Midden- en West-Brabant

Midden- en West-Brabant ligt centraal in de Vlaams-Nederlandse Delta, op (inter)nationale kennis- en vervoersassen, tussen Mainports Rotterdam en Antwerpen en Brainport Eindhoven. Naast toonaangevende grote bedrijven in de maakindustrie en de logistiek is Midden- en West-Brabant vooral een regio met een zeer omvangrijk en krachtig MKB.

Dit is een Regio Deal uit de 2e tranche.

Opgaven

De centrale opgave voor Midden- en West-Brabant is om met name het MKB in de maakindustrie en de logistiek slimmer, duurzamer en circulair te maken. Het versneld delen, doorstromen en verwaarden van kennis - op het gebied van procesinnovatie, het toepassen van data (digitalisering) en technologie en de kwaliteit van het menselijk kapitaal - in specifieke interactiemilieus vormt de sleutel voor deze urgente opgave.

Ambitie en aanpak

In de periode 2019-2022 wil de regio Midden- en West-Brabant (nationale) proeftuin zijn in de transitie naar verantwoorde productie en distributie.

De Regio Deal richt zich op het versterken van het MKB in de maakindustrie, in de onderhouds- en de logistieke sector. Ondernemers, onderwijs en overheid werken samen in de Regio Deal aan 17 innovatieprojecten. De arbeidsmarkt krijgt daarbij bijzondere aandacht.

Concreet realiseren zij een proeftuin voor verantwoorde productie en distributie in triple-helix-verband en samen met het Rijk, de provincie en andere regio's, deze ambitie via 17 projecten. Deze samenhangende projecten concentreren zich op de volgende schakels en cross-overs in de value- and supply keten :

  • Slimmer en duurzamer voeden
  • Slimmer en duurzamere bio-based materialen
  • Slimmer en duurzamer vervoeren
  • Slimmer en duurzamer onderhouden
  • Slimmer en duurzamer kennis delen en leren

Doel is om hiermee het economische ecosysteem in de regio te versterken tot een duurzame en toekomstbestendige economie met een centrale rol voor het MKB.  Daarnaast wil de Regio Deal een arbeidsmarkt realiseren waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen door het opleiden en leven lang ontwikkelen van personeel uit alle lagen van de bevolking. Om dit te bereiken richt de regio fysieke en digitale ontmoetingsplekken in waar bedrijven, kennisinstellingen en studenten samenwerken aan slimme oplossingen voor duurzame logistiek en maakindustrie.

Partners en investering

Partners: Midpoint Brabant, REWIN West-Brabant, Regio Hart van Brabant, Regio West-Brabant, gemeente Tilburg, gemeente Breda.

Betrokken organisaties: Triple helix Stuurgroep Economic Boards Midden- en West-Brabant, Economic Board West-Brabant, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit medeondertekenaar van deze Regio Deal.

Het Rijk draagt 10 miljoen bij. Het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen, provincie en lokale overheden vullen aan tot maximaal 120 miljoen euro.

Meer informatie

Meer informatie over deze Regio Deal is te vinden op onderstaande websites:

www.midpointbrabant.nl
www.west-brabant.eu
www.rewin.nl
www.ebwb.nl