheid, het aanpakken van de meervoudige problematiek en benutten van de potentie staan voorop in deze Regio Deal.

Ambitie en aanpak

Met de Regio Deal wordt een stevige impuls gegeven om het toekomstperspectief voor de bewoners in de wijken Overvecht, Batau en Vollenhove te verbeteren. Met deze Regio Deal wordt ingezet op het benutten van deze potentie en het bouwen aan leefbare, veilige en gezonde wijken met gelijke kansen voor iedereen. Wijken waar iedereen mee kan doen, iedereen zich thuis mag voelen en mensen verder komen in het leven. De integrale aanpak op de thema's gezondheid, onderwijs, participatie en armoede, veiligheid en ondermijning en wonen, gezonde leefomgeving, groen en duurzaamheid dragen bij aan het versterken van de brede welvaart in Overvecht, Batau en Vollenhove.

Partners en investering

Als één overheid aan de slag in de wijk, dat gebeurt met deze Regio Deal. Dit is een relatief nieuwe manier van interbestuurlijk samenwerken. Tegelijk wordt uitvoering gegeven aan rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Samenwerking tussen rijk, regio en andere partijen wordt vanwege de complexiteit en integraliteit van vraagstukken steeds crucialer. Door dicht op de samenleving als 'één overheid' te opereren, kan direct worden geschakeld tussen de diverse overheidslagen, kunnen knelpunten (in wet- en regelgeving) gezamenlijk en gericht worden opgelost en leidt de effectieve kennisuitwisseling tussen partijen er bovendien toe dat het gezichtsveld van de diverse overheidslagen wordt verbreed en verdiept.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Rijk heeft een bedrag gereserveerd van €15 miljoen voor deze Regio Deal. Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Zeist en Nieuwegein dragen eveneens in totaal 15 miljoen bij.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over deze Regio Deal naar Vitale Wijken aanpak (provincie Utrecht).