Nieuw Land

Almere en Lelystad vormen het stedelijk hart van de provincie Flevoland. Nieuw land, opgebouwd door ambitieuze inwoners en ondernemers met een traditie van innovatie. Flevoland gaat wij kansen en uitdagingen aan. Als deelregio van de MRA willen Almere, Lelystad en de provincie Flevoland een stuwende kracht zijn voor groei en ontwikkeling en versterking van brede welvaart.

Dit is een Regio Deal uit de 4e tranche.

Opgaven

 • Een sterke impuls te geven aan het technische onderwijs op MBO, HBO en universitair niveau in de regio Almere-Lelystad zodat er meer goed geschoold talent beschikbaar komt voor Tech & Transitie bedrijven in de regio, en er meer goed betaalde banen zijn voor de inwoners van de regio dicht bij huis.
 • Het stimuleren van elektrificatie, het werken aan volgende generatie chip technologie en het versterken van innovatie in de bouw.
 • De samenwerking in de regio versterken met een triple helix organisatie in het leven te roepen die verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling van het innovatie ecosysteem in Flevoland en die het programma management voor zijn rekening neemt voor de uitvoering van deze Regio Deal.

Ambitie en aanpak

De ambitie van deze Regio Deal is om een substantiële bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Europese economie door een hoogwaardig innovatie ecosysteem te creëren in de regio Almere-Lelystad voor bedrijven die de energietransitie mogelijk maken. Tegelijkertijd is het doel om de brede welvaart in Flevoland te vergroten door meer en betere banen in de regio, het verkorten van woon-werkafstanden en het versterken van de regionale arbeidsmarkt.

Programmalijnen

 1. Onderwijs versterken Tech & Transitie
  Het ontwikkelen en aantrekken van talent vraagt om kwalitatief goed, voldoende divers en flexibel onderwijsaanbod. We doen dit door het bestaande onderwijs op het gebied van Tech & Transitie te versterken en uit te breiden en in de regio Almere-Lelystad de onderwijs- en kennisinfrastructuur te versterken. We richten daarvoor een aantal centra voor innovatief vakmanschap, center of expertises en universitair onderwijs op thema's die aansluiten bij de vraag van bedrijfsleven in de regio en die regio-overstijgend aantrekkingskracht hebben.
   
 2. Innovatiehubs
  Om de innovatiekracht van Tech & Transitie bedrijven in de regio te versterken ontwikkelen we een aantal innovatiehubs. Deze hubs zijn centra voor vraaggestuurd onderzoek, in combinatie met living labs waar in de praktijk geëxperimenteerd wordt met de inzichten uit het onderzoek. De focus ligt in Almere op Tech & transitie, in het bijzonder de op de elektrificatie van onze energievoorziening (inclusief elektrificatie van luchtvaart & smart mobility) en de verdere ontwikkeling van technologie die cruciaal is voor de volgende generatie chips. Voor Lelystad ligt de focus op Innovatie bouw en (slimme) mobiliteit in het bijzonder op de verduurzaming van de woningbouw en elektrificatie van de luchtvaart.
   
 3. Triple helix organisatie Nieuw Land
  Cruciaal voor het succes van deze Regio Deal is om structureel een hoogwaardig innovatie ecosysteem te creëren voor Tech & Transitie in de regio. Daarom wordt als onderdeel van deze Regio Deal een triple helix organisatie gecreëerd, met de Brainport organisatie in Eindhoven als referentie. Alle relevante stakeholders in de regio uit het onderwijs, van kennisinstellingen, van maatschappelijke organisaties en uit het bedrijfsleven krijgen zeggenschap in de triple helix.

Partners en investering

Regio: Provincie Flevoland, Gemeente Almere, Gemeente Lelystad, ROC van Flevoland, Hogeschool Windesheim, Alfen en Yanmar.

Rijk: ministerie van BZK en EZK

De regionale financiering bedraagt €18,2 miljoen, ook het Rijk draagt € 18,2 miljoen bij.