Parkstad Limburg l (afgerond)

Stadsregio Parkstad Limburg bestaat uit de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal met in totaal zo'n 257.000 inwoners. Vanuit dit verband werken de gemeenten (grensoverschrijdend) samen op de thema's economie & toerisme, wonen & herstructurering, ruimte en mobiliteit. De regio kenmerkt zich door de grote verwevenheid van stedelijk gebied en platteland met overal dichtbij uitzicht op groene heuvels doorsneden met beekdalen.

Dit is een Regio Deal uit de 2e tranche.

Opgaven

De gevolgen van de mijnsluitingen in de jaren 60 en 70 doen zich in Parkstad Limburg nog steeds gelden. De regionale opgave heeft een meervoudig karakter op thema's die met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Er is sprake van een bovengemiddeld negatieve score op indicatoren als leegstand en leefbaarheid, gebruik van sociale voorzieningen, afstand tot de arbeidsmarkt, veiligheid, gezondheid, teruglopend voorzieningenniveau, schuldenproblematiek en opgroeien in armoede. Bovendien is er sprake van groei- en marktmechanismen die elders werken in Parkstad niet van toepassing zijn.

Ambitie en aanpak

Binnen de Regio Deal werken de partners samen aan een programmatische meerjarige aanpak, die bewoners in de regio perspectief biedt om vanuit de huidige achterstandspositie op de middellange termijn structureel op het gemiddelde niveau van de provincie Limburg te geraken. Zodanig dat op termijn Parkstad in staat is zelfstandig haar problemen op te lossen.

Samen met wisselende coalities van publieke en private partijen worden transformatieopgaven op het terrein van wonen, onderwijs, voorzieningen en retail, economie, werken en veiligheid aangepakt. Integraal en gebiedsgericht in vooral die wijken en buurten waar dit het meest nodig is. Daar hoort ook een gelijktijdige versterking van de sociaal-economische structuur bij. Deze krijgt o.a. vorm door te investeren in de jeugd, van geboorte tot en met toetreding tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd worden kansen die zich voordoen op terreinen als energietransitie, natuurinclusief- en circulair bouwen, klimaatadaptie, ruimtelijke opgaven en grensoverschrijdende samenwerking gegrepen en geïntegreerd. Hierbij wordt ook gebruikt gemaakt van innovatieve instrumenten zoals die voortkomen uit IBA (Internationale Bau Ausstellung) Parkstad. De Regio Deal Parkstad Limburg is als zodanig ook een 'bouwsteen' voor de Omgevingsagenda Zuid die in het kader van de Nationale Omgevingsvisie wordt opgesteld.

Concreet betekent dit dat de Regio Deal inzet op het bestrijden van onderwijsachterstanden, de verbetering van perspectief op werk voor kwetsbare groepen, het zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel voor bedrijven, het verbeteren en verduurzamen van het woningaanbod, het realiseren van een aantrekkelijk, natuurinclusief en klimaatbestendig stedelijk gebied, het bevorderen van de leefbaarheid in steden en dorpen, het vergroten van de veiligheid voor burgers en het voorzien in en versterken van de sociale infrastructuur.

Partners en investering

De Regio Deal Parkstad Limburg is ondertekend door de Ministeries van LNV, BZK, OC&W, BVOM, JenV en EZK en de partners uit de regio: de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal en de provincie Limburg.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn mede-ondertekenaar van deze Regio Deal.

Het Rijk investeert € 40 miljoen, de regio investeert minimaal ook € 40 miljoen. Daarmee wordt een gezamenlijke impuls van € 80 miljoen gegeven voor meer brede welvaart voor de inwoners van Parkstad. Samen met wisselende coalities van wijkbewoners, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties, kennis- en zorginstellingen en lokale ondernemers worden programma's en projecten ontwikkeld die samen inmiddels al meer dan € 500 miljoen aan investeringen losmaken.

Meer informatie

Meer informatie:

Website van deze Regio Deal Stadsregio Parkstad Limburg, LinkedIn en Facebook