Twente l

Twente is een regio met een unieke combinatie van stad en platteland die volop wordt benut om nieuwe technologieën te testen. Want in Twente zijn ze goed in slimme dingen bedenken en maken. Innovatief ondernemerschap wordt er omarmd. De Twentse maakindustrie, met baanbrekende hightechbedrijven, biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven en sociale innovatie op veel terreinen.

Dit is een Regio Deal uit de 2e tranche.

Opgaven

Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden in Twente bundelen de krachten voor de economie van de toekomst. Ze stimuleren innovatie en ondernemerschap en werken aan een duurzaam Twente met werk en welzijn voor iedereen. Centraal staan het behoud en de versterking van de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en ons verdienvermogen.

Ambitie en aanpak

De maatschappij vraagt continu om oplossingen uit Twente en onze technologie versterkt de innovatieve ontwikkeling van een duurzaam Nederland. Regio Deal Twente bestaat uit vier actielijnen, gericht op versterking van de technologische kracht van Twente, de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en de ontwikkeling naar een circulaire economie. De Regio Deal zet in op sterke projecten en uitdagingen die deze actielijnen overstijgen, met elkaar verbinden en de Twentse economie verstevigen. Ze stimuleren investeringen in technische innovaties, zetten in op de versnelling van de circulaire economie en een aantrekkelijke en bereikbare regio voor wonen en werken.

Partners en investering

Rijk: ministeries van: LNV, BZK, EZK, OCW, I&W, SZW
Regio: Provincie Overijssel, Regio Twente, UT, Saxion, ROC
Betrokken organisaties:

  • Overige partners vertegenwoordigd in Twente Board: VNO-NCW, Ondernemend Twente, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, Industry Board, Stichting Novel-T
  • EUREGIO

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit medeondertekenaar van deze Regio Deal.

Financiële bijdragen Regio Deal Twente

Publieke financiering van Rijk (€ 30 miljoen) en regionale cofinanciering (€ 30 miljoen) zijn indicatief verdeeld over de 4 actielijnen. Met de totaal € 60 miljoen publieke financiering vanuit Rijk en Regio worden beoogd € 90 miljoen private investeringen los te komen.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website van de Regio Deal Twente.