Twente II

Twente is een regio bestaande uit 14 gemeenten met ca. 634.000 inwoners. De regio kent een unieke balans tussen dynamisch steden en landelijk gebied. In Twente is een sterke maakindustrie actief en een groeiende Hightech & Smart Material-sector. Vanuit dit techniekprofiel dragen bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen in de regio bij aan de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat. Ook kenmerkt de regio zich door actieve ondernemers, startups hebben ambitie om door te groeien en (familie)bedrijven vormen de motor van de economie. De regio is qua omvang en door een sterke samenwerkingsdichtheid een ideale proeftuin om te experimenteren met het ontwikkelen van schaalbare oplossingen. Daarnaast is Twente gelegen aan de grens met Duitsland. Dit biedt kansen, maar zorgt ook voor specifieke uitdagingen bijvoorbeeld door grensbelemmeringen op gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit en zorg.

Dit is een Regio Deal uit de 4e tranche.

Opgaven

Ondanks dat de Twentenaar zich redelijk gelukkig voelt, zijn er zorgen. Het bedrijfsleven staat onder druk, vergrijzing in de kleinere gemeenten neemt toe, het tekort aan personeel stijgt en de toegankelijkheid van de zorg neemt af. In 2019 hebben het Rijk en de Regio Twente een Regio Deal afgesloten om samen aan deze opgaven te werken. Deze was sterk gericht op economische ontwikkeling van de regio, vanuit techniek, innovatie en het aantrekken naar en behouden van talent de regio. Het feit dat veel indicatoren van de index het ‘Bruto Twents Geluk’ een daling laten zien, is aanleiding voor Rijk en Regio om hier te blijven investeren. De nieuwe Regio Deal Twente is daarom ingestoken vanuit het perspectief van de inwoner en gericht op het versterken van de brede welvaart.

Ambitie en aanpak

Met de Regio Deal Twente wordt ingezet op het vergroten van de instroom van het aantal technische studenten door het beïnvloeden van school-, profiel- en studiekeuze richting techniek en technologie. Aanvullend daarop is het streven het beschikbare arbeidspotentieel in de regio zo goed mogelijk te benutten. Deze aanpak is gericht op twee doelgroepen: mensen die deeltijd werken en statushouders. Ook wordt ingezet op het verduurzamen en toekomstbestendig houden van het bedrijfsleven en worden kansen benut vanuit bestaande grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden op het gebied van digitalisering en circulaire economie. Tot slot wil de regio een flinke slag maken om de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen.

Partners en investering

Regio: Twente Board en Provincie Overijssel.
Via de Twente Board geven de 14 Twentse gemeenten, Stichting Ondernemend Twente, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en ROC van Twente hun commitment. Daarnaast zijn Twentse Koers, de arbeidsmarktregio Twente, Novel-T, Oost NL, VNO-NCW, Waterschap Vechtstromen, EUREGIO en IHK Nord Westfalen betrokken

Rijk: het ministerie van OCW, EZK, VWS, SZW en BZK

Regio: 25 mln
Rijk: 25 mln

De deal wordt gesloten op 50 miljoen Euro, maar incl de Rijksinvestering van 25 miljoen wordt naar verwachting 80 miljoen Euro in de regio geïnvesteerd. Naar verwachting is daarvan ruim 33 mEuro private bijdrage vanuit het onderwijs en ondernemers

Meer informatie

Website Twente Board | Regio Deals

LinkedIN: (20) Twente Board: overzicht | LinkedIn

Twitter (3) Twente Board (@TwenteBoard) / X