CleanTech Regio

De Regio Stedendriehoek, voorheen Cleantech regio, is het groene gebied in de provincies Gelderland en Overijssel waar de Veluwe, Salland en de Achterhoek samenkomen. Deze regio kent een centrale ligging in het land langs belangrijke corridors als de A1, de A50, en de IJssel. Met voldoende ruimte voor groei herbergen zij 440.000 inwoners en bijna 40.000 bedrijven.

Dit is een Regio Deal uit de 3e tranche.

Opgaven

De Regio Stedendriehoek, voorheen Cleantech regio, heeft de potentie en ambitie om duurzaamheids- en maatschappelijke innovaties op grote schaal toe te passen en proeftuin te zijn voor nationale en regionale opgaven op het gebied van circulaire economie, energietransitie, een toekomstbestendige leefomgeving en slimme en schone mobiliteit.

Ambitie en aanpak

In de Cleantech Regio Deal wordt ingezet op het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden. De deal bouwt voort op drie thema's van de Cleantech Regio Agenda: de energietransitie, circulaire economie en human capital.

De Regio Deal kent hiervoor twee actielijnen: 'Cleantech werkt' en 'Groene Groei' waarbij de eerste zich richt op een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, inclusief het mobiliseren van bewoners die moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt hebben. De tweede actielijn richt zich op het verder ontwikkelen van biogas, waterstof en duurzame energie, het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen en het stimuleren van de circulaire economie.

Partners en investering

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met het sluiten van de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een hefboom voor toekomstige samenwerkingen.

Het Rijk investeert 7,5 miljoen euro in deze Regio Deal. De regio draagt minimaal 7,5 miljoen bij en streeft naar een bijdrage van meer dan 15 miljoen co-financiering.

Meer informatie

Lees meer over deze Regio Deal opĀ regiostedendriehoek.nl, via LinkedIn, Facebook of X via @Regio_S3H