Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland

Acht gebieden in N-NL staan centraal: Schiermonnikoog, Noordelijke kleischil, Oldambt, Westerwolde, Veenkoloniën, Drents Plateau, Friese veenweide en -kleiweide. Deze gebieden verschillen onderling sterk van elkaar, maar binnen elk gebied is juist een sterke samenhang van gebiedskenmerken, zoals grondsoort, landschap, sociale samenhang en watersysteem.

Dit is een Regio Deal uit de 2e tranche.

Opgaven

Noord-Nederland als koploper van een vitaal platteland! Vanuit deze ambitie werken landbouw, natuur en onderwijs samen in de Regio Deal. Met als doel de omslag naar een landbouw die voedsel produceert én de omgeving versterkt.

Ambitie en aanpak

In acht proefgebieden wordt gewerkt aan een goede afwisseling in plant- en diersoorten (verbetering van biodiversiteit), bodemkwaliteit (bijvoorbeeld de productie van zoveel mogelijk voedsel tegen een zo laag mogelijke belasting van het milieu), landschap en leefbaarheid. De opgedane kennis wordt breed gedeeld. Boeren lopen tegen de ecologische en maatschappelijke grenzen aan en hun inkomenspositie staat onder druk.  Deze Regio Deal zoekt ook naar manieren voor boeren om een financieel duurzaam bestaan op te bouwen. Dankzij deze Regio Deal krijgt de landbouw in het noorden nieuw perspectief.

Partners en investering

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn medeondertekenaars van deze deal.

In totaal is tot en met 2023 €20 miljoen beschikbaar. De provincies Friesland, Drenthe en Groningen dragen gezamenlijk 10 miljoen euro bij, net als het Rijk.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.

Of volg de Regio Deal op LinkedIn of Twitter(@RegiodealNIL)