Groningen-Noord

De Regio Deal Groningen-Noord heeft betrekking op de noordelijke stadswijken in de stad Groningen. Het betreft de wijken Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd/Tuinwijk, Indische Buurt, De Hoogte, de Professorenbuurt en de Oosterparkwijk, met in totaal 60.000 inwoners. Dit gebied kent een diversiteit aan woonmilieus maar ook een stapeling van sociaal-economische problematiek.

Dit is een Regio Deal uit de 3e tranche.

Opgaven

Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart, door in te zetten op een ongedeelde stad met gemengde wijken. Men streeft ernaar om de brede welvaart en algemene leefbaarheid in Groningen-Noord over 10 jaar dichter bij het stedelijk gemiddelde te brengen. Groningen wil een inclusieve stad zijn waar iedereen tot zijn recht komt en op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving: in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt.

Ambitie en aanpak

De regiodeal kent vier actielijnen

  1. Maatschappelijk meedoen: Stimuleren van maatschappelijke activiteit en arbeidsparticipatie. Bevordering van talent- en inkomensontwikkeling en vermindering van marginalisatie en eenzaamheid. Een woonomgeving die uitnodigt tot ontmoeting.
  2. Prettig en veilig samenleven: Intensief werken aan sociale cohesie en vitale gemeenschappen, tegengaan van ondermijning, zorgen voor voldoende en goede woningen en een aantrekkelijke en veilige leefomgeving.
  3. Kansen voor kinderen: Combineren van beter onderwijs en onderwijshuisvesting, gezond en veilig opgroeien, sport en bewegen en talentontwikkeling.
  4. Wijkontwikkeling versterken. Het opzetten van een Groninger wijkacademie om te leren, inspireren en werken aan ontwikkeling.

Partners en investering

Ondertekenaar regio: Gemeente Groningen

Samenwerkingspartners: onderwijsinstellingen, politie, woningcorporaties, WIJ Groningen, wijk-en buurtorganisaties.

Rijk en regio dragen elk 15 miljoen euro bij.  

Meer informatie

Meer over deze Regio Deal (en over NPLV, Nationaal Programma Groningen en de wijkvernieuwingswijken uit het Gronings collegeprogramma) is te lezen op Wijkvernieuwing op z’n Gronings - Wijkvernieuwing Groningen