Veluwe

De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied van het West-Europese laagland, een nationaal icoon. Meer dan de helft van de 160.000 hectare is natuur, met een grote variatie aan landschappen. De rijkdom aan natuur en cultuurhistorie maakt de Veluwe tot een gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Elk jaar komen meer dan 2 miljoen bezoekers.

Dit is een Regio Deal uit de 3e tranche.

Opgaven

De ambitie is de economie, de leefomgeving en de natuur op de Veluwe toekomstbestendig en veerkrachtig te maken via een integrale aanpak. Stip op de horizon is hierbij is vastgelegd in de Veluwe Agenda en het programmaplan Vitale Vakantieparken.

In 2025 is de Veluwe een voorbeeldregio als het gaat om het stimuleren van de biodiversiteit en het verduurzamen van toerisme. In 2025 is de Veluwe de meest gastvrije bestemming van Nederland, waarin een hoge biodiversiteit voor flora en fauna in balans is met een unieke beleving van landschap, erfgoed, dorpen en steden. De vrijetijdseconomie is gezond.

Ambitie en aanpak

Er zijn 4 actielijnen:

  • Actielijn 1 Optimaliseren ruimtegebruik op de Veluwe.
    Het gaat om het beheer en herstel van de natuur, ook in relatie tot andere functies als recreatie, waaronder de vakantieparken en landbouw.
  • Actielijn 2 Bestemmingsmanagement en duurzame mobiliteit.
    Er worden logische toegangspoorten naar de Veluwe gecreëerd, van waaruit bezoekers als vanzelf de meest gewenste routes kunnen volgen om het gebied te ontdekken.
  • Actielijn 3  Hét Vakantiepark van de Toekomst.
    Dit initiatief wordt een vliegwiel voor ontwikkeling waar ecologische, economische en maatschappelijke opgaven in onderlinge samenhang een plek krijgen.
  • Actielijn 4  Naar een gezamenlijke agenda voor wet- en regelgeving: wat zijn formele knelpunten zijn voor de ambities op de Veluwe?

Partners en investering

De Regio Deal is ondertekend door de provincie Gelderland. Bij de uitvoering van de Deal zijn de VeluweAlliantie en het programma Vitale Vakantieparken belangrijke partners. Daarin werken meer dan 40 partijen samen aan de gezamenlijke ambities op de Veluwe.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn medeondertekenaars van deze deal.

De rijksbijdrage voor deze deal is 12,5 miljoen euro, de regio draagt minimaal hetzelfde bedrag bij.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op onderstaande websites:

Veluwe op 1

Vitalevakantieparken