Den Haag Zuid-West ll

Den Haag Zuidwest beslaat een gebied van 730 hectare in het stadsdeel Escamp. Het gaat hierbij om de naoorlogse wederopbouwwijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk. Deze vier wijken zijn in jaren ‘50 en ‘60 gebouwd voor de middenklasse. In oorsprong zijn het ruim opgezette wijken met veel licht, lucht en ruimte waar destijds mensen heel graag wilden wonen. Het tij is echter gekeerd. Langzaam maar zeker gleden deze ‘wijken van hoop en perspectief’ af. De (sociale) woningvoorraad is verouderd en van slechte kwaliteit. Bewoners die het konden betalen, trokken in de loop der jaren weg. Voor hen in de plaats kwamen huishoudens met een smalle beurs. Daarbij wordt een groot deel van de sociale huurwoningen toegewezen aan kwetsbare groepen. Hierdoor is een opeenstapeling van problemen in deze wijken ontstaan.

Dit is een Regio Deal uit de 4e tranche.

Opgaven

Met de bewoners van Den Haag Zuidwest gaat het op bijna alle fronten slechter dan met andere inwoners van de stad. Er is een stapeling van problematiek als armoede, schooluitval, (jeugd)criminaliteit en (jeugd)werkeloosheid in combinatie met de economische en sociale gevolgen van diverse crises. Het onderlinge contact staat onder druk. Al deze factoren maken het moeilijk voor een groot deel van de bewoners in Zuidwest hun leven zinvol en met perspectief in te richten. Het vertrouwen in de overheid is laag. Veel mensen in Zuidwest voelen zich geen onderdeel (meer) van de samenleving. De komende tijd zal het sociaal weefsel in Zuidwest nog sterker onder druk komen te staan vanwege de geplande stadsvernieuwing. Het is belangrijk dat bewoners weer perspectief krijgen, weer regie krijgen op eigen leven en het vertrouwen in hun overheid niet definitief verliezen. Met de eerste, inmiddels afgeronde, Regio Deal is hier een goed begin mee gemaakt. 

Ambitie en aanpak

In deze Regio Deal is de ambitie om de bewoners van Den Haag Zuidwest dezelfde kansen te geven als de gemiddelde Hagenaar op het gebied van onderwijs, wonen, zorg en bestaanszekerheid. Met deze Regio Deal worden twee belangrijke randvoorwaarden voor die ambitie gecreëerd en bestendigd, namelijk:

  1. Het versterken van het sociaal weefsel rondom ontmoetingsplekken, plinten en wijkbedrijven.
  2. Het bieden van perspectief op werk.

Als we er niet in slagen om het contact tussen en met bewoners te herstellen, vallen alle pogingen om de brede welvaart te verbeteren in “onvruchtbare grond”. Dankzij de Regio Deal kan er gewerkt worden aan een fijnmazig netwerk van mogelijkheden voor ontmoeting. Denk daarbij aan buurtkamers, ontmoetingsplekken in het groen en wijkbedrijven die een eerste opstap naar meer (arbeids)participatie vormen. Naast de behoefte aan sociaal weefsel, zoeken veel inwoners van Zuidwest naar manieren om in hun bestaan te voorzien en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Bestaanszekerheid via perspectief op werk is dan ook het tweede speerpunt in deze Regio Deal. Jongeren staan voorop met focus op het terugdringen van het aantal jongeren zonder startkwalificatie en vroegtijdig schoolverlaters. Er wordt een duurzame samenwerking opgezet met partners in de wijk om de randvoorwaarden voor leren en ontwikkelen te scheppen. De inzet is om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. De grote transities (de energie- en klimaattransitie) worden gebruikt om nieuwe kansen op werk in de wijk te creëren. Bovendien worden ondernemerschap en bedrijvigheid versterkt om bij te dragen aan die transities. Bewoners zonder perspectief op een reguliere baan krijgen een kans op ‘werk van waarde’, waarmee ze een bijdrage leveren aan wijkonderhoud, leren en zich ontwikkelen.

Partners en investering

Vanuit de regio participeert de Alliantieraad Den Haag Zuidwest:

  • Alliantie Sociale Samenhang & Participatie; 35 organisaties bestaande uit vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, ontmoetingscentra, maatschappelijke organisaties, de Partnerraad Zuidwest en sleutelfiguren in de wijken.
  • Alliantie Onderwijs; vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen (ROC Mondriaan, Zuid-West College, 4 basisscholen, Stichting brede buurtschool Den Haag), kinderopvang, jeugdhulp en gemeente Den Haag.
  • Alliantie Werk & Economie; vertegenwoordigers van ROC Mondriaan, Staedion, Randstad, VNO/NCW West, MKB Den Haag, ZKD, Haga Ziekenhuis, ZW Connect, Shell, Museon/Omniversum, Kunstmuseum,  Impact City, buurtmoeders Zuidwest, BIZ Betje Wolffstraat, Participatiekeuken.
  • Alliantie Wonen & Leefomgeving; vertegenwoordigers van woningcorporaties en gemeente Den Haag
  • Alliantie Veiligheid; vertegenwoordigers van gemeente Den Haag, politie, OM en Hof Wonen
  • Alliantie Gezondheid & Vitaliteit; vertegenwoordigers van zorg en welzijn, huisartsen, Xtra, Parnassia, Vereniging Transmurale, Zorg, GGD, zorgverzekeraars, LUMC en gemeente Den Haag.
  • Partnerraad; betrokken mensen die wonen en/of werken in Zuidwest
  • Gemeente Den Haag

Namens het Rijk: het ministerie van BZK, EZK, SZW en JenV.

De regio investeert 31 miljoen euro, het Rijk 18 miljoen euro.

Meer informatie

Website: https://npzw.nl/ en zuidwestopznbest.nl

Social mediakanalen