Meld u aan voor Kennis- en Leerprogramma 'Brede Welvaart in Beleid'

In 2022 hebben zes regionale planbureaus het initiatief genomen tot de oprichting van een Nationaal Netwerk Brede Welvaart (NNBW). In dit netwerk worden de krachten gebundeld om de toepassing van Brede Welvaart in de (decentrale) beleidspraktijk verder te brengen.

Om de kennisuitwisseling van een stevig fundament te voorzien, hebben deze planbureaus de afgelopen periode, samen met verschillende ministeries (LNV, BZK, IenW en EZK), gewerkt aan de opzet van een tweejarig Kennis- en Leerprogramma ‘Brede Welvaart in beleid’

Binnen het Kennis- en Leerprogramma 'Brede Welvaart in Beleid' gaan de vijf regiobureaus elk aan de slag met een Brede Welvaartsthema. Rondom ieder thema wordt een Community of Practice (CoP) opgezet. In deze CoPs leren onderzoekers en beleidsmakers (van Rijk en regio) samen aan de hand van prakijkcasussen over het toepassen van Brede Welvaart. Er worden Communities of Practice opgezet over de volgende thema’s:

1. Bewoners in beeld
2. Brede Welvaart: de basis voor gebiedsgericht werken 
3. Oog voor de toekomst
4. Lerende en adaptieve aanpak
5. Sturen op impact 

Open themabijeenkomsten
De handvatten, tools en kennis die volgen wordt openbaar gedeeld via open bijeenkomsten, het handboek en de website. Deze informatie en themabijeenkomsten zijn open toegankelijk.

Meer weten over het netwerk of aansluiten bij de communities?

Bekijk de website of mail naar bredewelvaart@hetpon-telos.nl.

Meer informatie? Lees meer