Achterhoek (afgerond)

De Achterhoek is een economisch krachtige en innovatieve grensregio met veel gespecialiseerde maakbedrijven. Er heerst van oudsher een sterke samenwerkingscultuur, zowel bij inwoners, bedrijven als bij maatschappelijke partners. Trend en traditie gaan hand in hand. De Achterhoek zet haar kracht van open innovatie in, om daarmee onze uitdagingen aan te gaan.

Dit is een Regio Deal uit de 2e tranche.

Opgaven

Het is nodig productiever, inventiever en gezonder te worden. Er is een toenemend tekort aan personeel vooral in de techniek en zorg, we moeten talenten aantrekken, ontplooien en binden. De huidige woningvoorraad voldoet niet aan de toekomstige vraag. Een samenhangende aanpak is een logische keuze. Daar hoort ook een betere bereikbaarheid en schone leefomgeving bij, onder andere door koploper te blijven in de kringlooplandbouw.

De uitdaging in de Achterhoek ligt in het aantrekken van arbeidskrachten van buiten de regio en ervoor te zorgen dat jonge Achterhoekers er willen blijven wonen en werken. Ook wordt gewerkt aan een goede bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen en kringlooplandbouw. Daarbij investeert de regio  in het woningaanbod en in het buitengebied, bijvoorbeeld door leegstaand agrarisch vastgoed aan te pakken en criminaliteit te bestrijden. Het verbeteren van de leef- en woonomgeving draagt zo bij aan het aantrekkelijk houden van de regio. Op deze manier blijft de regio toekomstbestendig.

Ambitie en aanpak

De Regio Deal Achterhoek werkt met drie pijlers.

  1. Smart Economy: De economie verder brengen door 'slim innoveren' en met 'slim werken, werven en leren' onderwijs en arbeidsmarkt te verbinden. Inzet op circulair ondernemen (ook in de landbouw) en de (fijnmazige) bereikbaarheid van voorzieningen en bedrijven.
  2. Smart Living: Vraag en aanbod op de woningmarkt in balans brengen en kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad. Het transformeren of slopen van leegstaand vastgoed en de zorg voor het buitengebied: de vrijkomende agrarische bebouwing en het tegen gaan ondermijnende criminaliteit.
  3. Smart Governance: Verder ontwikkelen van de 8RHK samenwerkingsstructuur en de samenwerking met onze Duitse buren. Het in beeld brengen en houden hoe de Achterhoek er voor staat (monitoring).

Partners en investering

De Regio Deal Achterhoek 2019-2022 is een overeenkomst tussen het Rijk (zes ministeries), provincie Gelderland en de Achterhoek Board. Hierin zitten naast de 7 gemeenten en provincie, vertegenwoordigers van de zorgorganisaties, onderwijs, woningbouwcorporaties en het bedrijfsleven in de Achterhoek.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal.

Naast de 20 miljoen die het Rijk bijdraagt dragen deze partijen gezamenlijk ook minimaal 20 miljoen bij. 

Meer informatie

Meer informatie over deze Regio Deal staat op www.8rhk.nl of volg Twitter, LinkedIn en Facebook.

Of kijk naar onderstaande video over het Grensland College, één van de resultaten van deze Regio Deal. In deze video vertellen Mirjam Koster (vice-voorzitter van de Achterhoekboard), Alexander van der Graaff (projectmanager van het GrenslandCollege), Dion van Amerongen (teamleider recruitment Obelink), Jasper Halleriet (teamleider afdeling Kampeermeubelen Obelink) en Sanne van der Graaf (HR Businesspartner bij Marel) en Gerrie Zemmelink (klantenservicemedewerker bij Marel) wat het Grensland College voor hen betekent.