Rotterdam Zuid ll

De regio Rotterdam-Zuid kent 3 gebieden: Feijenoord, Charlois en IJsselmonde. De gebieden zijn onderverdeeld in 16 wijken. In Rotterdam-Zuid is de levensverwachting is significant lager, er is meer werkloosheid en er leven meer mensen onder de armoedegrens dan elders in de G4. Gemiddeld genomen hebben kinderen die op Zuid zijn geboren minder kans op het bereiken van hoger onderwijs. Dit terwijl Rotterdam-Zuid als gebied veel te bieden heeft. Het ligt in de randstad, heeft een relatief jonge bevolking, is een gebied waarvandaan veel mensen de weg vooruit in Nederland hebben gevonden, wordt gekenmerkt door een ondernemende mentaliteit en met singels, winkelboulevards en parken de potentie heeft om weer uit te groeien tot een aantrekkelijk leef-, werk en woongebied.

Dit is een Regio Deal uit de 4e tranche.

Opgaven

Rotterdam-Zuid kent “een omvangrijke stapeling van sociaaleconomische problemen in het zwakste deel van de woningmarkt in Nederland (…) qua omvang en intensiteit ongekend op Nederlandse schaal” constateerden Wim Deetman en Jan Mans in 2011. Er was in de decennia voorafgaand aan 2012 sprake van selectieve migratie waarbij kansrijke bewoners Rotterdam-Zuid verlieten. Rotterdam-Zuid kent nog steeds een optelsom van problemen. Er zijn relatief veel huishoudens met lage inkomens en bovengemiddeld onveilige wijken. Er is sprake van een hoge concentratie lichte verstandelijke beperkingen, die verband houdt met een laag opleidingsniveau in combinatie met taalachterstanden, er zijn te weinig banen op echt korte afstand, een verouderde en kwetsbare woningvoorraad en beperkte mobiliteitsmogelijkheden.

Ambitie en aanpak

De ambities met de Regio Deal zijn erop gericht de inwoners van Zuid meer kansen te laten benutten op het gebied van werk, thuisbasis, participatie, en wonen.

  1. Voor het thema werk is het doel om de arbeidsparticipatie van bewoners van Rotterdam Zuid te vergroten, waardoor het aantal mensen dat structureel afhankelijk is van de bijstand wordt verminderd. Gerichte economische structuurversterking middels de iconische ontwikkeling van Cultuur&Campus, waar in de eerdere Regio Deal Rotterdam-Zuid een start mee is gemaakt, en de winkelstratenaanpak draagt bij aan dit doel.  
  2. Voor het thema thuisbasis op orde is het doel om bewoners op Zuid een stevige thuisbasis bieden, om de kans op een succesvolle schoolcarrière voor kinderen en de kans op werk voor volwassen te vergroten.
  3. Voor het thema participatie en onderzoek is het doel om het eigenaarschap van bewoners over de belangrijkste uitdagingen waar Rotterdam-Zuid voor staat te versterken. Voor het thema participatie en onderzoek is het doel om het eigenaarschap van bewoners over de belangrijkste uitdagingen waar Rotterdam-Zuid voor staat te versterken. Het voornemen is om een burgerberaad NPRZ te organiseren.  
    • Voor het thema wonen is het doel het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven binnen de regio op de korte en lange termijn:
    • Op de korte termijn draagt een versterkte handhavingsaanpak bij aan de bescherming van huurders in een kwetsbare positie en de aanpak van misstanden in de woningvoorraad. Op lange termijn is een versterkte handhavingsaanpak een bouwsteen in een samenhangende aanpak gericht op normalisering van de woningmarkt, versterking van de sociale samenhang en verbetering van de woningkwaliteit.

Partners en investering

Partners in deze Regio Deal zijn de gemeente Rotterdam en namens het Rijk nemen deel het ministerie van BZK, SZW, OCW, EZK en VWS.

De gemeente Rotterdam en het Rijk investeren elke 30 miljoen euro.

Meer informatie

Website: https://www.nprz.nl/

Facebook, X, instagram, youtube: