Noordoost Brabant

Noordoost-Brabant is een regio die van oudsher een stevige positie heeft in landbouw en voedselverwerking. Waar aanpakkers en doorzetters wonen, werken en leven en waar de hechte community centraal staat. Als motor van de regionale economie zorgt agrifood voor sterke bedrijvigheid in andere groeisectoren als de maakindustrie, logistiek, bouw en hightech.

Dit is een Regio Deal uit de 3e tranche.

Opgaven

Door de transities in de landbouw, natuur en energie en veranderingen in de samenleving (o.a. vergrijzing, digitalisering) raakt het 'goei leven' in de regio uit balans. De traditionele groeisectoren zorgen niet meer vanzelfsprekend voor welzijn, welvaart en sociale verbinding. Jong talent trekt weg, stallen staan leeg, ondermijning dreigt.

De regio gaat voor het perspectief van vitale dorpen en steden. Voor een leefbaar en gewaardeerd platteland. Voor moderne bedrijvigheid die kan inspelen op de wensen vanuit markt en maatschappij. Een regio waar mensen zijn voorbereid op het werk van de toekomst.

Ambitie en aanpak

De ambities van deze Regio Deal zijn samengevat in drie pijlers: 'goed leven', 'fijn wonen' en 'anders werken'. Door op alle pijlers tegelijk in te zetten (integrale aanpak) zorgen we voor een kantelpunt.

Goed leven - verbeteren van het blijfklimaat

Betere leefbaarheid in de dorpen, bereikbare en vitale voorzieningen, aanpak van de leegstand in centra, voedseleducatie en leven lang ontwikkelen.

Fijn wonen - slim inrichten van de leefomgeving

Duurzame leefomgeving klaar voor klimaatverandering, energietransitie en kringlooplandbouw. Verbeteren van de kwaliteit van lucht, water en bodem.

Anders werken - ontwikkelen van een nieuw economisch perspectief

Realiseren van slimme, duurzame en waardevolle voedselketens. Nieuwe bedrijvigheid en verdienmodellen in agrifood samen met hightech.

Partners en investering

Regio Noordoost Brabant,
AgriFood Capital,
Noordoost Brabant Werkt,
Provincie Noord-Brabant,
Rijk

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn medeondertekenaars van deze deal.

Totale investering in de brede welvaart in Noordoost-Brabant van alle partners samen bedraagt ruim 40 miljoen euro. De Rijksbijdrage is 10 miljoen euro.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de Regio Noordoost Brabant, op LinkedIn RegioNoordOostBrabant of X @RegioNOB.

Bekijk de video hieronder over het vinden van nieuwe bestemmingen van lege stallen, één van de projecten van deze Regio Deal. Aan het woord zijn Jan van Burgsteden (bestuurlijke trekker Stallenaanpak), Jan Mikkers (voorzitter Regio Deal Noordoost Brabant), Mariska Ruiter (projectleider Stallenaanpak), Gloria van der Staak (betrokken bewoonster), Walter van der Velden (koper varkensstal),