Den Haag Zuid-West l (afgerond)

Deze Regio Deal Den Haag Zuidwest richt zich op de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk. Met een inwonersaantal van circa 70.000 inwoners hebben deze vier wijken een omvang van een stad als Gouda.

Dit is een Regio Deal uit de 2e tranche. 

Lees hier de eindrapportage van deze Regio Deal.

Opgaven

Het gaat niet goed met de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk. Deze wijken in Den Haag Zuidwest hebben te maken met armoede, langdurige werkeloosheid, gezondheidsproblemen en kansarme jongeren die opgroeien in een sociaal zwakke omgeving. Bijna de helft van de bewoners heeft moeite om rond te komen en men voelt zich vaak niet veilig in de buurt. Dat moet nodig veranderen, en daarom investeren het Rijk en de gemeente Den Haag voor 4 jaar in Den Haag Zuidwest. 

Ambitie en aanpak

De opgave waar Den Haag Zuid-West voor staat vraagt om een integrale aanpak. Binnen het sociale domein onderscheiden zij hiervoor drie pijlers: gericht op de samenleving, het individu en toeleiding naar werk. Concreet gaat het om:

  1. Samenleving en participatie
  2.  Vitale inwoners
  3. Activeren, leren en werken (inclusief wijkeconomie).

Het Rijk en de gemeente Den Haag werken samen aan een betere leefomgeving in Den Haag Zuidwest en aan verbetering van kansen voor de bewoners op  werk en betrokkenheid bij de buurt. Er is gestart met de uitvoering van een eerste zeventiental projecten, zoals maatschappelijke projecten waardoor bewoners meer gaan meedoen in de samenleving en zich betrokken voelen bij hun portiek, straat en wijk. Een voorbeeld van zo’n project is Made in Moerwijk. Bewoners werken hier op creatieve manieren samen aan nieuwe producten met gerecycled materiaal in een professionele werkomgeving. Deelnemers krijgen daarmee de kans om te werken aan hun eigen ontwikkeling en toekomst. 

Partners en investering

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal.

De gemeente draagt € 10 miljoen bij aan de regiodeal. Het Rijk draagt voor € 7,5 miljoen bij.

De Regiodeal-gelden zijn beschikbaar voor de komende vier jaar. Maar voor Den Haag Zuidwest is het van belang dat er duurzaam in de wijken wordt geïnvesteerd en dat de projecten structurele diensten of plekken worden. Den Haag Zuidwest moet een gebied worden en vervolgens ook blijven waar je goed kan wonen, recreëren en ondernemen.

Samenwerking tussen alle betrokken partijen is hierbij van essentieel belang, van bewoners tot professionele ondersteuners, van de Rijksoverheid tot de gemeente en van bedrijfsleven tot maatschappelijke organisaties. De insteek is dan ook om het bedrijfsleven te vragen om te participeren in de aanpak en een bijdrage te leveren aan projecten, nu of in de toekomst.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website Regio Deal Den Haag ZuidWest