Noord-Oost Friesland/Holwerd aan Zee

Noordoost-Friesland heeft de ambitie om uit te groeien tot een sterke economische regio waar ondernemerschap en innovatie een grote rol spelen. Kenmerkend voor de regionale economie zijn het sterke arbeidsethos en de doenersmentaliteit. De regio zet in op de sterke sectoren agrofood, metaaltechniek en bouwnijverheid. Daarnaast bieden de unieke natuurkwaliteiten van de regio (Nationale parken, Nationaal Landschap, Wadden) volop kansen voor recreatie en toerisme.

Dit is een Regio Deal uit de 2e tranche.

Opgaven

Om de leefbaarheid van Noordoost-Friesland te kunnen waarborgen, heeft de regio een vitale en duurzame economie nodig. Daarom hebben overheden, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineengeslagen. Door de extra impuls en samenwerking groeit de economische vitaliteit, wordt de werkgelegenheid gestimuleerd en kan de leefbaarheid in de regio behouden blijven.

Ambitie en aanpak

De regio Noordoost-Friesland is gericht op het realiseren van een krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Met de subsidieregeling Versnellingsagenda wordt ingezet op het versterken van de relatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, het stimuleren van innovatie en ondernemerschap (incl. natuur en landbouw) en regiomarketing. Met het plan Holwerd aan Zee wordt ingezet op het behouden en versterken van de leefbaarheid en werkgelegenheid (recreatie en toerisme) in Holwerd en de rest van Noordoost-Friesland door te investeren in de ruimtelijke kwaliteit en door een open vaarverbinding aan te leggen met het Werelderfgoed Waddenzee. Kortom: één perspectief met twee sporen waarvoor ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden samenwerken binnen één Regio Deal. 

Partners en investering

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal.

Het Rijk investeert totaal 25 miljoen euro in de regio, waarvan 18 miljoen naar Versnellingsagenda en 7 miljoen naar Holwerd aan Zee gaat. De vier Noordoost Friese gemeenten investeren samen met de provincie, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen in de projecten die de regio economisch vooruithelpen, zij dragen eveneens minimaal 25 miljoen bij.

Meer informatie

Meer informatie over de Regio Deal op de websites van Holwerd aan zee en Stichting Qop.

Of volg deze Regio Deal via:

LinkedIn Holwerd aan zee of Linkedin Qop

Twitter Qop @qop_nof  of Twitter @HolwerdaanZee