Oost-Groningen

Oost-Groningen is een prachtige en diverse plattelandsregio. De regio kent veenkoloniale structuren in het westen, bosrijke zandgronden in het zuidoosten en de graanrepubliek in het noorden. Inwoners wonen vaak al generaties lang in het gebied. In 2014 is de regio aangewezen als krimpregio. Er is (vrijwel) geen sprake van aardbevingsproblematiek.

Dit is een Regio Deal uit de 3e tranche.

Opgaven

De Brede Welvaartsmonitor 2019 laat zien dat Oost-Groningen op veel indicatoren onderaan staat. Het lage opleidingsniveau en gebrek aan geschikte banen zorgen voor een verminderde kans op werk en gemiddeld lage inkomens. Dit leidt er mede toe dat mensen in de schulden raken. Daarnaast is er relatief vaak sprake van een ongezonde leefstijl en ontbreekt het velen aan de mogelijkheid om te investeren in hun woning. Deze problematiek gaat van generatie op generatie. Doel van deze Regio Deal is deze negatieve spiraal te doorbreken.

Ambitie en aanpak

De Regio Deal brengt een ontwikkeling op gang die Oost-Groningers perspectief biedt; die hen helpt gezond(er) te leven en te blijven investeren in hun eigen ontwikkeling. Dit gebeurt door in te zetten op goed onderwijs, passende werkgelegenheid en een gezonde leefstijl. Maar ook door te investeren in de kwaliteit van de woningvoorraad en openbare ruimte.

Als doel is gesteld: Iedere Oost-Groninger zet minimaal één stap vooruit op minimaal één van de pijlers; Leren, Werk en Inkomen, Gezondheid en Woonomgeving.

Om dit te verwezenlijken benutten ze de aanwezige kracht, kennis en initiatieven in de regio en ontwikkelen deze verder en zetten deze in voor de verbetering van de brede welvaart.

Partners en investering

De Regio Deal Oost-Groningen is een samenwerking tussen de provincie Groningen, de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn medeondertekenaars van deze deal.

Samen investeren zij 15 miljoen in de Regio Deal Oost-Groningen. Met de rijksbijdrage van 15 miljoen is er voor de regio deal Oost Groningen een bedrag van 30 miljoen beschikbaar.

Binnen de Regio Deal wordt samengewerkt met de regionale woningcorporaties, zorgpartijen, werkleerbedrijven en onderwijsinstellingen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Regio Deal Oost-GroningenLInkedIn Oost-Groningen en Twitter via @RegioDealOG

Bekijk ook de video over de bespaarcoach, één van de projecten van deze Regio Deal: Woningeigenaren met een laag inkomen uit Veendam, Oldamt, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde kunnen hulp krijgen om hun huis te verduurzamen en zo energie te besparen. 
Aan het woord zijn Cora-Yfke Sikkema (burgemeester Oldamt), Bart Gorter (programma-manager Regio Deals Oost-Groningen), Erwin Jalving (bespaarcaoch) en Carla en Martin de Haas (inwoners van Musselkanaal).