Regio Deal Utrecht Vitale Wijken bezoekt Den Haag Zuidwest

Regio Dealteam Utrecht Vitale Wijken bezocht in februari Den Haag Zuidwest om te leren over de aanpak en successen van deze Regio Deal. De opgaves in Den Haag Zuidwest zijn vergelijkbaar met die van de wijken Overvecht, Batau en Vollenhove in de regio Utrecht. De aanpak is in ieder wijk net weer anders en daarom leerzaam op bij elkaar in de keuken te kijken. Hoe organiseert Den Haag Zuidwest bijvoorbeeld de buurtontmoetingen en hoe evalueerden zij de Regio Deal die in 2023 afgerond werd? Het bezoek begon bij buurthuis Allekanten, een centrale locatie die een belangrijke rol speelt in de buurtgemeenschap van Den Haag Zuidwest.

Buurthuis Allekanten: Een bijzondere locatie

Rens Snoep, coördinator van buurthuis Allekanten, vertelde wat Allekanten betekent voor de wijk en haar bewoners. Met zeven dagen per week open deuren, en betrokkenheid van ruim 20 partners, biedt Allekanten een breed scala aan activiteiten en ondersteuning. Een inclusieve omgeving creëren, waar mensen worden gezien, ontmoetingen plaatsvinden en ondersteuning bieden voor persoonlijke ontwikkeling, daar draait het om. Allekanten is een waardevol centrum van activiteit en verbinding in de buurt met maar liefst 800 tot 1000 bezoekers per week. Naast buurthuis is Allekanten ook een lokaal werkbedrijf. Deelnemers doen laagdrempelige werkzaamheden met maatschappelijke waarde voor de wijk. Zo houden ze de wijk schoon en veilig en werken ze aan hun eigen ontwikkeling. De incidentele financiering is een risico voor behoud van deze ontmoetingsplaats, net als het feit dat de locatie op de nominatie staat voor sloop en nieuwbouw.

De evaluatie-aanpak van de eerste Regio Deal van Den Haag Zuidwest

Alja van Peursen, projectmanager bij de gemeente Den Haag, presenteerde de evaluatie-aanpak van de eerste Regio Deal, waarbij geleerde lessen werden gedeeld. Hij benadrukte hoe belangrijk het is om aan het begin van een Regio Deal scherpe keuzes te maken en afspraken te maken over de continuïteit van projecten. Alle projecten zijn geëvalueerd met een inspanningen-impact matrix, waarbij werd besloten het project verder te onderzoeken, door te gaan of te stoppen. De ‘pareltjes’, de meest succesvolle projecten, zijn die projecten die grote impact hebben op de buurt. Al is de financiering ervan lastig omdat deze projecten over meerdere onderwerpen gaan. Hoe kunnen gemeenten integraal naar hun budgetten kijken is een vraag die opkwam. Vooral wanneer investeringen en opbrengsten over verschillende beleidsterreinen verdeeld zijn. En hoe verantwoord je de rijksmiddelen van de twee verschillende programma’s Regio Deals en NPLV (beide bestemd voor integrale aanpak in hetzelfde gebied)? Twee wijken uit de ‘Utrechtse’ Regio Deal en Den Haag Zuidwest zijn namelijk ook aandachtgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Werk en wijkeconomie

Programmamanager Coalitie Wonen, Onderwijs en Werk Den Haag Zuidwest Hanne Overbeek belichtte het belang van werk en wijkeconomie aan de hand van de coalitie wonen, onderwijs en werk. In het kader van het NPLV is hier een unieke samenwerking opgezet tussen woningcorporaties, het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs  Deze coalitie richt zich op het inrichten en uitvoeren van werk- en leermodules over de grote transities in de samenleving. Inwoners worden ondersteund bij hun ontwikkeling naar vakmensen door bedrijven, onderwijsinstellingen en buurtorganisaties. “De neiging bestaat om te denken dat je klaar bent zodra iemand aan een baan is geholpen, maar het begint pas zodra de mensen een werkplek hebben”, zegt Hanne Overbeek. Juist dan moeten we ondersteuning blijven bieden”.

De Participatiekeuken

Het bezoek werd afgesloten in de Participatiekeuken, waar initiatiefnemer Ben Lachhab zijn inspirerende verhaal deelde. De Participatiekeuken zet zich in voor het creëren van ontmoetingsplekken waar mensen zich welkom voelen en waar iedereen meedoet in de samenleving. Met indrukwekkende cijfers van 120.000 maaltijden per jaar en 1100 ontmoetingen per week, toont de Participatiekeuken aan hoe krachtig gemeenschapsinitiatieven kunnen zijn in het bevorderen van inclusie en verbondenheid.

Chris Schaapman, directeur Nationaal Programma Den Haag Zuidwest, sloot de middag af:  “De intentie om samen iets voor inwoners te veranderen maakt deze aanpak zo succesvol.”

Thomas Noten, projectleider Vitale wijkenaanpak provincie Utrecht: ‘Ik kijk terug op een inspirerende bijeenkomst waarin wij veel hebben geleerd over de aanpak die loopt in Den Haag Zuidwest. Op locatie maakten we kennis met concrete projecten, activiteiten en de direct betrokkenen in de wijk. Met aandacht voor thema’s als ontmoetingsplekken met buurtimpact (incl. het samenspel met wijkprofessionals en inwoners), creëren van en begeleiden naar werk en stimuleren van de wijkeconomie en het vergroten van bestaanszekerheid. Ook hebben wij gesproken over hoe er is opgewerkt richting een Nationaal Programma met meerjarig perspectief voor de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Het werkbezoek is onderdeel van de leernetwerkactiviteiten die worden georganiseerd in Regio Deal-verband en is bedoeld voor vakinhoudelijke uitwisseling en inspiratie van elders.’

Regio Deal Vitale Wijken Overvecht, Batau en Vollenhove

Met de Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove wordt een stevige impuls gegeven om het toekomstperspectief voor de bewoners in de wijken Overvecht, Batau en Vollenhove te verbeteren. Deze drie wijken in de regio Utrecht kennen een opstapeling van problemen, variërend van toegenomen criminaliteit, sociale problematiek en een ongezond leefmilieu. In deze wijken zit ook veel kracht en potentie. Deze Regio Deal zet in op het benutten van deze potentie en het bouwen aan leefbare, veilige en gezonde wijken met gelijke kansen voor iedereen. Wijken waar iedereen mee kan doen, iedereen zich thuis mag voelen en mensen verder komen in het leven. De integrale aanpak op de thema’s gezondheid, onderwijs, participatie en armoede, veiligheid en ondermijning en wonen, gezonde leefomgeving, groen en duurzaamheid draagt bij aan het versterken van de brede welvaart in Overvecht, Batau en Vollenhove.

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

In een aantal gebieden in Nederlandse steden staan de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Inwoners hebben hier te maken met een stapeling van problemen rondom onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt deze problematiek in 20 stedelijke gebieden aangepakt.

Twee wijken van Regio Deal Vitale Wijken - Overvecht in Utrecht en Batau in Nieuwegein - behoren tot de focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) evenals Den Haag Zuidwest.

Lees meer over het NPLV 

Lees de eindrapportage van Regio Deal Den Haag Zuidwest l

Lees meer over De participatiekeuken

Lees meer over Allekanten

Lees meer over de Regio Deal Vitale Wijken