Maritiem cluster Kop van Noord-Holland

In het uiterste puntje van Noord-Holland ligt een unieke regio: de Kop van Noord-Holland. Een regio aan drie kanten omringd door zee. Een regio die veel te bieden heeft zoals ruimte, natuur, cultuur, polders, en langgerekte stranden. Maar ook dynamische stadskernen, volop werkgelegenheid en centra gericht op kennis en innovatie. En een sterk en omvangrijk havenbedrijfsleven met tientallen jaren ervaring in de toelevering aan de olie- en gasindustrie. Kortom: een aantrekkelijke en diverse regio met veel bedrijvigheid.

Dit is een Regio Deal uit de 3e tranche.

Opgaven

De Kop van Noord-Holland kent een aantal bedrijfssectoren waar veel mensen voor nodig zijn zoals de Koninklijke Marine. En ook in de energiesector: windenergie op zee en waterstof als energiedrager bieden kansen in de overgang naar een duurzame energievoorziening in de regio. Het is belangrijk om te investeren in de regio. Om de leefbaarheid te vergroten, de veerkracht te versterken en het perspectief van de inwoners en bedrijven te verbeteren.

Ambitie en aanpak

Deze Regio Deal beoogt het leef-, woon- en werkklimaat in de Kop van Noord-Holland verbeteren. En de welvaart en de economie in deze regio versterken. De Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland draagt bij aan de ambitie om de verwachte krimp van de bevolking om te buigen naar groei. En om meer innovatie en werkgelegenheid te creëren. De Regio Deal is ook een vliegwiel voor het aantrekken van meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid, op zowel de korte als langere termijn.

De drie pijlers in de Regio Deal zijn werkgelegenheid, innovatie en kennisontwikkeling.

 1. Werkgelegenheid (Human Capital)
  Investeren in kennis, talent, ervaring en waardering (human capital) in de technische-, maritieme- en energiesector. Zo trekken en behouden we gemotiveerd en betrokken personeel en kunnen bedrijven hun vacatures invullen.
 2. Innovatie (MaritiemeTechnologieen) 
  Bundelen van kennis, innovatie en productontwikkeling op het gebied van maritieme technologie. Daarvoor is een nieuwe organisatie gevormd: 'METIP ' ( Maritime emerging technologies and innovation parc Noord-Holland) . Daar werken bedrijven, overheid en kennis- en opleidingsinstellingen samen aan innovaties, gericht op versterking van de maritieme sector. Onder andere door productinnovaties, zoals maritieme drones.
 3. Kennisontwikkeling (Waterstof)
  Stimuleren van de waterstofeconomie als oplossing voor knelpunten in het elektriciteitsnet en als energiedrager voor mobiliteit. Bijvoorbeeld door (versnelde) uitvoering van (innovatieve) projecten die bijdragen aan de waterstofeconomie, zoals de productie van groene en blauwe waterstof.

Deze drie onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar.

Partners en investering

 • Rijksoverheid (ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Defensie, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal).
 • Provincie Noord-Holland.
 • Gemeente Den Helder.
 • De Kop Werkt! (Regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland).
 • Koninklijke Marine.
 • Rijksvastgoedbedrijf.
 • Publieke en private partners, zoals Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland, New Energy Coalitie en Tech@Connect.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie zijn medeondertekenaars van deze deal.

Deze partners gzijn samen aan de slag met diverse concrete projecten. Voor de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland is € 10 miljoen beschikbaar, waarvan het Rijk 5 miljoen bijdraagt.

Meer informatie

Meer informatie over deze Regio Deal is te vinden op de website van de  Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland of volg ze op LinkedIn.

Onderstaande video laat zien hoe programmalijn METIP gericht is werkgelegenheid/het willen behouden van jongeren in de regio om hen een toekomst te bieden. Op METIP (Maritime Emerging Technologies Innovation Park) komt maritieme technologie samen en wordt nieuwe kennisgedreven werkgelegenheid naar Den Helder en de Kop van Noord-Holland gehaald. 
Aan het woord zijn Mark Boerée (programma-manager Regio Deal), John Spee (projectmanager METIP), Jim van der Mee (mede-oprichter DroneQ Robotics), Rogier Dekker (oprichter Booomtag), Wouter Veldthuis (systeembeheerder SimCenMar) en Daniëlle van Oostveen (stagiare 2D artist).