Noordelijk Flevoland

Ruimte, ontwikkeling, maakbaarheid en groei. Dat zijn eigenschappen die de provincie Flevoland typeren. Zij maken hun groeiambities waar met lef en in samenwerking met onze partners. Maar ook zien ze de regionale verschillen in Flevoland groter worden. De economie en brede welvaart in noordelijk Flevoland loopt uit de pas. En daar doen zij met deze Regio Deal wat aan!

Dit is een Regio Deal uit de 2e tranche.

Opgaven

Noordelijk Flevoland heeft te maken met krimp van de beroepsbevolking en de brede welvaart en het welzijn in dit gebied houden geen gelijke tred met de economische groei in de gehele provincie. Daarom is een gerichte en samenhangende impuls op het gebied van fysieke ontwikkelingsruimte, innovatie en talentontwikkeling met het perspectief op verbetering van de brede welvaart in Noordelijk Flevoland nodig. 
Tot en met 2025 werkt de provincie samen met haar partners aan drie opgaven in de Regio Deal. Deze opgaven bouwen voort op de regionale kracht en zijn gebaseerd op innovatie, durf en ondernemingszin. Door het verbreden en ontwikkelen van het netwerk en bundelen van krachten ontstaan kansen om een impuls te geven aan de brede welvaart en een meer toekomstbestendig noordelijk Flevoland.

Opgaven

  • toekomstbestendig maken Maritiem Cluster Urk
  • verzilveren groeipotentieel van Noordelijk Flevoland verbonden aan smart mobility
  • verduurzaming van de IJsselmeervisserij met betrekking tot Urk

Ambitie en aanpak

Samen met onze partners werken we aan de drie meervoudige ontwikkelopgaven via drie programmalijnen. Dit zijn de lijnen fysiek, innovatie en talent. Door het betrekken van de juiste partners per programmalijn, intensivering van de samenwerking en bundelen van krachten ontstaat er meer mogelijkheden tot ontwikkeling, groei en innovatie. Hiermee versterken zij de positie van de regio maar ook breder. Voor het maritieme cluster op Urk gaat het zelfs om het behouden en versterken van de internationale toppositie in de sector. De regionale opgave overstijgen dus ook de provinciegrenzen en daarmee zijn de ontwikkelopgaven van groot belang en geschikt voor het verstevigen van de economische groei en ontwikkeling van welvaart en welzijn in Noordelijk Flevoland. 

Zo wordt talent gestimuleerd door scholingsvouchers beschikbaar te stellen. Deze vouchers geven de mogelijkheid aan jongeren en ook mensen die al een baan hebben om optimaal inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, in de maritieme sector of daarbuiten. Daarnaast wordt er ingezet op innovatie binnen het Maritiem Cluster Urk, bijvoorbeeld op het gebied van CO2 neutraal varen en een kennisuitwisselingsplatform. Ook ondersteunt het Rijk de totstandkoming van het Mobiliteits- en Infrastructuur Testcentrum (MITC) op Marknesse. Het MITC kan een broedplaats voor nieuwe innovaties en werkgelegenheid worden, waarmee de verdienkracht van Flevoland op langere termijn gewaarborgd blijft en waarbij mensen perspectief blijven houden op werk. Ook zet de Regio Deal in op een zorgvuldige verduurzaming van de IJsselmeervisserij. 

Partners en investering

Samen met de provincie steken het Rijk, de gemeente Urk en Noordoostpolder, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven vanuit de maritieme sector op Urk en het smart mobility consortium in Marknesse de handen uit de mouwen. Samen ontwikkelen, innoveren, versterken en groeien door krachten te bundelen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede-ondertekenaar van deze Regio Deal.

De totale investering van de Regio Deal bedraagt 30 miljoen euro, waarvan 15 miljoen van het Rijk. Daarnaast investeren de partners velen miljoenen euro's in de realisatie van hun plannen verbonden met de Regio Deal. Alle partners zijn trots op de samenwerking tot nu toe en gaan samen het gebied krachtig en toekomstbestendig maken.

Meer informatie

www.regiodealnf.nl

www.urkmaritime.nl

www.portofurk.com