Rotterdam Zuid l

Deze Regio Deal Rotterdam Zuid richt zich op 17 wijken aan de Zuidoever van de Maas. Met een inwonersaantal van circa 207.000 inwoners heeft het gebied een omvang van een stad als Groningen, Tilburg of Almere.

Dit is een Regio Deal uit de 1e tranche.

Opgaven

Het gaat niet goed met veel mensen in de wijken in Rotterdam Zuid. Er is sprake van gemiddeld slechtere schoolresultaten van leerlingen, grote en langdurige werkloosheid, armoede, veiligheidsproblematiek en een eenzijdige woningvoorraad met achterstanden in kwaliteit. Daarom investeren Rijk, gemeente, corporaties, zorginstellingen, het onderwijs, partners in veilig en bedrijfsleven sinds 2011 aan een nieuw perspectief voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Het zal beter gaan met Zuid en haar bewoners als de thuisbasis van de bewoners op orde is en School, Werk en Wonen voor elke bewoner goed geregeld zijn en de weg richting ondermijnende criminaliteit wordt afgesloten. Dit is dan ook wat het NPRZ aan de bewoners van Zuid vraagt en te bieden heeft.

Voor de periode van 2018-2021 is hebben Rijk en gemeente Rotterdam hiervoor de Regio Deal Rotterdam Zuid afgesloten. Daardoor volgen kinderen in de focuswijken tien uur extra les en activiteiten per week, gaan meer mensen aan het werk en kunnen ook veel extra woningen worden gerenoveerd, samengevoegd of vervangen door nieuwbouw.

Ambitie en aanpak

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid bestaat uit drie pijlers: school, werk en wonen, daarnaast wordt er gewerkt aan de thuisbasis op orde en aan de veiligheid. Alle activiteiten zijn bedoeld om bewoners een sterkere positie te bieden en de onnodige achterstanden tegen te gaan. Bewoners staan daarbij centraal. Het uitgangspunt is dat iedereen op Zuid zorgt voor een zinvolle dagbesteding. Mensen gaan naar school, zijn aan het werk of dragen op een andere wijze bij aan de zorg voor hun gezin, buurt en samenleving. Het programma kenmerkt zich door een integrale aanpak: de doorlopende leerlijn in het onderwijs moet leiden tot een betere positie op de arbeidsmarkt in kansrijke sectoren en een hoger inkomen. De woonomgeving dient getransformeerd naar meer woningen, ook in het middeldure en dure segment. Dit is nodig om mensen uit het gebied te accommoderen die een stap op de woonladder willen en kunnen maken. Door te werken aan ondermijnende criminaliteit wordt de slechte weg afgesloten en daarbij bieden de pijlers school en werk de mogelijkheden voor de goede weg.

Partners en investeringen

Partners in deze Regio Deal zijn:

Gemeente Rotterdam

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Rijk stelt 130 miljoen beschikbaar voor deze Regio Deal,  de gemeente Rotterdam draagt eveneens 130 miljoen euro bij.

De Regiodeal Rotterdam Zuid heeft een financiële looptijd tot 2022. De partners van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid hebben in 2011 afgesproken om 20 jaar samen te werken. 

Meer informatie

Nationaal Programma Rotterdam Zuid