Bodemdaling Groene Hart (afgerond)

Het Groene Hart is het open middengebied tussen de grote steden Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Het gebied heeft als belangrijkste kenmerk dat de bodem uit veen bestaat. Deze veenbodem zakt; in het landelijk gebied door ontwatering; in het stedelijk gebied door zetting. In beide gevallen nemen de kosten voor het beheer van het gebied toe.

Dit is een Regio Deal uit de 2e tranche.

Opgaven

De Regio Deal heeft als belangrijkste opgave het vergroten van het handelingsperspectief voor de grondeigenaar. Grondeigenaren kunnen zijn overheden (openbare ruimte, infra), landbouwers (veenweiden) en ook eigenaren van gebouwen (huizen, bedrijven, etc). Met deze deal en de projecten wordt onderzocht hoe de kosten van beheer verlaagd kunnen, grondeigenaren inzicht geven in het effect van de bodemdaling en hoe zij daarmee kunnen handelen.

Ambitie en aanpak

De bodemdaling heeft gevolgen voor veel verschillende gebieden. Het raakt onder andere woningbouw, infrastructuur en landbouw. De 23 projecten binnen deze Regio Deal zijn gericht op het bieden van handelingsperspectief voor bewoners, bedrijven en overheden hoe om te gaan met de effecten van bodemdaling. Het gaat hierbij om kennisontwikkeling en verspreiding van oplossingen die betrekking hebben op onder andere woningbouw, agrarisch ondernemerschap en CO2 reductie. Ook voorlichting en advies krijgen een belangrijke rol.

Vanuit de deal wordt samengewerkt met het Nationaal Kenniscentrum Bodemdaling (NKB) en het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOVB).

Partners en investering

De partners zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Woerden en Gouda, de provincies Zuid-Holland en Utrecht, de waterschappen Rijnland, de Stichtse Rijnlanden, Schieland en de Krimpenerwaard, Deltares en de ministeries onder leiding van het ministerie van LNV.

Naast deze partners kent de deal ook project- en kennispartners. 

Het Rijk draagt 10 miljoen bij. De regio verdubbelt deze bijdrage met minimaal hetzelfde bedrag, waardoor er meer dan € 20 miljoen beschikbaar is

Meer informatie

Zie www.bodemdalingdebaas.nl