North Sea Port District

North Sea Port District (NSPD) strekt zich uit van Vlissingen en Borsele in het noorden en via Terneuzen tot over de grens naar Zelzate, Evergem en Gent in het zuiden. Het NSPD biedt werkgelegenheid aan circa 100.000 mensen, groeit hard en heeft momenteel ruim 8.000 vacatures open staan. Het is qua toegevoegde waarde de derde haven van Europa en het derde industriële gebied van Nederland, anderhalf keer groter dan Schiphol en twee keer zo groot als de Amsterdamse haven. Met twee Regio Deals zijn al belangrijke stappen gezet in herstellen van de disbalans in brede welvaart. Echter, ten aanzien van de demografische druk (ontgroening/vergrijzing) blijven er structurele uitdagingen op het gebied van innovatie, bereikbaarheid, voorzieningen en woningbouw. Met de Regio Deal North Sea Port District is de ambitie om het district te ontwikkelen naar een plaats waar klimaatneutraliteit en leefbaarheid elkaar versterken.

Dit is een Regio Deal uit de 4e tranche.

Opgaven

Deze Regio Deal richt zich op het North Sea Port District. Het North Sea Port District biedt volop potentie, maar is tegelijkertijd ook kwetsbaar. Dit komt onder meer door vergrijzing en ontgroening, hoge uitstoot van broeikasgassen, weinig groen, beperkte bereikbaarheid van voorzieningen, kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, gering aantal hoogopgeleiden en kwetsbaarheid op het gebied van zorg en armoede. Met twee Regio Deals zijn al belangrijke stappen gezet in herstellen van de disbalans in brede welvaart. Er blijven echter structurele uitdagingen op het gebied van innovatie, bereikbaarheid, voorzieningen en woningbouw.

Dit district is aangemeld als NOVEX-gebied. Waar in het NOVEX-traject vooral wordt ingezet op de fysieke en ruimtelijke opgaven, richt de Regio Deal zich op de randvoorwaarden, voldoende menskracht, die de transities mogelijk moeten maken. Het NSPD heeft als ambitie om het district te ontwikkelen naar een plaats waar klimaatneutraliteit en leefbaarheid elkaar versterken. Dit gebeurt aan de hand van twee speerpunten: leefbaarheid en vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. Door hierop in te zetten met de Regio Deal wordt ingezet op het creëren van een positief ontwikkelingsperspectief  voor burgers en bedrijven van het district, waar leefkwaliteit en verbinding tussen vestigingsklimaat centraal staan. Het doel is hierbij om inwoners te behouden en aan te trekken voor de regio.

Ambitie en aanpak

Met de Regio Deal worden drie sleutelopgaven aangepakt. Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving, het aantrekken van talent en het vergroten van de bereikbaarheid van voorzieningen.

Tussen de verschillende sleutelopgaves zit een grote samenhang. Talent komt niet naar een onaantrekkelijke leefomgeving en andersom trekken mensen weg uit een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving als er onvoldoende uitdagingen zijn. Bereikbaarheid van voorzieningen om te werken, recreëren en studeren is daarnaast een essentiële factor.

Aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

In deze sleutelopgave wordt geïnvesteerd in aantrekkelijke, gezonde binnensteden en kernen en groene bufferzones tussen haven- en woongebieden. Ook wordt geïnvesteerd in de positieve gezondheid van de inwoners.

Aantrekken van talent

Door te investeren in het versterken van de innovatie-, onderwijs- en kennisinfrastructuur en de vernieuwing van het cultureel landschap en -klimaat wordt talent aangetrokken, de tweede sleutelopgave.

Het vergroten van de bereikbaarheid van voorzieningen

In de sleutelopgave ‘vergroten van de bereikbaarheid van voorzieningen’ investeert men met name in de vernieuwing van het collectief vervoer. Dit gebeurt door ontwikkeling van een netwerk van hubs in het gebied, grensoverschrijdend vervoer tussen Gent en Terneuzen, het aanbod van deelmobiliteit en een proeftuin voor de OV-studentenkaart.

Partners en investering

Vanuit de regio werken Provincie Zeeland, gemeenten Borsele, Terneuzen, Vlissingen, Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District (BGTS NSPD), Economic Board Zeeland, Cultural Board Zeeland, HZ University of Applied Sciences, Scalda, NV Economische Impuls Zeeland, Dockwize, Kennis en Innovatiecentrum voor Maintenance in de Procesindustrie en Schelde Safety Network aan deze Regio Deal. Vanuit de Rijksoverheid zijn de partners het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De investering bedraagt gezamenlijk ca. 80 miljoen, waarbij de regio 50 miljoen investeert en het rijk 30 miljoen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Economic Board Zeeland, X @EBZld of LinkedIn Economic Board Zeeland.