Parkstad Limburg II

De regio Parkstad Limburg (256.000 inwoners) ligt in het zuidoosten van Nederlands Limburg en bestaat uit zeven gemeenten en is onderdeel van Zuid-Limburg. De gevolgen van de mijnsluitingen in de jaren ‘60 en ‘70 doen zich in de regio Parkstad Limburg nog steeds gelden. Sociale en maatschappelijke structuren werden door het verdwijnen van de kolenindustrie de afgelopen decennia zwaar beproefd. Sinds de tweede helft van de jaren 90 is de regio geconfronteerd met een sterke bevolkingsdaling, die inmiddels is afgevlakt. De betrokken gemeenten hebben de handen ineengeslagen en werken in Stadsregio Parkstad Limburg gestaag aan het keren van het tij. Daarbij is er niet alleen focus op achterstanden, maar ook op kansen, zoals de bijzondere grensligging. De opwaartse lijn is overduidelijk ingezet.

Dit is een Regio Deal uit de 4e tranche.

Opgaven

Parkstad Limburg heeft nog steeds een forse achterstandspositie ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. De regio heeft nog steeds te maken met een complexe, meervoudige opgave in de vorm van achterstanden in de sociaal-fysieke leefomgeving en de ruimtelijk-economische structuur. Parkstad Limburg scoort bovengemiddeld negatief op indicatoren als leefbaarheid en veiligheid, leegstand, woningwaarde, gebruik van sociale voorzieningen, afstand tot de arbeidsmarkt, gezondheid, voorzieningenniveau, schuldenproblematiek en armoede. De regionale uitdagingen en transformatieopgaven op het terrein van wonen, onderwijs, gezondheid, voorzieningen en retail, economie, werken en veiligheid zijn fors. Groei- en andere economische marktmechanismen – die elders wel werken – zijn in Parkstad slechts beperkt van toepassing. Binnen de regio is deze problematiek ongelijk verdeeld en geconcentreerd in specifieke gebieden. Bovendien hebben inwoners in deze gebieden last van een zorgelijke en meervoudige problematiek van hardnekkige achterstanden die met elkaar samenhangen en elkaar negatief versterken.

Ambitie en aanpak

Ambitie

Met behulp van de Regio Deal Parkstad Limburg 2023 – 2025 wordt een impuls gegeven om de regio, vanuit de huidige achterstandspositie, structureel naar het Nederlandse gemiddelde te brengen. Er wordt toegewerkt naar een duurzame en vitale regio Parkstad Limburg met een krachtig profiel. Partijen streven naar een situatie waarin de regio de regionale opgaven op eigen kracht kan aanpakken.

Aanpak

De Regio Deal Parkstad Limburg ll heeft als doel om de brede welvaart in de regio te versterken door:

A:het versterken van de integrale gebiedsgerichte aanpak van acht focusgebieden (Brunssum Noord & Oost, Heerlen Noord, Kerkrade Oost, Ruggegraat Landgraaf, Nuth, Schinveld, Simpelveld en Ubachsberg) door interventies op het gebied van:

  • Sociaaleconomische structuurversterking,
  • Veiligheid
  • Wonen
  • Retail.

B: door interventies te ondersteunen om kansen te verzilveren in een context van

  • Circulair bouwen,
  • Het versterken van de regionale economie en
  • Grensoverstijgende samenwerking

Partners en investering

Namens het Rijk nemen deel: de ministers van BZK, OCW, SZW, VWS, JenV, EZK en IenW.

In de Stadsregio Parkstad Limburg participeren de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Het Rijk investeert € 25 mln. De regio draagt eveneens € 25 mln bij.

In de Regio Deal wordt samengewerkt met een brede maatschappelijke coalitie van bedrijven, maatschappelijke instellingen en bewoners.

Meer informatie

Meer informatie over deze Regio Deal is te vinden op: