29 voorstellen voor nieuwe Regio Deals

Van 7 juli tot en met 31 oktober konden regionale partners voorstellen indienen voor een Regio Deal in de vijfde ronde. In totaal zijn er 29 ingediend. Het Rijk heeft hiervoor €384,6 miljoen beschikbaar gesteld. Regio’s dragen zelf ook financieel bij. Met de Regio Deals versterken Rijk en regio de kwaliteit van wonen, werken en leven. Juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. En dat is nodig, want eerder bleek uit het rapport ‘Elke regio telt’ dat het Rijk te lang heeft geïnvesteerd in gebieden die al sterk waren, waardoor er onwenselijke verschillen tussen en in regio’s zijn ontstaan. Met de Regio Deals investeren we daarom in gebieden die een extra impuls kunnen gebruiken.

Aankomende maanden worden de aanvragen beoordeeld aan de hand van het vooraf vastgestelde kader. Het kabinet bekijkt de voorstellen die tijdig en volledig zijn ontvangen aan de hand van vier onderdelen: opgaven in het gebied, aanpak van de problematiek, financiën en organisatie. Ook wordt gelet op een evenwichtige verdeling over Nederland, al eerder afgesloten Regio Deals en is er extra aandacht voor regio’s die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Voldoet een voorstel aan de voorwaarden, dan kan een bedrag van tussen de 5 en 40 miljoen euro worden toegekend.

In totaal vragen alle voorstellen samen een bedrag van €630,5 miljoen euro. Voor deze ronde is in totaal €384,6 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is €50 miljoen gereserveerd voor aanvragen uit de regio Groningen-Drenthe. Het kabinet besloot hiertoe naar aanleiding van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Vanwege het aantal ingediende voorstellen is het dus mogelijk dat niet alle voorstellen in deze tranche tot een Regio Deal zullen leiden, of dat een regio minder geld krijgt toegekend dan gevraagd.

Begin 2024 maakt het kabinet bekend welke voorstellen het Rijk samen met de partners uit de regio’s zal uitwerken tot Regio Deals. Het streven is om de deals van deze vijfde ronde na de zomer van 2024 te ondertekenen. Dan gaan zij officieel van start.

Regio Deals in deze kabinetsperiode

In totaal heeft het kabinet 900 miljoen euro beschikbaar gesteld voor drie rondes nieuwe Regio Deals die de kwaliteit van wonen, werken en leven in verschillende gebieden versterken. Voor de vierde ronde was een bedrag van €284,2 miljoen beschikbaar. In die ronde zijn 14 Regio Deals geselecteerd, die 1 november 2023 van start zijn gegaan. Voor 2024 heeft het kabinet €216,6 miljoen gereserveerd voor een nieuwe ronde Regio Deals.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Rob Poelenjee